Gå til sidens indhold

Fortsat afdæmpet BNP-vækst

BNP-indikator 2. kvt. 2018

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i andet kvartal 2018 sammenlignet med første kvartal 2018. Den afdæmpede fremgang fra første kvartal ser dermed ud til at fortsætte. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint. Usikkerheden på BNP-indikatoren må forventes at være større. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP - fremskrevet med indikator, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Tilbagegang i landbrug, energi og råstofindvinding

Den usædvanligt varme sommer har sat sine spor på forskellige områder af økonomien. Således opleves der nedgang i landbrugserhvervet, mens energiforsyningen er taget af og har medført tilbagegang i forsyningsvirksomhed. Råstofindvinding bidrager også negativt til BNP-væksten og fortsætter dermed den nedadgående tendens. På den positive side bidrager handel, indenlandske tjenester, samt i mindre grad Industriens produktion til BNP-væksten. Beskæftigelsen målt på antal lønmodtagere har fortsat sin fremgang i årets fem første måneder, hvilket ligeledes afspejles i en faldende ledighed. Konjunkturbarometrene indgår ikke direkte i konstruktionen af BNP-indikatoren, men den samlede barometer-indikator peger, ligesom det er tilfældet i en række andre lande, på en vis svækkelse af erhvervstilliden i andet kvartal, som dog forbliver positiv. Ses der lidt fremad kan der i Danmarks tilfælde spores en vis forbedring af den samlede barometer-indikator.

Høj BNP-vækst i USA

I forhold til første kvartal 2018 voksede BNP med 0,4 pct. i EU, hvilket er en anelse højere end i Danmark. I samme periode var BNP-væksten 1,0 pct. i USA.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret. Fra 1. kvt. til 2. kvt. 2018

Om Danmarks Statistiks BNP-indikator

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. august 2018 - Nr. 308

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation