Gå til sidens indhold

Fortsat opsving i dansk økonomi

BNP-indikator 4. kvt. 2016

BNP-indikatoren peger på en sæsonkorrigeret realvækst på 0,4 pct. i fjerde kvartal. Således ser fremgangen fra årets første tre kvartaler ud til at fortsætte. Væksten for året 2016 kan dermed beregnes til 1,1 pct., der dog skal vurderes med det forbehold, at der endnu ikke er indarbejdet reviderede oplysninger for årets første tre kvartaler. Den første fulde version af nationalregnskabet offentliggøres den 28. februar. Dette er den anden testberegning af Danmarks Statistiks nye BNP-indikator, der stadig er under udvikling. Indikatoren dækker kun produktionssiden af økonomien. Derfor er den behæftet med større usikkerhed end de normale udgivelser af nationalregnskabet. Usikkerheden på disse vurderes ved første offentliggørelse generelt til ± 0,5 procentpoint. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP - fremskrevet med indikator, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Udviklingen i andre konjunkturstatistikker

I fjerde kvartal er fremgangen særligt understøttet af udviklingen i handel og transport mv. samt finansiering og forsikring. Modsat trækker en svag tilbagegang i erhvervsservice. Fremgangen i handel og transport mv. understøttes af en fremgang i Firmaernes køb og salg. Heraf ses ligeledes en tilbagegang i erhvervsservice. Detailomsætningsindekset indikerer også fremgang handel og transport mv., mens Udenrigshandel med tjenester viser fremgang i søtransport. Industriens produktion og omsætning har vist stor fremgang i fjerde kvartal. Denne udvikling er dog i høj grad påvirket af basiseffekter, fra et stort fald i medicinalindustrien i tredje kvartal, som en konsekvens af organisatoriske ændringer. Dette er i nationalregnskabets begrebsapparat ikke et udtryk for tilbagegang i produktionen, og faldet er forsøgt neutraliseret i tredje kvartal. Omvendt betyder det, at stigningen i fjerde kvartal er mindre end ellers indikeret i industriens produktion og omsætning.

Højere vækst i EU og USA

I fjerde kvartal voksede BNP med 0,6 pct. i EU, mens væksten i USA lå på 0,5 pct. Væksten i Danmark var således lidt lavere. For året 2016 ligger væksten betydeligt under EU og USA, der voksede med henholdsvis 1,9 pct. og 1,6 pct. Årsvæksten i Danmark skal dog ses i lyset af en stor tilbagegang i andet halvår 2015, der har givet et lavt udgangspunkt for 2016. Siden fjerde kvartal 2015 peger BNP-indikatoren derimod på en vækst på 1,9 pct., og viser at vækstforløbet igennem 2016 er på niveau med EU og USA.

Vækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Om beregningen af indikatoren

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktion, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten indenfor en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. februar 2017 - Nr. 59

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation