Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden på laveste niveau i mere end ni år

Arbejdsløsheden (md.) maj 2018

Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 900 fuldtidspersoner fra 110.200 til 109.300, svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,0 pct. af arbejdsstyrken. Hermed ligger bruttoledigheden for maj på det laveste niveau siden februar 2009.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

155.000 AKU-ledige

I maj var der 155.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod juli 2017. Siden juli 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, og således ligger maj-ledigheden på det laveste niveau siden februar 2009. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens i det seneste halvandet år, men AKU-ledigheden for maj ligger dog 5.000 personer over tallet for februar.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

109,9

111,3

110,2

109,3

4,0

4,1

4,0

4,0

113,0

105,7

4,1

3,9

Nettoledige

87,6

89,5

88,8

88,0

3,2

3,3

3,2

3,2

85,9

82,4

3,1

3,0

Dagpengemodtagere

69,0

71,0

70,4

70,0

64,3

64,3

Kontanthjælpsmodtagere

18,6

18,6

18,3

18,0

21,6

18,1

Aktiverede

22,3

21,7

21,4

21,3

27,1

23,3

Dagpengemodtagere

10,2

10,0

9,9

10,2

11,2

11,4

Kontanthjælpsmodtagere

12,1

11,7

11,5

11,1

16,0

12,0

Mænd

53,9

55,1

54,0

53,5

3,8

3,9

3,8

3,8

56,0

50,9

4,0

3,6

Kvinder

56,0

56,2

56,1

55,8

4,3

4,3

4,3

4,2

57,0

54,8

4,3

4,2

16-24 år

9,3

9,2

9,0

8,9

2,4

2,4

2,3

2,3

10,3

8,2

2,7

2,1

25-29 år

21,3

21,3

21,2

21,1

7,7

7,7

7,7

7,7

20,0

19,2

7,3

7,0

30-39 år

29,6

30,0

29,8

29,5

5,3

5,4

5,3

5,3

31,0

29,0

5,6

5,2

40-49 år

21,7

22,1

21,8

21,6

3,2

3,3

3,3

3,2

22,8

21,3

3,4

3,2

50-59 år

20,6

21,2

20,9

20,7

3,2

3,3

3,2

3,2

21,8

20,4

3,4

3,2

60-64 år

7,4

7,6

7,4

7,4

3,7

3,8

3,7

3,7

7,1

7,6

3,5

3,8

Byen København

19,2

19,2

19,0

18,9

4,6

4,6

4,6

4,6

19,6

18,3

4,7

4,4

Københavns omegn

10,8

10,9

10,8

10,8

4,2

4,2

4,2

4,2

11,0

10,7

4,2

4,2

Nordsjælland

7,0

7,0

7,0

6,9

3,3

3,3

3,2

3,2

7,4

6,8

3,5

3,1

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,2

4,4

4,5

4,3

0,6

0,6

3,8

3,6

Østsjælland

3,8

3,9

3,8

3,8

3,2

3,2

3,2

3,2

4,2

3,7

3,5

3,1

Vest- og Sydsjælland

11,5

11,8

11,5

11,5

4,4

4,5

4,4

4,4

11,9

11,2

4,6

4,3

Fyn

10,1

10,2

10,1

10,0

4,6

4,6

4,6

4,5

10,9

9,6

4,9

4,3

Sydjylland

11,7

11,9

11,8

11,8

3,5

3,5

3,5

3,5

12,1

11,4

3,6

3,4

Østjylland

16,2

16,5

16,4

16,2

3,9

3,9

3,9

3,9

16,0

15,5

3,8

3,7

Vestjylland

6,4

6,5

6,4

6,3

3,2

3,2

3,2

3,1

6,6

6,0

3,3

3,0

Nordjylland

12,4

12,7

12,5

12,4

4,5

4,7

4,6

4,6

12,7

11,8

4,7

4,3

AKU-ledige

150,0

155,0

5,0

5,2

164,0

148,0

5,5

4,9

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til juni 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for maj 2017 som de endelige faktiske tal og for maj 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledi-

ge, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra april til maj faldt nettoledigheden med 800 fuldtidspersoner til 88.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 100 til 21.300 fuldtidspersoner.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra april til maj faldt bruttoledigheden med 500 fuldtidspersoner for mændene, mens den faldt med 300 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene lå uændret på 3,8 pct., mens den faldt med 0,1 procentpoint til 4,2 pct. for kvinderne.

Faldende ledighedsprocent for de 40-49-årige

Fra april til maj faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 40-49-årige. For de resterende fem aldersgrupper forblev ledighedsprocenten uændret, trods en svagt faldende ledighed. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,3 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 7,7 pct. i maj.

Ledigheden faldt en anelse i samtlige landsdele

Fra april til maj faldt ledigheden i samtlige landsdele. På Bornholm faldt ledigheds-procenten med 0,2 procentpoint, mens den faldt med 0,1 procentpoint på Fyn og i Vestjylland. I landets øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret fra april til maj. Herefter har Vestjylland landets laveste ledighedsprocent med 3,1 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København og Nordjylland med ledighedsprocenter på 4,6 pct. af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden nu opgøres for kalendermåneder mod tidligere for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til april 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for maj 2018 med 4 pct. inden sæson-korrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. juni 2018 - Nr. 260

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation