Gå til sidens indhold

Lille stigning i antallet af offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (kvt.) 2. kvt. 2019

Fra første til andet kvartal af 2019 er antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen steget med 6.900 personer, så der nu er 701.400 offentligt forsørgede, ekskl. SU-modtagere. Dette følger efter en årrække med fald. Således er antallet af offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, ekskl. SU-modtagere, faldet med 150.800 personer fra første kvartal 2010 til fjerde kvartal 2018, svarende til et fald på 18 pct. Stigningen siden fjerde kvartal 2018 skyldes den øgede folkepensionsalder fra og med januar 2019. Samtidig er antallet af SU-modtagere faldet med 500 i det seneste kvartal. Samtlige personopgørelser i artiklen er omregnet til fuldtidsmodtagere og korrigeret for sæsonudsving.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Lidt flere nettoledige

Fra første til andet kvartal 2019 er antallet af nettoledige steget med 200 personer til i alt 85.100. Denne stigning dækker over, at antallet af dagpengemodtagere er steget med 1.200, mens antallet af nettoledige kontanthjælpsmodtagere er faldet med 1.000 personer fra første til andet kvartal.

Færre personer i vejledning og opkvalificering i alt

Fra første til andet kvartal 2019 er antallet af personer i vejledning og opkvalificering i alt faldet med 600 personer til 24.800.

Flere personer i fleksjob

Fra første til andet kvartal 2019 er antallet af personer i fleksjob steget med 1.300. Det skal dog bemærkes, at fuldtidstallet for personer i fleksjob beregnes uden reduktion i forhold til det præcise timetal, de har arbejdet, se note 1 til tabellen.

Flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen

Fra første til andet kvartal 2019 er antallet af personer på tidlig tilbagetrækning steget med 6.400 personer. Stigningen skyldes først og fremmest, at der i andet kvartal var 2.700 flere på førtidspension og 3.700 flere på efterløn i forhold til første kvartal. Dette hænger igen nøje sammen med den øgede folkepensionsalder fra og med januar 2019.

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen, sæsonkorrigeret

 

2018

2019

Ændring

Ændring

 

2. kvt.
 

1. kvt.
 

2. kvt.
 

1. kvt. 2019
- 2. kvt. 2019

2. kvt 2018
- 2. kvt. 2019

 

fuldtidsmodtagere

pct.

I alt uden SU-modtagere

706587

694485

701370

1,0

-0,7

Nettoledige i alt

87368

84955

85144

0,2

-2,5

Ledige dagpengemodtagere

69431

68871

70025

1,7

0,9

Ledige kontanthjælpsmodtagere

17937

16084

15118

-6,0

-15,7

Feriedagpenge

5834

3946

3722

-5,7

-36,2

Vejledning og opkvalificering i alt

30551

25465

24838

-2,5

-18,7

Vejledning og opkvalificering (d)

3624

3408

3740

9,7

3,2

Vejledning og opkvalificering (k)

26007

21220

20297

-4,3

-22,0

Jobrettet uddannelse (d) 

920

837

801

-4,3

-12,9

Støttet beskæftigelse i alt

96716

99049

100284

1,2

3,7

Virksomhedspraktik(d)

3292

3401

3427

0,8

4,1

Virksomhedspraktik(k)

15227

14945

14769

-1,2

-3,0

Nytteindsats (k)

1190

1056

1129

6,9

-5,1

Ansættelse med løntilskud (d)

2107

1992

2106

5,7

0,0

Ansættelse med løntilskud (k)

3203

2826

2843

0,6

-11,2

Jobrotation (d)

368

293

239

-18,4

-35,1

Jobrotation (k)

84

58

44

-24,1

-47,6

Fleksjob1

67120

70616

71917

1,8

7,1

Skånejob1

4123

3863

3812

-1,3

-7,5

Barselsdagpenge i alt2

49332

49964

49517

-0,9

0,4

Tilbagetrækning i alt

253484

247109

253558

2,6

0,0

Førtidspension

199444

200270

202968

1,3

1,8

Efterløn

50772

43960

47655

8,4

-6,1

Fleksydelse

3268

2879

2935

1,9

-10,2

Øvrige ydelsesmodtagere i alt

183301

183997

184308

0,2

0,5

Kontanthjælpsmodtagere3

73661

70692

69896

-1,1

-5,1

Integrationsydelse4

5450

5030

5067

0,7

-7,0

Revalideringsydelse

1032

964

936

-2,9

-9,3

Ledighedsydelse

13721

14123

14343

1,6

4,5

Sygedagpenge mv.2, 5

53031

55082

55922

1,5

5,5

Ressourceforløb

19599

20342

20288

-0,3

3,5

Jobafklaringsforløb

16807

17764

17855

0,5

6,2

SU-modtagere

324450

323096

322555

-0,2

-0,6

Anm.: På grund af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen medtælles der fra og med 1. kvt. 2019 flere og flere 65-årige i indeværende statistik. Betegnelserne (d) og (k) dækker over hhv. dagpenge- og kontanthjælpsberettigede personer i aktivering, der kan indgå i bruttoledigheden, hvis de skønnes jobparate. Under (k) indgår ligeledes personer, der modtager uddannelseshjælp, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge og revalideringsydelse.
1 Beregningen af antal fuldtidsmodtagere er for fleksjob og skånejob udelukkende baseret på det antal dage i kvartalet, de har arbejdet, idet det antages, at disse personer hver dag arbejder alle de timer, det er muligt for dem.
2 Fra og med 2. kvt. 2016 er de faktisk indberettede tal for seneste kvartal for syge- og barselsdagpengemodtagere blevet justeret inden sæsonkorrektion. Dette gøres i henhold til det forventede opdateringsefterslæb. For 2. kvt. 2019 er barselsdagpengemodtagerne blevet opjusteret med 5 pct., mens sygedagpengemodtagerne er blevet opjusteret med 1 pct. inden sæsonkorrektion.
3 Dækker de kontanthjælpsmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
4 Dækker de integrationsydelsesmodtagere, der hverken er aktiverede eller ledige.
5 Fra og med 2015 kan ledige dagpengemodtagere fortsætte på alm. dagpenge de første to uger af et sygdomsforløb. Disse perioder inkluderes i denne offentliggørelse under 'Sygedagpenge mv.'.
Kilde: www.statistikbanken.dk/auks01.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. september 2019 - Nr. 344

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation