Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden falder lidt

Arbejdsløsheden (md.) juli 2018

Fra juni til juli faldt bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner fra 107.700 til 107.300. Ledighedsprocenten lå dog uændret på 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Brutto-ledigheden er dermed på det laveste niveau siden februar 2009 - dette gælder både ledighedsprocenten og antallet af fuldtidspersoner. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigerede med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

151.000 AKU-ledige

I juli var der 151.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

Faldende tendens for både AKU- og bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod august 2017. Disse stigninger skyldtes i høj grad tilsvarende stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, som overgik til at blive vurderet jobparate i samme periode. Siden august 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, hvilket har resulteret i, at den nu i juli 2018 ligger på det laveste niveau siden februar 2009.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens over de seneste par år, og fra april til juli 2018 er den faldet med 5.000 personer.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Apr.

Maj

Juni

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

109,8

108,6

107,7

107,3

4,0

4,0

3,9

3,9

108,8

99,1

4,0

3,6

Nettoledige

88,4

87,3

86,7

86,3

3,2

3,2

3,2

3,2

89,8

83,9

3,3

3,1

Dagpengemodtagere

70,2

69,4

69,1

69,1

68,9

67,2

Kontanthjælpsmodtagere

18,2

18,0

17,6

17,2

20,9

16,7

Aktiverede

21,4

21,3

21,0

21,0

19,1

15,2

Dagpengemodtagere

9,9

10,0

9,9

9,7

5,9

5,7

Kontanthjælpsmodtagere

11,6

11,3

11,1

11,4

13,1

9,5

Mænd

53,9

53,2

52,6

52,3

3,8

3,8

3,7

3,7

53,6

47,2

3,8

3,3

Kvinder

55,9

55,4

55,1

55,0

4,2

4,2

4,2

4,2

55,2

51,9

4,2

3,9

16-24 år

9,0

8,8

8,6

8,6

2,3

2,3

2,2

2,2

11,5

8,9

2,9

2,3

25-29 år

21,1

20,9

21,0

21,2

7,7

7,6

7,7

7,7

23,9

23,0

8,7

8,4

30-39 år

29,8

29,5

29,4

29,3

5,3

5,3

5,3

5,2

29,3

26,9

5,3

4,8

40-49 år

21,8

21,5

21,2

20,9

3,3

3,2

3,2

3,1

19,7

17,6

2,9

2,6

50-59 år

20,8

20,5

20,2

20,1

3,2

3,2

3,1

3,1

18,3

16,5

2,9

2,6

60-64 år

7,3

7,3

7,2

7,2

3,7

3,7

3,6

3,6

6,1

6,2

3,1

3,1

Byen København

19,0

18,9

18,8

18,6

4,6

4,6

4,5

4,5

19,9

18,5

4,8

4,5

Københavns omegn

10,8

10,7

10,5

10,3

4,2

4,1

4,0

4,0

10,2

9,3

3,9

3,6

Nordsjælland

6,9

6,8

6,6

6,5

3,2

3,2

3,1

3,0

6,9

5,8

3,2

2,7

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,4

4,2

4,0

3,9

0,5

0,5

3,3

2,8

Østsjælland

3,8

3,7

3,7

3,6

3,2

3,1

3,1

3,0

3,9

3,3

3,3

2,8

Vest- og Sydsjælland

11,5

11,3

11,1

11,0

4,4

4,4

4,3

4,2

10,9

9,6

4,2

3,7

Fyn

10,1

9,9

9,9

10,1

4,6

4,5

4,5

4,5

10,6

9,2

4,8

4,2

Sydjylland

11,8

11,7

11,6

11,6

3,5

3,5

3,5

3,5

11,0

10,1

3,3

3,0

Østjylland

16,3

16,2

16,2

16,3

3,9

3,8

3,9

3,9

16,7

15,9

4,0

3,8

Vestjylland

6,4

6,3

6,3

6,3

3,2

3,1

3,1

3,1

6,2

5,5

3,1

2,7

Nordjylland

12,5

12,4

12,3

12,4

4,6

4,5

4,5

4,6

12,0

11,2

4,4

4,1

AKU-ledige

156,0

151,0

5,2

5,0

175,0

153,0

5,8

5,0

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra efteråret 2016 til foråret 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været faldende.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for juli 2017 som de endelige faktiske tal og for juli 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Lidt færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra juni til juli faldt nettoledigheden med 400 fuldtidspersoner til 86.300, mens antallet af aktiverede ledige lå uændret på 21.000 fuldtidspersoner.

Svagt faldende bruttoledighed for begge køn

Fra juni til juli faldt bruttoledigheden med 300 fuldtidspersoner for mændene, mens den faldt med 100 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten forblev uændret for begge køn på hhv. 3,7 pct. for mændene og 4,2 pct. for kvinderne.

Faldende ledighedsprocent for de 30-39-årige og for de 40-49-årige

Fra juni til juli faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige og for de 40-49-årige. For de resterende fire aldersgrupper forblev ledigheds-procenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,2 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 7,7 pct. i juli.

Nordsjælland og Østsjælland har lavest ledighedsprocent

I juli var ledighedsprocenten lavest i landsdelene Nordsjælland og Østsjælland, hvor den begge steder lå på 3,0 pct. af arbejdsstyrken. I den modsatte ende af skalaen lå Nordjylland med en ledighedsprocent på 4,6 pct. Ledighedsprocenten faldt med 0,1 procentpoint i landsdelene Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland og Vest- og Sydsjælland, mens den steg med 0,1 procentpoint i Nordjylland. Samtidig var den uændret i de resterende seks landsdele.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden nu opgøres for kalendermåneder mod tidligere for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til juni 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for juli 2018 med 3,5 pct. inden sæson-korrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2018 - Nr. 318

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere, se ledighedsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation