Gå til sidens indhold

1,9 pct. fald i BNP-indikatoren

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
-1,9 %
4. kvt. 2019 - 1. kvt. 2020
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
-0,1 %
4. kvt. 2019 - 1. kvt. 2020

BNP-indikator 1. kvt. 2020

BNP-indikatoren peger på et fald i det sæsonkorrigerede reale BNP på 1,9 pct. i første kvartal 2020 sammenlignet med fjerde kvartal 2019. Dermed er dansk økonomi tydeligt påvirket af effekterne af Covid-19. Det viser sig især i områder, der er påvirket af nedlukningen i marts, særligt for persontransport, hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid. Omvendt ses ingen tydelige tegn på nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, industri og byggeri. Beskæftigelsesindikatoren viser et fald i den samlede beskæftigelse på 0,1 pct. fra fjerde kvartal 2019 til første kvartal 2020. At faldet er relativt beskedent i forhold til faldet i BNP kan bl.a. skyldes, at personer sendt hjem under lønkompensationsordningen medregnes som beskæftigede. Usikkerheden på BNP-indikatoren er større end sædvanlig. Se mere nedenfor under særlige forhold.

BNP og beskæftigelse - fremskrevet med indikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Dansk økonomi i internationalt perspektiv

Faldet i dansk BNP er ikke så stort som det første estimat for EU, hvor BNP faldt med 3,5 pct. BNP faldt med 1,2 pct. i USA, og dermed mindre end EU. Det kan bl.a. ses som udtryk for, at den europæiske økonomi blev påvirket tidligere af Covid-19 følgerne end USA. BNP- og beskæftigelsesindikatoren for EU opdateres i dag kl. 11.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 (BNP-indikator), EUROSTAT og Bureau of Economic Analysis.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ekstra usikkerhed pga. COVID-19

BNP-indikatoren er denne gang påvirket af ekstra usikkerhed som følge af de særlige omstændigheder omkring Covid-19 pandemien:  

Virksomhedernes køb og salg, der er en vigtig kilde bag de markedsmæssige tjenesteerhverv, er mere usikker end normalt, læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:18, Firmaernes køb og salg marts 2020.
Normalt antages der et fast forhold mellem produktion og værditilvækst i beregningen af BNP-indikatoren, men det må forventes, at der er væsentlige ændringer for nogle erhverv pga. Covid-19 følgerne. For de erhverv, der er særligt påvirket af nedlukningen siden marts, er der foretaget nye skøn på forholdet mellem værditilvækst og produktion, der tager højde for lav omsætning som følge af nedlukning, mens omkostningerne i langt mindre omfang har kunnet reduceres.
Den reale udvikling i offentlige forvaltning og service er beregnet som udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling (inputmetode) i mangel af kvartalsvise oplysninger om mængden af de leverede ydelser på det offentlige individuelle forbrug (outputmetode). I den nuværende situation har den europæiske statistikmyndighed, Eurostat, anbefalet at korrigere den reale udvikling beregnet på inputmetoden for hjemsendte offentlig ansatte, der ikke kan arbejde hjemmefra. Der findes ikke kildemateriale til sådan en korrektion, og derfor er der korrigeret på baggrund af nogle grove antagelser. Af samme grund kan der forventes større revisioner i takt med at nyt kildemateriale bliver tilgængeligt.

De forskellige støtteordninger, der er vedtaget i forbindelse med med Covid-19, fylder beløbsmæssigt meget, men vurderes generelt ikke at påvirke den direkte opgørelse af BNP. Læs mere herom og andre forhold i forbindelse med Covid-19 i arbejdspapirer på dst.dk/knr.

Generelt om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer, opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt, at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren.

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
-1,9 %
4. kvt. 2019 - 1. kvt. 2020
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
-0,1 %
4. kvt. 2019 - 1. kvt. 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2020 - Nr. 189

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation