Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

BNP voksede med 0,3 pct. i fjerde kvartal

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
3. kvt.-4. kvt 2019
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,2 %
3. kvt.-4. kvt 2019

BNP-indikator 4. kvt. 2019

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal 2019. Fremgangen på 0,3 pct. er lidt under den gennemsnitlige vækst i de sidste årtier. Særligt markedsmæssige serviceydelser bidrager til væksten, mens de vareproducerede erhverv viser en afdæmpning. Den relativt nye beskæftigelsesindikator viser en vækst i den samlede beskæftigelse på 0,2 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2019.

BNP og beskæftigelse - fremskrevet med indikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 er fremskrevet med BNP- og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Fremgang i serviceydelser

Væksten i BNP holdes oppe af fremgang i markedsmæssige serviceydelser, der særligt viser en pæn fremgang i hoteller og restauranter, handel samt erhvervsservice. De vareproducerende erhverv viser generelt en afdæmpning, der også ses i vareeksporten.

Skøn over årsvæksten for 2019

Med indikatoren kan et tidligt skøn for væksten for hele året 2019 beregnes til 2,1 pct. Det skal dog vurderes med det forbehold, at der endnu ikke er indarbejdet reviderede oplysninger for årets første tre kvartaler.

Dansk vækst i internationalt perspektiv

I fjerde kvartal lå den danske BNP-vækst mellem EU og USA's, på hhv. 0,1 pct. og 0,5 pct. Ses der på væksten for hele 2019, lå den danske en anelse under USA's på 2,3 pct. Vækst for hele 2019 i EU var 1,4 pct. BNP-væksten for EU er det første estimat, der offentliggøres for fjerde kvartal. Den vil blive opdateret i dag kl. 11 sammen med beskæftigelsesindikatoren for EU.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 (BNP-indikator), EUROSTAT og Bureau of Economic Analysis.

Om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren.

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
3. kvt.-4. kvt 2019
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,2 %
3. kvt.-4. kvt 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

14. februar 2020 - Nr. 52

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation