Gå til sidens indhold

Industriens produktion faldt svagt i oktober

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-0,6 %
September til oktober 2019

Industriens produktion og omsætning oktober 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien faldt i oktober med 0,6 pct. Generelt svinger produktionen noget fra måned til måned, og faldet i oktober kommer da også efter en stigning i september. Set i et tremåneders perspektiv er produktionen i august-oktober stort set uændret i forhold til de tre foregående måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Møbel og anden industri trækker produktionen ned

I oktober var det branchen møbel og anden industri mv., der havde det største procentvise fald på 9,3 pct. Samtidigt har branchen en relativ stor vægt på 13,0 pct. og havde dermed et negativ vækstbidrag på over 1,2 pct. Faldet kommer dog efter en stigning i september, og set over tre måneder er branchen steget med 0,6 pct. Udover møbel og anden industri mv. var der fald i fire andre branchegrupper.

Fremgang for syv branchegrupper

Branchen elektronikindustri steg med 13,4 pct. i oktober, men har blot en vægt på 6,0 pct. i det samlede indeks. Derudover var der stigninger af mindre karakter i seks af de branchegrupper, som indgår i det samlede produktionsindeks. Stigningerne var dog ikke store nok til at trække det samlede indeks op i oktober.

Produktionen stiger fortsat mere end industribeskæftigelsen

Frem til finanskrisen var der en svag stigning i industriens produktion, mens beskæftigelsen i industrien faldt jævnt. Krisen medførte et drastisk fald i både produktion og beskæftigelsen. Siden bunden i 2009 har produktionen dog været konstant stigende og passerede i 2016 niveauet før krisen. Industribeskæftigelsen fortsatte derimod med at falde svagt frem til 2013, hvorefter den kun har været svagt stigende. Særligt i de senere år har vækstforskellen mellem produktionen og beskæftigelsen været særligt markant. Forskellen indikerer, at industrien nu i højere grad end tidligere fremstiller varer og anvender processer, som kræver færre hænder. Dette gælder særligt inden for medicinalindustri, som alene siden oktober 2018 er steget 23,3 pct. Samtidigt har branchen en stor vægt i det samlede indeks på 20,1 pct.

Produktion og beskæftigelse i industrienKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Omsætningen faldt i oktober

Industriens samlede omsætning faldt 1,5 pct. fra september til oktober, men lå i perioden august-oktober 0,5 pct. over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 0,2 pct. på eksportmarkedet og 4,1 pct. på hjemmemarkedet i oktober. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Faldet i den samlede omsætning i oktober skyldes fremgang i alle branchegrupperinger bortset fra fremstilling af varige forbugsgoder. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Oktober 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

Aug.
- okt.

Okt.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-2,8

-2,7

-1,1

-2,7

-2,4

2,2

2,6

-0,8

0,1

-0,6

Omsætning2

I alt

-5,0

-2,6

0,6

-3,9

-0,5

0,3

4,7

-1,6

0,5

-1,5

 

Eksport

-5,4

0,2

1,1

-0,5

2,3

-1,1

6,1

-2,5

0,6

-0,2

 

Hjemme

-3,8

-11,1

0,1

-6,9

-3,2

1,8

1,3

1,1

0,2

-4,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Oktober 2019

 

 

2019

Maj-juli/
aug.-okt.

Sept./
okt.

 

Vægte1

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

122,8

114,6

119,6

117,9

120,1

119,4

0,1

-0,6

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,6

108,9

111,0

110,6

109,1

112,2

0,4

2,8

Tekstil- og læderindustri

1,1

122,0

120,2

127,6

116,6

127,1

128,5

0,6

1,1

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

115,5

91,8

87,0

90,9

89,1

92,8

-7,3

4,2

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

123,0

96,1

119,1

121,8

119,5

121,0

7,1

1,3

Medicinalindustri

20,1

151,4

139,0

149,3

144,9

151,1

153,1

2,1

1,3

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

111,4

109,6

111,1

111,4

109,1

107,0

-1,4

-1,9

Metalindustri

8,7

107,1

109,3

110,8

106,4

106,6

108,3

-1,8

1,6

Elektronikindustri

6,0

126,6

123,9

128,3

125,8

113,1

128,2

-3,1

13,4

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

107,6

111,0

127,4

118,8

117,5

111,2

0,4

-5,4

Maskinindustri

14,0

113,7

109,1

110,0

110,2

109,2

102,6

-3,2

-6,0

Transportmiddelindustri

1,5

101,7

117,3

108,8

105,2

118,5

114,4

3,1

-3,5

Møbler og anden industri mv.

13,0

125,2

108,4

108,6

107,8

124,1

112,5

0,6

-9,3

Investeringsgodeindustri

27,2

126,1

116,8

116,8

116,3

118,3

115,1

-2,8

-2,7

Mellemproduktindustri

26,7

116,2

108,4

115,8

112,7

113,6

110,5

-1,1

-2,7

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

103,1

106,6

105,4

99,4

102,9

105,2

-2,4

2,2

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

126,4

119,9

126,1

124,0

129,6

128,6

2,6

-0,8

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

115,6

108,5

112,1

111,2

112,3

110,9

-0,5

-1,2

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

124,1

114,8

120,9

119,1

121,6

122,2

0,9

0,5

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt 1,4 pct. i august og steg 1,9 pct. i september. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,3 procentpoint i august og opjusteret 0,4 procentpoint i september. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
-0,6 %
September til oktober 2019

Nyt fra Danmarks Statistik

6. december 2019 - Nr. 455

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation