Gå til sidens indhold

Uændret trend i industriproduktionen før COVID-19

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,1 %
Januar til februar 2020

Industriens produktion og omsætning februar 2020

Det samlede produktionsindeks for industrien steg i februar med 2,1 pct., særligt pga. af stigninger i hhv. maskin- og medicinalindustrien. Set over perioden december 2019 - februar 2020 er den samlede industriproduktion faldet med 0,3 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Det skal dog understreges at COVID-19 og følgerne heraf, bl.a. Regeringens restriktioner i forhold til mange typer af aktivitet i Danmark samt svag efterspørgsel i udlandet, forventes at påvirke industrien kraftigt fra marts, se konjunkturbarometrene for marts, som er offentliggjort i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:119. Alle tal i Industriens produktion og omsætning er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Maskin- og medicinalindustrien trækker produktionen op i februar

I februar steg produktionen i maskinindustri og medicinalindustri med hhv. 11,3 og 4,1 pct. Disse to brancher har samlet en vægt på 34,1 pct. i industriens samlede produktionsindeks og er dermed hovedårsagen til den samlede stigning i februar. For begge brancher gælder dog, at stigningen kommer efter et fald i januar. Set over perioden december 2019 til februar 2020 er produktionen i maskinindustrien steget med 2,8 pct. i forhold til de foregående tre måneder, mens produktionen er faldet med 4,1 pct. i medicinalindustrien. Udover de to nævnte brancher var der mindre stigninger i yderligere fem brancher i februar.

Møbler og anden industri mv. oplevede stort fald i februar

Møbler og anden industri mv. faldt med hele 10,8 pct. februar, og i perioden december 2019 - februar 2020 er produktionen i denne branche faldet med 5,3 pct. i forhold til de foregående tre måneder. Branchen har en vægt på 13,0 pct. i det samlede produktionsindeks. Dette var dog ikke nok til at trække det samlede indeks i minus, selvom der også var fald af mindre betydninger i fire andre brancher.

Omsætningen faldt i februar

Industriens samlede omsætning faldt 2,2 pct. fra januar til februar og lå i december 2019 - februar 2020 0,3 pct. under omsætningen i september-november 2019. Omsætningen på eksportmarkedet faldt 4,8 og steg 2,7 pct. på hjemmemarkedet i februar. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Faldet i den samlede omsætning i februar skyldes tilbagegang i branchegrupperingerne investeringsgodeindustri, fremstilling af varige forbrugsgoder og fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Februar 2020

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

Dec.
- feb.

Feb.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

2,1

2,2

1,9

3,6

1,7

0,3

-3,9

1,2

-0,3

2,1

Omsætning2

I alt

0,0

-2,9

1,1

1,1

1,1

-1,6

-1,7

-2,4

-0,3

-2,2

 

Eksport

-0,3

-4,7

-1,5

1,3

0,9

-5,0

-3,2

-4,3

-1,2

-4,8

 

Hjemme

0,8

2,5

3,6

0,8

1,2

1,9

2,6

2,8

1,5

2,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1I faste priser.
2I løbende priser.
3Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Februar 2020

 

 

2019

2020

Sept-nov./
dec.-feb.

Jan./
feb.

 

Vægte1

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

119,6

119,0

112,2

119,8

113,7

116,1

-0,3

2,1

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

108,8

111,7

109,5

109,9

112,6

110,2

0,8

-2,1

Tekstil- og læderindustri

1,1

128,8

130,6

120,1

105,2

122,3

124,1

-7,4

1,5

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

88,6

93,4

84,8

84,5

90,1

89,3

-1,1

-0,9

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

119,8

122,8

129,9

125,2

128,3

125,5

1,7

-2,2

Medicinalindustri

20,1

148,4

151,1

118,0

143,3

125,9

131,1

-4,1

4,1

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

108,8

106,7

106,9

104,6

108,8

109,5

0,2

0,6

Metalindustri

8,7

105,5

107,8

107,1

111,9

104,2

117,9

4,2

13,1

Elektronikindustri

6,0

116,1

128,3

121,4

124,3

125,9

136,9

5,8

8,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

120,4

113,4

112,8

119,4

116,7

121,3

3,1

3,9

Maskinindustri

14,0

109,1

102,7

103,5

120,9

96,2

107,1

2,8

11,3

Transportmiddelindustri

1,5

116,0

113,9

107,0

100,4

123,5

117,2

1,2

-5,1

Møbler og anden industri mv.

13,0

123,9

111,6

116,3

115,6

114,9

102,5

-5,3

-10,8

Investeringsgodeindustri

27,2

118,8

115,3

116,9

125,2

115,3

117,8

2,1

2,2

Mellemproduktindustri

26,7

113,6

110,8

111,8

114,3

112,2

116,2

1,9

3,6

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

102,1

104,6

97,4

104,7

102,1

102,4

1,7

0,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

128,0

127,4

110,7

122,2

114,2

115,6

-3,9

1,2

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

112,4

110,9

110,8

113,9

110,6

112,3

0,8

1,5

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

121,1

121,7

113,7

119,8

116,3

117,0

-1,0

0,6

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 5,1 pct. i januar 2020 og steg 6,8 pct. i december 2019. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 2,5 procentpoint i januar og med 0,1 procentpoint i december. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Øvrige indikatorer for eksport

Udenrigshandel med varer udarbejder også statistik om eksport, som alene omfatter varer, der krydser den danske grænse. Industriens produktion og omsætning omfatter både salg af varer produceret i og uden for Danmark. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker. Udenrigshandel med varer for februar offentliggøres 8. april 2020.

Hurtig indikator for marts

Danmarks Statistik arbejder på at offentliggøre en hurtig indikator for marts baseret på de første indberetninger til Industriens produktion og omsætning, da der er ekstraordinær stor interesse for, hvordan COVID-19 påvirker den danske økonomi. Såfremt Danmarks Statistik vurderer, at der er kommet tilstrækkeligt med indberetninger ind, vil denne forventeligt blive offentliggjort umiddelbart efter påske.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+2,1 %
Januar til februar 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

6. april 2020 - Nr. 134

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. maj 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation