Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden er fortsat uændret

Arbejdsløsheden (md.) november 2019

Fra oktober til november lå bruttoledigheden stort set uændret, hvilket svarer til et niveau på 104.400 fuldtidspersoner i november. Dermed ligger ledighedsprocenten fortsat på 3,7 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret både i forhold til november 2018 og i forhold til oktober 2019. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aku100m.

160.000 ledige ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)

I november var der 160.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Opgørelsen af AKU-, brutto- og nettoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed i henhold til to forskellige ledighedsbegreber: Den registerbaserede bruttoledighed og den stikprøvebaserede AKU-ledighed. Her er der forskelle både i population og opgørelsesmetode. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse, hvor 16-65-årige, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate, omregnes til fuldtid. Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der ved en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned, på kommuneniveau og inden for A-kasser.

Ledigheden nærmest uændret siden slutningen af sidste år

Bruttoledigheden havde en faldende tendens fra juli 2017 til januar 2019. Siden februar 2019 har bruttoledighedsprocenten ligget uændret på 3,7 pct. af arbejds-styrken. AKU-ledigheden svinger meget mere end bruttoledigheden. Efter en tydeligt faldende tendens i løbet af 2017 og ind i 2018 har AKU-ledigheden svinget kraftigt og er i november 2019 tilbage på samme niveau som i november 2017. Den seneste periodes store udsving i AKU-ledigheden skal fortolkes med varsomhed (se mere under Særlige forhold). 

Sæsonkorrigerede bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Ledige

Ledigheds-pct.1

 

2019

2019

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

104,8

104,6

104,1

104,4

3,7

3,7

3,7

3,7

Nettoledige

86,9

86,9

86,5

86,7

3,1

3,1

3,1

3,1

Dagpengemodtagere

72,1

72,2

71,9

72,2

Kontanthjælpsmodtagere

14,8

14,6

14,6

14,5

Aktiverede

17,9

17,7

17,7

17,7

Dagpengemodtagere

9,8

9,9

9,9

10,1

Kontanthjælpsmodtagere

8,0

7,8

7,7

7,6

Mænd

51,1

51,0

50,7

50,8

3,5

3,5

3,5

3,5

Kvinder

53,7

53,6

53,4

53,6

3,9

3,9

3,9

3,9

16-24 år

7,6

7,5

7,5

7,3

1,9

1,9

1,9

1,8

25-29 år

20,9

20,8

20,8

21,0

7,0

7,0

7,0

7,0

30-39 år

28,1

28,0

27,9

28,0

5,0

4,9

4,9

4,9

40-49 år

19,7

19,7

19,5

19,4

3,0

3,0

3,0

3,0

50-59 år

19,9

19,9

19,7

19,7

3,0

3,0

3,0

3,0

60-65 år2

8,6

8,7

8,8

9,0

3,5

3,6

3,6

3,7

Byen København

19,1

19,0

18,9

19,0

4,4

4,4

4,4

4,4

Københavns omegn

10,0

10,0

9,9

9,9

3,7

3,7

3,7

3,7

Nordsjælland

6,1

6,1

6,0

6,0

2,8

2,7

2,7

2,7

Bornholm

0,6

0,6

0,6

0,7

3,7

3,8

3,8

3,9

Østsjælland

3,5

3,6

3,6

3,6

2,9

2,9

2,9

3,0

Vest- og Sydsjælland

10,2

10,2

10,1

9,9

3,8

3,8

3,8

3,7

Fyn

9,6

9,6

9,6

9,7

4,2

4,2

4,2

4,2

Sydjylland

11,3

11,3

11,4

11,5

3,3

3,3

3,3

3,3

Østjylland

16,6

16,4

16,4

16,4

3,8

3,7

3,7

3,7

Vestjylland

6,1

6,1

6,1

6,2

3,0

3,0

3,0

3,0

Nordjylland

11,7

11,6

11,6

11,6

4,2

4,2

4,1

4,2

AKU-ledige

151,0

160,0

5,0

5,2

Anm.: I AKU er der indført en ny opregningsmetode, der gælder fra 2008 og frem (se Særlige forhold).
1 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i 2019 i forhold til de 16-65-årige i arbejdsstyrken ifølge den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, med reference til ultimo november 2018. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.
2 Fra og med januar 2019 medtælles der flere og flere ledige 65-årige i denne gruppe. Det skyldes den gradvise ændring af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07, aus08, aku100m og aku101m.

Lidt flere nettoledige

Fra oktober til november steg antallet af nettoledige med 200 til 86.700, mens antallet af aktiverede ledige steg med 100 til 17.700.

Uændret ledighedsprocent for begge køn

Fra oktober til november steg bruttoledigheden med 100 fuldtidspersoner for mændene og med 200 for kvinderne. Hermed forblev ledighedsprocenten for mændene på 3,5 pct. og for kvinderne på 3,9 pct.

Faldende ledighedsprocent for de 16-24-årige

Fra oktober til november faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige, mens den steg med 0,1 procentpoint for de 60-65-årige. For de øvrige fire aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret. I forbindelse med de alders-fordelte ledighedsprocenter bør det til stadighed bemærkes, at stigningerne i ledighedsprocenten for de 60-65-årige i løbet af 2019 bliver overvurderet pga. den ændrede folkepensionsalder. Ændringen betyder, at flere og flere personer, der er fyldt 65 år, kan fortsætte som bruttoledige, mens arbejdsstyrken (nævneren) til beregningen af ledighedsprocenterne for månederne i 2019 holdes konstant.

Højeste ledighedsprocent i Byen København

Den højeste ledighedsprocent findes fortsat i landsdelen Byen København med 4,4 pct. i november. Herefter følger Fyn og Nordjylland begge med ledighedsprocenter på 4,2 pct. I den anden ende af skalaen finder man fortsat den laveste ledigheds-procent i Nordsjælland med 2,7 pct., efterfulgt af Østsjælland og Vestjylland begge med ledighedsprocenter på 3,0 pct. i november.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny opregning i AKU

Fra andet kvartal 2019 er der for kvartalstallenes vedkommende indført en ny opregning for at kvalitetsforbedre AKU-tidsserien. Der anvendes mere aktuel hjælpeinformation end hidtil, herunder data fra Beskæftigelse for lønmodtagere. De nye tidsserier går tilbage til 2008, idet flere af de nye datakilder starter i dette år. Revisionerne som følge af den nye opregning er små på ledigheden, og niveauet er stort set uændret. Månedstallene justeres til kvartalstallenes nye niveau, indtil en tilsvarende opregning kan gennemføres på månedstallene. For de seneste måneder uden kvartalstal er månedstallene forbundet med ekstraordinær usikkerhed. Du kan læse mere om baggrund og motivation for ændring af opregning: Ny opregning 2019 - teoretisk og mere om, hvordan ændringerne påvirker tallene: Ny opregning 2019 - faktisk.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. januar 2020 - Nr. 3

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation