Gå til sidens indhold

Afmatning for industrien i EU ses ikke i Danmark

Industriens produktion og omsætning marts 2019

Det samlede produktionsindeks for industrien steg med 1,0 pct. i marts. Produktionen i industrien varierer typisk en del fra måned til måned. Set over perioden januar-marts 2019, er den steget med 0,5 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder, når der ses bort fra medicinalindustrien, som var præget af særlige forhold i december (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:37). Dermed præger afmatningen i den europæiske industri ikke på samme måde Danmark. Industriens produktion og omsætning er den statistik, der tidligst offentliggør tal indberettet af industriens virksomheder. Den giver dermed det første 'hårde' pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015.

Industriproduktionen steg i syv ud af 12 branchegrupper i marts

Branchen medicinalindustri havde den procentvise største stigning på 6,9 pct., og med en vægt i det samlede indeks på 20,1 pct. bidrog denne branche til den samlede stigning. Derudover var der også stigning inden for brancherne føde-, drikke- og tobaksvareindustri, tekstil- og læderindustri, kemisk industri og olieraffinaderier mv., metalindustri, maskinindustri samt møbel og anden inudstri mv.

Tilbagegang i elektronikindustri

Produktionsindekset for elektronikindustri faldt med 13,7 pct. i marts. Det er dog en branche, hvor der ofte er store udsving, og derfor skal det ikke tages som en generel tendens. Samtidig vægter branchen kun med 6,0 pct. i det samlede indeks. Derudover var der fald i brancherne træ- og papirindustri, trykkerier, plast-, glas og betonindustri, fremstilling af elektrisk udstyr samt transportmiddelindustri.

Europæisk afmatning

I perioden 2015 til slutningen af 2016 var udviklingen i industriproduktionen i EU forholdsvis flad, hvorefter den i 2017 udviste en stigning. Siden starten af 2018 har udviklingen dog været flad, hvilket står i kontrast til den stigende trend i industriproduktionen i Danmark. Industriproduktionen i Sverige har også vist en stigende trend i 2018, mens Tyskland har haft en faldende trend. I Storbritannien har indudstriproduktionen været nogenlunde stabil. Forskellene i udviklingen skyldes bl.a. at industriens sammensætning ikke er ens i Danmark og de viste lande.

Produktionsindeks, industri, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015 og Eurostat.

Faldende omsætning i marts

Industriens samlede omsætning faldt 0,2 pct. fra februar til marts men lå i januar-marts 1,1 pct. over de foregående tre måneder. Omsætningen faldt 0,7 pct. på eksportmarkedet og steg 0,7 pct. på hjemmemarkedet i marts. Faldet i den samlede omæstning i marts var bredt funderet over alle branchegrupperinger. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion faldt med 7,9 pct. i januar og med 1,4 pct. i februar. I forhold til seneste offentliggørelse er udviklingen i produktionen således nedjusteret i januar med 0,5 procentpoint og med 0,2 procentpoint i februar. Den årlige indarbejdelse af brancheskift, som med denne offentliggørelse har virkning fra januar 2019, kan påvirke revisionerne. Virksomheder, der skifter branche, påvirker indekset positivt i deres nye branche og negativt i deres gamle branche.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. Marts 2019

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellem-produkt-
industri

Fremstilling af
varige
forbrugsgoder

Fremstilling af
ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

Jan.
- mar.

Mar.
 

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsideks1

I alt

2,4

-3,2

-0,1

-0,5

5,7

6,1

-6,2

5,1

-1,8

1,0

Omsætning2

I alt

9,6

-1,2

1,8

-1,6

1,0

-2,1

-4,1

-0,6

1,1

-0,2

 

Eksport

11,4

-0,3

-1,7

-1,7

4,2

-0,2

-4,8

-0,5

2,2

-0,7

 

Hjemme

4,1

-4,2

5,0

-1,7

-1,8

-3,9

-2,3

-0,5

-1,0

0,7

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

27,2

 

26,7

 

3,1

 

42,1

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.
3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/IPOO2015.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret. Marts 2019

 

 

2018

2019

Okt.-dec./
jan.-mar.

Feb./
mar.

 

Vægte1

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

 

 

 

indeks 2015 = 100

ændring i pct.

Industri

100,0

112,9

113,6

126,1

116,1

114,5

115,7

-1,8

1,0

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

14,1

110,7

109,5

108,5

112,7

108,8

109,0

0,5

0,2

Tekstil- og læderindustri

1,1

119,5

115,9

118,9

132,9

117,1

121,3

4,8

3,6

Træ- og papirindustri, trykkerier

4,0

96,4

96,2

94,7

96,1

91,9

90,1

-3,2

-2,0

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

7,1

108,3

116,9

106,1

115,9

116,7

117,3

5,6

0,5

Medicinalindustri

20,1

123,2

122,6

182,4

126,7

127,1

135,9

-9,0

6,9

Plast-, glas- og betonindustri

7,0

112,0

111,2

115,4

113,6

112,0

108,8

-1,2

-2,9

Metalindustri

8,7

103,0

101,4

105,9

102,8

105,5

107,4

1,7

1,8

Elektronikindustri

6,0

124,6

136,4

110,0

117,6

140,7

121,4

2,3

-13,7

Fremstilling af elektrisk udstyr

3,4

109,9

108,3

133,6

103,8

113,0

107,0

-8,0

-5,3

Maskinindustri

14,0

106,7

105,7

112,0

118,4

110,2

115,2

6,0

4,5

Transportmiddelindustri

1,5

105,9

121,7

115,7

117,0

119,3

111,0

1,2

-7,0

Møbler og anden industri mv.

13,0

116,7

115,4

120,9

118,3

106,8

108,0

-5,6

1,1

Investeringsgodeindustri

27,2

115,7

117,6

120,7

123,5

121,4

117,5

2,4

-3,2

Mellemproduktindustri

26,7

109,4

109,0

113,6

109,9

111,1

110,6

-0,1

-0,5

Fremstilling af varige forbrugsgoder

3,1

103,6

104,6

96,8

106,5

104,7

111,1

5,7

6,1

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

42,1

114,3

113,9

140,8

115,4

112,5

118,2

-6,2

5,1

Industri ekskl. medicinalindustri

79,9

110,4

111,3

112,0

113,4

111,4

110,6

0,5

-0,7

Industri ekskl. fremst. af motorer,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vindmøller og pumper

93,7

113,7

114,5

127,6

116,4

115,4

116,1

-2,2

0,6

1 Vægtene er et udtryk for de enkelte branchegruppers og sektorers andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/IPOP2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. maj 2019 - Nr. 175

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation