Gå til sidens indhold

Dansk vækst ligger på niveau med EU og USA

BNP-indikator 1. kvt. 2017

BNP-indikatoren viser en sæsonkorrigeret realvækst på 0,3 pct. i første kvartal 2017 sammenlignet med fjerde kvartal 2016. Dermed ser fremgangen fra 2016 ud til at fortsætte. Der var særligt fremgang i byggeri og transport. Sammenlignet med første kvartal 2016 viser BNP-indikatoren en vækst på 1,8 pct. BNP-indikatoren er behæftet med større usikkerhed end den første udgivelse af nationalregnskabet. Usikkerheden på denne vurderes generelt til ± 0,5 procentpoint. Den første fulde version af nationalregnskabet bliver offentliggjort 31. maj. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP, kædede værdier, sæsonkorrigeret - fremskrevet med indikator

Udvikling i forhold til andre statistikker

I forbindelse med beregningen ses mest fremgang inden for byggeri og transport. Derudover ses også en fremgang i engroshandel, mens udviklingen har været mere neutral i detailhandel, hvilket også ses af Detailomsætningsindekset. Beskæftigede ved bygge og anlæg indikerer fortsat fremgang i byggeriet, mens der i Udenrigshandel med tjenester er stor fremgang i søtransport. Denne udvikling er dog drevet af en stærk prisudvikling og påvirker derfor i mindre grad realvæksten. Den stærke prisudvikling understøttes af en stigning i internationale fragtrater (fx SCFI). Der ses også tegn på øget prisudvikling i Danmark i Producentprisindeks for hjemmemarkedet og i Forbrugerprisindekset, der bør tages i betragtning, når der sammenlignes med indikatorer i løbende priser.

Danmark følger trit med EU og USA

I første kvartal voksede BNP med 0,4 pct. i EU, mens væksten var 0,2 pct. i USA. Dermed ligger Danmark omtrent på niveau med begge områder. Med en årsvækstrate på 1,9 pct. i både EU og USA er dansk økonomi også her på niveau med en stigning på 1,8 pct. Vurderes væksten for de seneste fire kvartaler i forhold til de foregående fire kvartaler (den rullende årsvækstrate), er væksten i Danmark derimod 1,5 pct., hvor væksten i EU og USA er på hhv. 1,8 og 1,7 pct.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Om Danmarks Statistiks nye BNP-indikator

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktionen, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2017 - Nr. 204

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. august 2017

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation