Gå til sidens indhold

Danskernes nettoformue faldt i 2018

Finansielle konti 2018 juni-version

Danskernes nettoformue faldt med 29 mia. kr. til 7.864 mia. kr. i 2018. Det er første gang, at nettoformuen er faldet siden 2011. Faldet svarer til, at hver dansker i gennemsnit mistede 5.000 kr. Faldet skyldes især fald på aktiekurserne, der alene har reduceret nettoformuen med 167 mia. kr. Den finansielle del af aktiverne faldt i alt med 111 mia. kr., når de øvrige værdireguleringer og transaktioner medregnes. Danskernes gæld (passiver) øgedes samtidig med 28 mia. kr. i 2018. Omvendt bidrog udviklingen på boligmarkedet til en forøgelse af danskernes faste aktiver med 109 mia. kr.

Husholdningernes nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/natform.

Opsparing kan ikke opveje faldende aktiekurser

Husholdningerne havde en finansiel opsparing på 43 mia. kr. igennem året 2018. Denne opsparing er afspejlet i pensionsformuen, der isoleret set steg med 27 mia. kr. på trods af negative omvurderinger på 55 mia. kr. Selvom opsparingen steg, faldt værdien af husholdningernes samlede finansielle aktiver med 111 mia. i 2018. Husholdningernes opsparing betød, at værdien af indskud og pensioner steg med hhv. 40 mia. kr. og 27 mia. kr., men opsparingen kunne ikke opveje faldet for aktier mv. på 175 mia. kr. Af faldet for aktier tilskrives 167 mia. kr. omvurderinger som følge af kursændringer.

Stigende boligpriser udligner næsten tabet på finansielle aktiver

Udviklingen på boligmarkedet med mere moderat stigende boligpriser kompenserede næsten tabet på de finansielle aktiver, idet husholdningernes faste aktiver steg med 109 mia. kr. Husholdningerne samlede aktiver i form af finansielle aktiver og boliger var med et fald på 1 mia. kr. næsten uændret over året.

Danskernes lånelyst faldt i 2018

Lånelysten, målt på nettooptagning af lån, faldt fra 67 mia. kr. i 2017 til 41 mia. kr. i 2018. Det svarer til, at hver dansker reducerede deres nettolåneoptag fra 11.561 kr. i 2017 til 7.007 kr. i 2018. Ved udgangen af 2018 havde husholdningerne et låneniveau på 2.788 mia. kr., hvilket svarer til, at hver dansker havde lån for knap 480.195 kr. Omvurderinger i form af kursændringer reducerede værdien af husholdningernes passiver, men især nettooptagningen af lån betød, at de samlede passiver i 2018 steg med 28 mia. kr.

Husholdningernes nettolåneoptag og låneniveau, pr. indbyggerKilde: www.statistikbanken.dk/folk1a og www.statistikbanken.dk/nasf.

Husholdningernes aktiver og passiver. 2018*

 

Primo
balance

Transak-
tioner

Omvur-
deringer

Andre
ændringer

Ultimo
balance

Samlet
ændring

 

mia. kr.

Finansielle aktiver i alt

6.574

115

-225

-0

6.463

-111

Indskud

1.011

42

-2

-

1.051

40

Aktier mv.

2.082

-8

-167

-0

1.907

-175

Pension mv.1

3.396

82

-55

-

3.423

27

Øvrige aktiver

86

-2

-1

-

83

-3

Finansielle passiver i alt

2.834

71

-4

-40

2.862

28

Lån

2.758

41

-4

-7

2788

30

Øvrige passiver

76

31

-

-33

74

-2

Finansielle opsparing

-

43

-

-

-

-

Finansiel nettoformue

3.740

-

-

-

3.602

-139

Faste aktiver (ejerbolig, bil, mv.)2

4.153

-

-

-

4.262

109

Samlet nettoformue

7.893

-

-

-

7.864

-29

* Foreløbige tal.
1 Pension mv. består af forsikringstekniske reserver, der dækker forudbetalte præmier, ikke udbetalte erstatninger samt nettoformue i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Derudover har husholdningerne pensionsformue i bankerne og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.
2 Inkluderer værdien af ejerboliger, biler, både og fly. Statistikken for biler, både og fly er ikke opdateret. Værdien for biler, både og fly er derfor en gentagelse af det seneste opdaterede år, som er ultimo 2017.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nasf og www.statistikbanken.dk/natform.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juni 2019 - Nr. 256

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Sektorregnskaberne belyser den økonomiske udvikling i økonomiens sektorer. Økonomien opdeles i seks hovedsektorer: Ikke-finansielle selskaber, Finansielle selskaber, Offentlig forvaltning og service, Husholdninger, Non-profit institutioner rettet mod husholdninger (NPISH) og Udland. Blandt de mest centrale størrelser i sektorregnskaberne er opsparing, fordringserhvervelse, netto og faste bruttoinvesteringer og specielt for husholdningerne den disponible indkomst og forbruget. Finansielle konti udgør et konsistent kontosystem, hvor overgangen fra primostatus til ultimostatus belyses ved finansielle transaktioner (finansiel konto), andre mængdemæssige ændringer og omvurderinger. Husholdningssektoren opgøres i nationalregnskabet som enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Derudover er selvstændig erhvervsdrivende inkluderet, men det er kun de selvstændiges finansielle aktiver, der indgår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten