Gå til sidens indhold

Markant fald i firmaernes salg fra marts til april

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
308,2 mia. kr.
April 2020
-7,4 %
Marts - april 2020

Firmaernes køb og salg april 2020

Ændret 18. juni 2020 kl. 11:45

Der var desværre fejl i tallene ved offentliggørelsen. Alle berørte tal er revideret og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

De brancher, der bidrog mest til det meget markante fald, var industri, handel, transport samt hoteller og restauranter. Hvor brancherne med eksportsalget havde store fald i salget, med industrien med et fald på 12,6 pct. eller 9,1 mia. kr., og branchen for engroshandel med et fald på 3,5 pct. eller 2,7 mia. kr. Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt med 7,4 pct. kr. eller 25,0 mia. kr. Det indenlandske salg ekskl. energi faldt 5,5 pct. eller 12 mia. kr. Det samlede salg er korrigeret for sæson og antal arbejdsdage. Da COVID-19 har haft effekt på momsangivelserne er tallene behæftet med en større usikkerhed end sædvanlig.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Indikatorer med effekter COVID-19

Effekterne af COVID-19 ses bl.a. faldet i eksporten. Dette fald er også beskrevet i udenrigshandel med varer, hvor det beskrives, hvordan eksporten er sat to år tilbage. Faldet indenfor salget af biler er beskrevet i nyregistrerede motorkøretøjer. Her beskrives hvordan specielt salget til erhvervene har været påvirket i negativ retning, mens salget til husholdningerne ikke har været påvirket i samme grad.

Momsangivelser i april 2020

Opgørelsen af Firmaernes køb og salg for marts, april og kommende måneder vil være behæftet med større usikkerhed end normalt. Statistikken bygger på de momsangivelser, som Skattestyrelsen modtager fra firmaerne. I forbindelse med COVID-19 fik firmaerne udsættelse på både momsangivelse og momsbetaling, men mange firmaer har alligevel valgt at benytte muligheden for at angive moms til den ordinære frist. Denne opgørelse er derfor baseret på momsangivelser, som dækker 70 pct. af firmaernes samlede salg i april, mod 85 pct. i 2019. De resterende 30 pct. af det samlede salg sker primært i mellemstore virksomheder, der angiver moms kvartalsmæssigt, og i små virksomheder, der angiver moms halvårligt. Momsangivelserne fra disse firmaer er først tilgængelige om nogle måneder.

Imputeringsmodellen

For de firmaer, hvor der endnu ikke foreligger momsangivelser, beregnes normalt en værdi, der er baseret på historiske momsangivelser. Datagrundlaget er denne gang mindre end normalt, og pga. COVID-19 restriktionerne kan udviklingen ikke sammenlignes med tidligere perioder. Derfor er beregningen ekstraordinært udbygget med supplerende indikatorer, herunder allerede offentliggjorte tal for detailhandlens omsætning og industriens produktion og omsætning samt nye eksperimentelle datakilder, som fx virksomhedernes forbrug af elektricitet.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for marts 2020 er revideret fra 329,4 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2020:186) til 333,2 mia. kr. Det er en opjustering på 3,8 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,9

329,4

351,0

 

303,0

316,7

340,4

Februar

310,7

331,7

335,1

 

276,3

295,6

305,9

Marts

310,1

324,5

333,0

 

308,4

327,1

339,7

April

319,8

337,4

308,2

 

312,8

330,7

301,8

Maj

321,5

331,0

.

 

323,9

333,8

.

Juni

320,6

331,6

.

 

334,1

332,3

.

Juli

319,5

338,3

.

 

299,1

322,8

.

August

327,9

333,1

.

 

323,4

324,8

.

September

322,1

337,6

.

 

321,0

341,8

.

Oktober

326,6

352,9

.

 

343,8

371,7

.

November

326,1

342,1

.

 

341,3

351,4

.

December

326,3

334,3

.

 

356,0

369,6

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Mar.
2020

 

Apr.
2020

 

Æn-
dring

 

Nov.
2019
- jan.
2020

Feb.
2020
- apr.
2020

Æn-
dring

 

Apr.
2019

 

Apr.
2020

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

333,2

308,2

-7,4

1028,0

976,4

-5,0

330,7

301,8

-8,7

I alt inkl. energi mv.

376,8

353,0

-6,3

1165,6

1110,5

-4,7

380,1

346,9

-8,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,6

10,5

-0,9

32,5

32,1

-1,2

9,2

10,0

9,5

Industri

72,8

63,7

-12,6

210,0

206,8

-1,5

66,9

62,2

-7,0

Bygge og anlæg

25,9

25,4

-1,8

73,1

76,1

4,0

23,1

23,2

0,4

Handel

117,4

111,6

-5,0

367,5

350,7

-4,6

121,9

108,8

-10,8

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

11,7

9,5

-18,8

43,3

35,8

-17,4

12,9

9,3

-28,0

Engroshandel

76,4

73,7

-3,5

234,2

227,2

-3,0

78,8

70,7

-10,3

Detailhandel

29,4

28,4

-3,4

90,0

87,8

-2,5

30,2

28,8

-4,6

Transport

38,4

33,6

-12,7

118,3

103,9

-12,1

35,2

33,8

-4,1

Hoteller og restauranter

2,6

1,8

-31,0

16,9

10,1

-40,2

5,3

1,8

-66,1

Information og kommunikation

16,5

16,2

-1,9

47,5

49,4

4,0

14,2

14,7

3,7

Finansiering og forsikring

6,6

7,1

8,1

21,6

21,1

-2,6

7,0

7,2

2,4

Ejendomshandel og udlejning

5,7

5,7

-1,0

19,4

17,5

-9,8

9,6

8,6

-10,2

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11.

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
308,2 mia. kr.
April 2020
-7,4 %
Marts - april 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juni 2020 - Nr. 227

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juli 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation