Gå til sidens indhold

Dansk økonomi er forsat i fremgang

BNP-indikator 2. kvt. 2017

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,5 pct. i andet kvartal sammenlignet med første kvartal 2017. Fremgangen fra 2016 og fra årets første kvartal ser dermed ud til at fortsætte. Væksten kommer hovedsageligt fra produktionen af serviceydelser, der har set større fremgang i handel, information og kommunikation samt erhvervsservice. Den samlede vækst for første halvår 2017 i forhold til samme periode året før var 2,6 pct. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint. Usikkerheden på BNP-indikatoren må forventes at være større. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP - fremskrevet med indikator, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Højere vækst i første halvår 2017 end i EU og USA

I forhold til første kvartal 2017 voksede BNP med 0,6 pct. i andet kvartal i både EU og USA, hvilket altså er en smule højere end væksten i Danmark. Ser man derimod på væksten fra første halvår 2016 til første halvår 2017 samlet set, havde Danmark med 2,6 pct. den højeste vækst. I EU var væksten i samme periode 2,1 pct., og i USA var væksten 2,0 pct. Væksten i andet kvartal 2017 i forhold til samme kvartal sidste år var på 2,5 pct. i Danmark, 2,2 pct. i EU og 2,1 pct. i USA.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Om Danmarks Statistiks BNP-indikator

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. august 2017 - Nr. 326

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation