Gå til sidens indhold

Afdæmpet vækst i BNP

BNP-indikator 1. kvt. 2018

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i første kvartal 2018 sammenlignet med fjerde kvartal 2017. Fremgangen i økonomien synes dermed at fortsætte, omend mere afdæmpet end de seneste år. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint. Usikkerheden på BNP-indikatoren må forventes at være større. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP - fremskrevet med indikator, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Fortsat fremgang i byggebranchen og industri

Den positive BNP-vækst understøttes af fremgang i byggeriets produktion, hvilket ligeledes afspejles i byggebeskæftigelsens fortsatte fremgang. Industriens produktion steg og bidrager dermed også til BNP-væksten. Herudover har det kolde første kvartal kunnet mærkes ude i hjemmene og har sat gang i produktionen af varme inden for forsyningsvirksomhed. På den negative side indikerer en opbremsning i eksporten af søtransport imidlertid, at transporterhvervet bidrager negativt til kvartalsvæksten. Konjunkturbarometrene indgår ikke direkte i konstruktionen af BNP-indikatoren, men den samlede barometer-indikator peger, ligesom det er tilfældet i en række andre lande, på en vis svækkelse af erhvervstilliden, som dog forbliver positiv. Beskæftigelsen målt ved antal lønmodtagere har fortsat sin fremgang i de to første måneder af året, mens ledigheden gav et negativt signal med en lille stigning i marts.

Ny model for produktskatter

BNP beregnes som summen af bruttoværditilvæksten (BVT) i alle brancher + produktskatter, netto. I indeværende beregning er BNP-indikatoren forbedret ved at indarbejde en model for beregningen af produktskatter. I stedet for at antage den samme vækstrate i BVT og BNP, er der lavet en fremskrivning af produktskatterne på baggrund af data for bl.a. energiforbrug, detailhandel og bilsalg. Dette er i bedre overensstemmelse med internationale anbefalinger og forventes at give en lille forbedring af BNP-indikatorens nøjagtighed.

Om Danmarks Statistiks BNP-indikator

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2018 - Nr. 189

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation