Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden er igen faldet lidt

Arbejdsløsheden (md.) september 2018

Fra august til september faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner fra 107.200 til 106.600. Ledighedsprocenten lå dog uændret på 3,9 pct. Bruttoledigheden er hermed endnu en gang på det laveste niveau siden februar 2009 - dette gælder både ledighedsprocenten og antallet af ledige. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigerede med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

145.000 AKU-ledige

I september var der 145.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 4,8 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

Faldende tendens for både AKU- og bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod juli 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Siden juli 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den nu i september 2018 ligger på det laveste niveau siden februar 2009.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens over de seneste par år, og fra juni til september 2018 er den faldet med 4.000 personer.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

Sept.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

107,8

107,4

107,2

106,6

3,9

3,9

3,9

3,9

112,0

102,2

4,1

3,7

Nettoledige

86,8

86,6

86,4

85,9

3,2

3,2

3,2

3,1

87,7

81,8

3,2

3,0

Dagpengemodtagere

69,2

69,3

69,2

68,5

68,3

65,5

Kontanthjælpsmodtagere

17,6

17,3

17,2

17,3

19,4

16,4

Aktiverede

21,0

20,9

20,8

20,7

24,3

20,4

Dagpengemodtagere

9,9

9,6

9,8

9,9

10,8

10,5

Kontanthjælpsmodtagere

11,1

11,2

11,0

10,8

13,5

10,0

Mænd

52,7

52,4

52,3

52,1

3,7

3,7

3,7

3,7

53,8

48,2

3,8

3,4

Kvinder

55,1

55,0

54,8

54,4

4,2

4,2

4,2

4,1

58,2

54,0

4,4

4,1

16-24 år

8,7

8,7

8,7

8,5

2,2

2,2

2,2

2,2

9,9

7,9

2,5

2,0

25-29 år

21,0

21,1

21,2

21,0

7,6

7,7

7,7

7,7

22,0

20,6

8,0

7,5

30-39 år

29,4

29,3

29,2

29,1

5,3

5,3

5,2

5,2

30,3

28,1

5,4

5,0

40-49 år

21,3

21,0

20,7

20,5

3,2

3,1

3,1

3,1

22,2

19,7

3,3

2,9

50-59 år

20,2

20,1

20,1

19,9

3,2

3,1

3,1

3,1

20,8

18,8

3,2

2,9

60-64 år

7,2

7,3

7,4

7,5

3,6

3,6

3,7

3,8

6,9

7,2

3,5

3,6

Byen København

18,8

18,6

18,7

18,5

4,6

4,5

4,5

4,5

19,9

18,3

4,8

4,4

Københavns omegn

10,5

10,3

10,3

10,4

4,0

4,0

4,0

4,0

10,9

10,2

4,2

4,0

Nordsjælland

6,6

6,5

6,4

6,4

3,1

3,0

3,0

3,0

7,4

6,3

3,4

2,9

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,8

4,1

4,0

4,1

4,6

0,6

0,6

3,6

3,6

Østsjælland

3,7

3,6

3,6

3,6

3,1

3,0

3,1

3,1

4,0

3,6

3,4

3,0

Vest- og Sydsjælland

11,1

10,9

10,9

10,8

4,3

4,2

4,2

4,1

11,2

10,0

4,3

3,8

Fyn

9,9

10,0

9,9

9,7

4,5

4,5

4,5

4,4

10,5

9,2

4,7

4,2

Sydjylland

11,6

11,6

11,6

11,6

3,5

3,5

3,5

3,4

11,8

10,8

3,5

3,2

Østjylland

16,2

16,3

16,4

16,3

3,9

3,9

3,9

3,9

16,6

15,8

3,9

3,8

Vestjylland

6,3

6,4

6,3

6,4

3,2

3,2

3,1

3,2

6,5

5,9

3,3

3,0

Nordjylland

12,3

12,4

12,4

12,2

4,5

4,6

4,6

4,5

12,3

11,4

4,5

4,2

AKU-ledige

149,0

145,0

4,9

4,8

169,0

146,0

5,6

4,8

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra efteråret 2016 til foråret 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse igen er faldet lidt.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for september 2017 som de endelige faktiske tal og for september 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra august til september faldt nettoledigheden med 500 fuldtidspersoner til 85.900, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 100 til 20.700 fuldtidspersoner.

Svagt faldende bruttoledighed for begge køn

Fra august til september faldt bruttoledigheden med 200 fuldtidspersoner for mændene, mens den faldt med 400 for kvinderne. Dette medførte, at ledigheds-procenten forblev uændret for mændene på 3,7 pct., mens den faldt med 0,1 procentpoint for kvinderne til 4,1 pct.

Stigende ledighedsprocent for de 60-64-årige

Fra august til september steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-64-årige. For de resterende aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,2 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 7,7 pct. i september.

Markant stigning i ledigheden på Bornholm

Fra august til september steg ledighedsprocenten på Bornholm med hele 0,5 procentpoint, hvilket formentlig hænger sammen med personaletilpasninger i forbindelse med at 'Bornholmslinjen' har overtaget færgetrafikken til øen. Derudover steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Vestjylland. Modsat faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Vest- og Sydsjælland, på Fyn, i Sydjylland og i Nordjylland. Samtidig var den uændret i de resterende fem landsdele. Ledighedsprocenten i september var således fortsat lavest i Nordsjælland med 3,0 pct., mens Bornholm overtog den højeste ledighedsprocent med 4,6 pct. af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden nu opgøres for kalendermåneder mod tidligere for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til august 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for september 2018 med 3,5 pct. inden sæsonkorrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. oktober 2018 - Nr. 402

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation