Gå til sidens indhold

Danskernes opsparing mere end firedoblet på ti år

Finansielle konti 2018 november-version

De danske husholdninger har de sidste ti år fået mere luft i økonomien. Husholdningernes bruttoopsparing udgjorde 142 mia. kr. i 2018 og var dermed mere end fire gange større end bruttoopsparingen i 2008 på 31 mia. kr. Årsagen til den stigende opsparing er først og fremmest, at husholdningernes privatforbrug siden finanskrisen har udviklet sig langsommere end indkomsten.

Husholdningernes indkomst, forbrug samt bruttoopsparingKilde: www.statistikbanken.dk/nasd23.

Positiv finansiel opsparing for fjerde år i træk og brud med lang tradition

Med en afdæmpet udvikling i både privatforbrug og faste bruttoinvesteringer i 2018 har husholdningerne for fjerde år i træk øget deres finansielle opsparing. Det vil sige, at husholdningerne har øget deres beholdning af værdipapirer, pensioner, kontanter og bankindeståender mere, end de har øget deres gæld. Husholdningernes finansielle opsparing (fordringserhvervelse, netto) udgjorde 41 mia. kr. i 2018.

De seneste fire års udvikling er et brud på tendensen i perioden 1995-2014, hvor husholdningerne med få undtagelser havde en negativ finansiel opsparing. Dette var især tilfældet op til finanskrisen.

Husholdningernes faste bruttoinvesteringer samt brutto- og finansiel opsparingKilde: www.statistikbanken.dk/nasd24.

Pæn opsparing men faldende aktiekurser betød lavere finansiel formue

Værdien af husholdningernes finansielle aktiver faldt med 78 mia. kr. fra 2017 til 2018. Samtidig steg gælden med 21 mia. kr., og den samlede finansielle nettoformue faldt således med 99 mia. kr. Udviklingen skyldes især faldende kurser på aktier og andre aktiver i løbet af året. Dette fald var større end årets samlede finansielle opsparing på 41 mia. kr.

Husholdningernes aktiver og passiver 2018*

 

Primo
balance
 

Transak-
tioner
 

Omvur-
deringer
 

Andre mæng-
demæssige
ændringer

Ultimo
balance
 

 

mia. kr.

Finansielle aktiver i alt

6566

112

-190

-0

6489

Indskud

1011

47

-2

-

1056

Aktier mv.

2078

-16

-132

-0

1930

Pension mv.1

3400

82

-55

-

3426

Øvrige aktiver

78

-1

-1

-

76

Finansielle passiver i alt

2839

71

-4

-46

2860

Lån

2758

38

-4

-7

2785

Øvrige passiver

80

33

-

-39

75

Finansielle opsparing

41

-

-

-

Finansiel nettoformue

3728

41

-186

46

3629

*Foreløbige tal.
1 Pension mv. består af forsikringstekniske reserver, der dækker forudbetalte præmier, ikke udbetalte erstatninger samt nettoformue i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Derudover har husholdningerne pensionsformue i bankerne og LD Fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nasf.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Om data til denne offentliggørelse

Denne offentliggørelse kombinerer resultater fra sektorregnskabernes ikke-finansielle og finansielle konti. Opgørelsen af de ikke-finansielle sektorregnskaber belyser, hvordan produktionsresultatet omfordeles gennem renter, udbytter, skatter, pensioner og andre overførsler. Resultatet efter omfordelingen er den disponible indkomst. Sektorregnskaberne belyser også anvendelsen af den disponible indkomst til forbrug og opsparing, og hvordan opsparingen sammen med kapitaloverførsler, netto, anvendes til faste bruttoinvesteringer, lagerændringer, erhvervelse af værdigenstande og fordringserhvervelse, netto (finansiel opsparing). De finansielle konti belyser, hvordan økonomiens agenter fordelt på sektorer placerer eller finansierer den finansielle nettoopsparing via finansielle instrumenter.

Ny offentliggørelsesrytme

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme af årstal. De nuværende fire årsversioner, der offentliggøres i februar, marts, juni og november, bliver reduceret til tre, nemlig februar, marts og juni. Dermed fremrykkes den årlige offentliggørelse af et nyt endeligt år og genberegning af to foreløbige år fra november til juni, og der offentliggøres derfor ikke nye årstal i november. Hvad sektorregnskaberne angår, kommer dertil i september en opdatering af de to foreløbige år af både de ikke-finansielle og de finansielle konti. Læs mere om den nye offentliggørelsesrytme i notatet: Nationalregnskabet fremrykkes fra og med 2020.

Se endvidere afsnittet 'Særlige forhold ved denne offentliggørelse' i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 407, der udkom 7. november 2019.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2019 - Nr. 409

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Sektorregnskaberne belyser den økonomiske udvikling i økonomiens sektorer. Økonomien opdeles i seks hovedsektorer: Ikke-finansielle selskaber, Finansielle selskaber, Offentlig forvaltning og service, Husholdninger, Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) og Udland. Blandt de mest centrale størrelser i sektorregnskaberne er opsparing, fordringserhvervelse, netto og faste bruttoinvesteringer og specielt for husholdningerne den disponible indkomst og forbruget. Finansielle konti udgør et konsistent kontosystem, hvor overgangen fra primostatus til ultimostatus belyses ved finansielle transaktioner (finansiel konto), andre mængdemæssige ændringer og omvurderinger. Husholdningssektoren opgøres i nationalregnskabet som enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Derudover er selvstændig erhvervsdrivende inkluderet, men det er kun de selvstændiges finansielle aktiver, der indgår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation