Gå til sidens indhold

BNP-indikatoren vokser med 0,8 pct. i fjerde kvartal

BNP-indikator 4. kvt. 2018

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,8 pct. i fjerde kvartal 2018 sammenlignet med tredje kvartal 2018. Især industri og transport bidrager positivt til væksten. Produktionen i byggeriet vokser stadig, men væksten er dog aftaget en anelse efter solid fremgang i de senere år. Produktionen inden for de private serviceerhverv er omtrent uændret, hvor en pæn fremgang i hoteller og restauranter bliver modsvaret af et fald i erhvervsservice. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint. Usikkerheden på BNP-indikatoren må forventes at være større. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP - fremskrevet med indikator, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Årsvæksten for 2018 fremstår lav pga. tekniske forhold

Med indikatoren kan et tidligt skøn for væksten for hele året 2018 beregnes til 1,1 pct. Det skal dog vurderes med det forbehold, at der endnu ikke er indarbejdet reviderede oplysninger for årets første tre kvartaler. Derudover er der i øjeblikket flere særlige forhold ved året 2018. For det første er der endnu ikke grundlag for at periodisere en ekstraordinær patentbetaling, der i øjeblikket er placeret i første kvartal 2017. Periodiseringen forventes at reducere BNP i 2017 og dermed indirekte øge væksten i 2018. Den præcise effekt kendes ikke på nuværende tidspunkt, men vurderes at øge væksten i 2018 med 0,4 procentpoint. For det andet skal en ekstraordinær omsætning i industriproduktionen i december i Nationalregnskabet fordeles over hele året 2018. For at få den mest retvisende vækstrate for fjerde kvartal har vi udeladt den ekstraordinære del af omsætningen i medicinalindustrien. Denne vil blive fordelt jævnt ud over året 2018 og derfor løfte produktionen for året samlet uden at påvirke væksten fra tredje til fjerde kvartal. Denne effekt ventes dog at være begrænset. For det tredje bidrog faldet i BNP i midten af 2017 til et meget lavt udgangspunkt for væksten i 2018. Det resulterer i en årsvækst, der ligger noget under den vækst, der har været i løbet af 2018. BNP er således vokset med 2,3 pct. siden fjerde kvartal 2017.

Industrien bidrager markant til væksten i fjerde kvartal

Det er især industrien, der bidrager til den pæne vækst, til trods for at der er korrigeret for den ekstraordinære omsætningsstigning, der fremgår af industriproduktionen i december. Selvom konjunkturbarometrene ikke indgår direkte i beregningen af BNP-indikatoren, er det værd at bemærke den faldende trend i slutningen af 2018. Især tilliden i industrien og detailhandlen er faldet markant over det seneste halve år, hvor også tilliden i serviceerhverv er aftaget. Væksten er aftaget i EU i fjerde kvartal, og generelt er forventningerne til væksten i 2019 dæmpet. Med de nuværende oplysninger tyder det endnu ikke på, at det har haft nogen nævneværdig effekt på den danske realøkonomi i fjerde kvartal. I hvilken grad det vil være tilfældet fremadrettet, kan især Industriens produktion og omsætning og Firmaernes køb og salg give tidlige indikationer om.

Om Danmarks Statistiks BNP-indikator

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. februar 2019 - Nr. 52

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation