Gå til sidens indhold

BNP steg med 0,4 pct. i tredje kvartal

Kvartalsvist nationalregnskab 3. kvt. 2019 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,4 pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. BNP-væksten er dermed revideret op med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse. Det er især en højere vækst i de finansielle brancher og i mindre grad i bygge og anlæg, der medfører en opjustering i tredje kvartal. I forhold til tredje kvartal 2018 er BNP vokset med 2,3 pct. Beskæftigelsen steg med 0,3 pct. i tredje kvartal og er steget med 1,1 pct. siden tredje kvartal 2018.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Væksten holdt oppe af eksporten

Den samlede eksport steg med 1,3 pct. i tredje kvartal med en fremgang i både vare- og tjenesteeksporten. Importen steg med 1,0 pct. Udviklingen sker på baggrund af en stigning i importen af varer og et fald i importen af tjenester.

Stigning i privatforbrug

Husholdningernes forbrugsudgift steg med 0,4 pct. i tredje kvartal, trukket af en stigning i forbruget af varer. Det offentlige forbrug var uændret i tredje kvartal i forhold til perioden før.

Tilbagegang i investeringerne

De faste bruttoinvesteringer faldt med 2,2 pct. i tredje kvartal. Der var især tilbagegang i boliginvesteringerne efter stærk vækst i de forudgående kvartaler. Investeringer i maskiner, transportmidler mv. faldt også i tredje kvartal. Samtidig var der et negativt vækstbidrag fra lagerforøgelser mv. på 0,6 pct.

Stigning i beskæftigelse og timer

Beskæftigelsen steg med 0,3 pct. i tredje kvartal, mens de præsterede timer steg med 0,5 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2019

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

576,2

2,3

2,2

0,0

1,0

0,4

Import af varer og tjenester

287,1

2,0

-0,7

-0,5

1,6

1,0

Import af varer

171,7

5,4

1,7

2,2

-0,1

2,0

Import af tjenester

115,4

-3,3

-4,4

-4,8

4,6

-0,5

Forsyning i alt

863,4

2,2

1,3

-0,2

1,2

0,6

Eksport af varer og tjenester

342,7

4,5

3,0

-2,1

4,8

1,3

Eksport af varer

210,0

11,5

9,8

0,7

5,1

1,7

Eksport af tjenester

132,7

-6,0

-7,2

-6,6

4,2

0,8

Privatforbrug

260,1

1,8

1,2

0,7

0,3

0,4

Husholdningernes forbrugsudgifter

252,4

1,8

1,2

0,7

0,3

0,4

Køb af køretøjer

9,7

6,6

0,5

17,1

-14,9

9,1

Andre varer

98,6

0,1

0,0

-0,5

0,2

0,2

Tjenester i alt inkl. turisme

144,1

2,7

2,3

0,4

1,6

0,0

Tjenester i alt

153,0

2,3

2,1

0,5

0,9

0,1

Turistindtægter (-)

22,5

0,3

1,0

-0,7

-0,6

0,2

Turistudgifter (+)

13,6

5,4

2,9

-0,8

9,5

-1,5

NPISH forbrugsudgifter2

7,6

1,3

1,1

0,2

0,0

-0,2

Offentlige forbrugsudgifter

138,7

0,3

-0,1

-0,1

0,0

0,0

Bruttoinvesteringer

121,8

-1,0

-1,0

5,6

-0,7

-4,8

Faste bruttoinvesteringer

119,7

1,4

-1,0

5,1

-0,6

-2,2

Boliger

29,0

3,2

11,0

5,8

3,1

-7,1

Andet byggeri og anlæg

31,3

2,1

4,6

0,4

0,8

-0,9

Maskiner, transportmidler mv.

30,6

1,3

-14,5

9,8

-5,6

-1,8

Intellektuelle rettigheder

28,8

-0,8

-0,6

4,1

0,0

1,0

Lagerforøgelser mv.3

2,1

-0,6

0,1

0,2

0,0

-0,6

Lagerforøgelser3

1,5

-0,6

0,1

0,2

-0,1

-0,6

Nettoansk. af værdigenstande3

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

520,6

0,7

0,3

1,6

-0,1

-1,0

Endelig anvendelse i alt4

863,4

2,1

1,3

0,2

1,7

-0,1

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1052

1,5

1,4

0,3

0,1

0,5

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

3019

1,1

1,3

0,3

0,2

0,3

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Se mere detaljerede tal i Statistisk Efterretninger

Flere detaljer og oversigtstabeller er gratis tilgængelige som pdf-filer: Kvartalvise tabeller i offentliggørelsen Nationalregnskab og offentlige finanser 2019:14 (Statistiske Efterretninger).

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret offentliggørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal 2019

Med denne offentliggørelse revideres nationalregnskabet for årets tre første kvartaler. I forhold til den seneste offentliggørelse, Kvartalsvist nationalregnskab, 3. kvt 2019, er BNP-væksten revideret ned med 0,1 procentpoint i andet kvartal og op med 0,1 pct. i tredje kvartal. Revisionerne skyldes primært nye oplysninger for 2019 vedrørende betalingsbalance og udenrigshandel, de finansielle brancher, byggeriet og offentlig forvaltning og service. De nye tal kan desuden give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2017. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Udviklingen i nationalregnskabets løn, beskæftigelse og præsterede timer følger som hovedregel udviklingen i Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2019 for de ikke-sæsonkorrigerede værdier. Som omtalt i Beskæftigelse for lønmodtagere marts 2019, er der i arbejdsmarkedsstatistikkerne fra og med 2019 indført ændrede brancheplaceringer for visse dele af de største virksomheder i Danmark. Disse ændringer er neutraliseret i nationalregnskabets branchefordeling, for at fastholde sammenligneligheden med brancheplaceringerne i resten af nationalregnskabet.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2019, der blev offentliggjort 19. december. I 2019 er realvæksten i det offentlige forbrug udelukkende baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på baggrund af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 9. december i Betalingsbalancen over for udlandet oktober 2019. Bemærk at oplysninger om betalingsbalancen i de senere år har været genstand for større revisioner relateret til virksomheders udenlandske aktiviteter og arbejdet med at få registreret disse korrekt. Senest i offentliggørelsen 9. oktober i Betalingsbalancen over for udlandet august 2019, som blev indarbejdet i nationalregnskabet i november.

Ny offentliggørelsesrytme i nationalregnskabet

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til en ny offentliggørelsesrytme for de årlige tal. De nuværende fire års-versioner, der blev offentliggjort i februar, marts, juni og november, bliver reduceret til tre, nemlig februar, marts og juni. Dermed fremrykkes den årlige offentliggørelse af et nyt endeligt år og genberegningen af de to foreløbige år fra november til juni, og der offentliggøres derfor ikke nye årlige tal i november. Læs mere om den nye offentliggørelsesrytme i notatet Nationalregnskabet fremrykkes fra og med 2020

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2019 - Nr. 482

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation