Gå til sidens indhold

Ny BNP-indikator viser afdæmpet vækst

BNP-indikator 3. kvt. 2016

I dag offentliggør Danmarks Statistik en test-beregning af en ny indikator for væksten i bruttonationalproduktet (BNP). Den giver et estimat på den kvartalsvise vækst allerede 45 dage efter et kvartals udløb mod tidligere 60 dage. Den nye indikator peger på en svag vækst på 0,2 pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Der udvikles stadig på den nye indikator, som er behæftet med mere usikkerhed end den hidtidige første offentliggørelse af nationalregnskabet. Usikkerheden ved den hidtidige første offentliggørelse vurderes generelt til ± 0,5 procentpoint. Læs mere om beregningen af indikatoren i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

BNP - fremskrevet med indikator, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Udviklingen i andre konjunkturstatistikker

Væksten i den nye BNP-indikator drives især af fremgang inden for industri samt finansiering og forsikring. I modsat retning trækker fald inden for handel og transport. I Industriens produktion og omsætning er der et større fald i produktionen inden for medicinalindustrien i september. Dette er en konsekvens af organisatoriske ændringer og er dermed i nationalregnskabets begrebsapparat ikke et udtryk for tilbagegang i produktionen. Faldet er derfor forsøgt neutraliseret i denne beregning. Tilbagegangen inden for handel kan ses i statistikken Firmaernes køb og salg. Byggeriet er fladet lidt ud de seneste par kvartaler efter et meget stærkt første kvartal, hvilket kan aflæses i Beskæftigede ved bygge og anlæg og Byggevirksomheden.

2016 kvartalsvækstrater i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Sløv dansk vækst i et internationalt perspektiv

Indikatoren peger på, at den danske BNP-vækst i tredje kvartal lå i den lave ende, når der sammenlignes med EU og USA. Væksten var på 0,4 pct. i EU og 0,7 pct. i USA.

Om beregningen af indikatoren

Indikatoren giver et foreløbigt estimat af BNP-væksten baseret på de indikatorer for produktionssiden af dansk økonomi, som aktuelt står til rådighed. Beregningen afspejler således udviklingen i dansk produktion samt forbrug i produktion, mens indikatorer for efterspørgselssiden - herunder udenrigshandel, investeringer og endeligt forbrug - ikke tages i betragtning. Denne metode er valgt for at kunne gennemføre en hurtigere beregning, og fordi indikatorerne for produktionssiden erfaringsmæssigt giver det bedste estimat for væksten inden for en kort tidsramme. Indikatoren er så vidt muligt beregnet med samme kilder og metoder som i det kvartalsvise nationalregnskab. Indikatoren kan afvige fra den almindelige beregning af to primære årsager. For det første vil der være en mindre mængde data tilgængelig, når beregningen foregår på et tidligere tidspunkt. Dette er løst ved hjælp af alternative data og økonometriske estimater. For det andet er det ikke muligt at afstemme tilgang og anvendelse, da det kun er produktionssiden, der beregnes.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. november 2016 - Nr. 477

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Indikatoren giver et foreløbig estimat af BNP-væksten beregnet fra produktionssiden i et system, der sikrer konsistens med nationalregnskabets begrebsapparat. Læs mere i notatet Dokumentation af BNP-indikator.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation