Gå til sidens indhold

BNP-vækst dæmpes lidt i tredje kvartal

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
2. kvt.-3. kvt 2019
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,2 %
2. kvt.-3. kvt 2019

BNP-indikator 3. kvt. 2019

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i tredje kvartal sammenlignet med andet kvartal 2019. Samtidig viser beskæftigelsesindikatoren en vækst i den samlede beskæftigelse på 0,2 pct. Bemærk, at de nyligt offentliggjorte reviderede årlige tal for 2016-2018 ikke er indarbejdet på kvartaler endnu, og det må forventes at øge usikkerheden på indikatorerne. Blandt andet vil den ekstraordinære betaling placeret i første kvartal 2017 blive fordelt over en længere periode - læs mere i notatet om særlige forhold. Tallene vil blive indarbejdet i det kvartalsvise nationalregnskab til offentliggørelse 29. november 2019.

BNP og beskæftigelse - fremskrevet med indikatorerKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1 fremskrevet med BNP-indikatoren og beskæftigelsesindikatoren for den seneste periode.

Vækst i industri og private serviceerhverv driver den økonomiske vækst

Kvartalets BNP-fremgang er især understøttet af medvind i industriens produktion, trods fald i august, og en bredt funderet fremgang i private serviceerhverv. Fremgangen gælder også de finansielle brancher. Nedgang i råstofindvinding og en svag udvikling i byggeriet og det offentlige lægger omvendt en dæmper på den økonomiske vækst. Den samlede tillidsindikator for erhvervene har peget på tilbagegang i et stykke tid, men det har endnu ikke for alvor vist sig i statistikkerne.

Dansk BNP-vækst er på niveau med den europæiske

I tredje kvartal ligger den danske BNP-vækst på niveau med den første offentliggørelse af BNP-væksten for EU. Sidstnævnte bliver opdateret i dag kl. 11. BNP-væksten i USA lå en anelse over på 0,5 pct. Beskæftigelsesindikatoren for EU offentliggøres også i dag kl. 11.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret, 1. kvt. 2019 til 3. kvt. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1, BNP-indikator, EUROSTAT og Bureau of Economic Analysis.

Om Danmarks Statistiks BNP-indikator og beskæftigelsesindikator

BNP-indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke indgår direkte i beregningerne. Denne metode er valgt, fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden for BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Beskæftigelsesindikatoren er en fremskrivning af det samlede antal beskæftigede personer opgjort i det kvartalsvise nationalregnskab vha. foreløbige estimater fra Arbejdstidsregnskabet. Det er tilstræbt at data og metoder ligger så tæt som muligt på opgørelsen i det kvartalsvise nationalregnskab. Fordi der er færre data til rådighed, beregnes der normalt estimater for den tredje måned i kvartalet. Se mere om beskæftigelsesindikatoren i notatet Dokumentation af Beskæftigelsesindikatoren.

BNP-indikator
Sæsonkorrigeret
+0,3 %
2. kvt.-3. kvt 2019
Beskæftigelsesindikator
Sæsonkorrigeret
+0,2 %
2. kvt.-3. kvt 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

14. november 2019 - Nr. 420

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation