Gå til sidens indhold

Svagt stigende industriproduktion i september

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,5 %
August til september

Industriens produktion og omsætning september 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien steg i september med 1,5 pct. Generelt svinger produktionen en del fra måned til måned, og stigningen i september kommer da også efter et fald i august. Særligt siden slutningen af 2018 har månedsudsvingene været store. I perioden juli-september er produktionen steget med 0,7 pct. i forhold til de tre foregående måneder. Industriens produktion og omsætning er første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi baseret på faktiske indberetninger fra virksomhederne. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Stigning i møbel og anden industri hæver den samlede produktion

I september var det branchen transportmiddelindustri, der havde den procentvist største stigning på 12,9 pct., men det var branchen møbel og anden industri mv., der med sin stigning på 12,1 pct. havde den største indvirkning på det samlede produktionsindeks. Dette skyldes, at branchen har en vægt på 13,0 pct. i det samlede indeks og havde dermed et vækstbidrag på mere end 1,5 pct. Over de seneste tre måneder er branchen dog faldet med 0,6 pct. set i forhold til de tre foregående. Udover de nævnte brancher steg produktionen i september også for brancherne tekstil- og læderindustri, medicinalindustri, metalindustri samt fremstilling af elektrisk udstyr.

Seks branchegrupper går tilbage

Der var fald i produktionsindekset for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, træ- og papirindustri, trykkerier, kemisk industri og olieraffinaderier mv., plast-, glas og betonindustri, elektronikindustri og maskinindustri. Faldene var dog af mindre omfang, og samtidig har flere af brancherne kun en mindre vægt i det samlede produktionsindeks. Således var faldene ikke store nok til at trække det samlede indeks ned i september.

Omsætningen steg i september

Industriens samlede omsætning steg 2,8 pct. fra august til september, men lå i perioden juli-september 1,0 pct. under omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen steg 4,2 pct. på eksportmarkedet og 0,1 pct. på hjemmemarkedet i september. Dette indikerer, at de globale tegn på tilbagegang, der har været på det seneste, endnu ikke har ramt de danske industrivirksomheder på omsætningen. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Stigningen i den samlede omsætning i september skyldes fremgang i alle branchegrupperinger bortset fra mellem-produkt-industri. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. September 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-
produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

Juli
- sept.

Sept.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

-2,9

1,6

1,7

1,1

-1,6

4,0

3,1

3,6

0,7

1,5

Omsætning2

I alt

-5,9

3,3

1,7

-0,2

-1,4

4,0

3,9

4,9

-1,0

2,8

 

Eksport

-6,3

2,1

1,5

1,7

0,1

9,7

5,3

7,5

-1,0

4,2

 

Hjemme

-4,4

6,8

1,8

-2,0

-2,9

-1,3

0,4

-1,8

-0,9

0,1

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipoo2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. September 2019

 

 

2019

Apr.-juni/
juli-sept.

Aug./
sept.

 

Vægte1

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

118,5

122,8

114,6

119,7

118,4

120,2

0,7

1,5

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

112,4

110,6

108,8

111,0

111,5

109,3

0,0

-2,0

Tekstil- og læderindustri

1,1

118,5

121,7

119,6

126,9

115,1

124,5

1,9

8,2

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

92,7

115,5

91,7

86,7

91,0

88,8

-11,1

-2,4

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

120,3

123,3

96,0

119,4

121,9

119,7

6,3

-1,8

Medicinalindustri

20,1

140,3

150,9

138,8

149,1

144,6

150,9

3,4

4,4

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

112,3

111,5

109,7

111,4

111,8

109,7

-0,2

-1,9

Metalindustri

8,7

106,2

107,1

109,3

111,3

107,3

107,6

1,1

0,3

Elektronikindustri

6,0

128,7

126,4

123,8

127,9

125,4

113,1

-3,3

-9,8

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

117,0

108,1

111,3

127,6

119,7

120,1

9,2

0,3

Maskinindustri

14,0

116,1

113,4

108,9

110,4

110,2

109,7

-2,4

-0,5

Transportmiddelindustri

1,5

105,0

101,5

117,1

108,7

105,3

118,9

2,9

12,9

Møbler og anden industri mv.

13,0

109,6

125,6

108,8

109,1

109,7

123,0

-0,6

12,1

Investeringsgodeindustri

27,2

119,9

125,9

116,6

116,9

116,5

118,4

-2,9

1,6

Mellemproduktindustri

26,7

113,0

116,2

108,3

116,1

113,0

114,2

1,7

1,1

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

102,9

103,3

106,7

105,4

99,2

103,2

-1,6

4,0

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

122,5

126,3

119,9

126,2

124,7

129,2

3,1

3,6

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

113,0

115,7

108,5

112,3

111,8

112,5

-0,2

0,6

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

119,3

124,0

114,8

120,9

119,5

121,3

1,0

1,5

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ipop2015.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg 4,6 pct. i juli og faldt 1,1 pct. i august. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret med 0,1 procentpoint i juli og uændret i august. Revisionerne skyldes forsinkede og ændrede indberetninger fra virksomhederne.

Industriens produktionsindeks
Sæsonkorrigeret
+1,5 %
August til september

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2019 - Nr. 408

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. december 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation