Gå til sidens indhold

Store kønsforskelle i de højeste indkomstgrupper

Indkomster for personer 2016

I 2016 havde 16.900 personer en Indkomst før skat på over 2 mio. kr. Heraf var 85 pct. mænd og 15 pct. kvinder. I indkomstintervallet 0,5-2,0 mio. kr. var der ligeledes flere mænd end kvinder. Det kan blandt andet tilskrives en overrepræsentation af mænd i ledelser og blandt selvstændige, samt flere timer på arbejdsmarkedet for mænd. Samtidig arbejder flere højtuddannede kvinder i den offentlige sektor, hvor der oftest er et glasloft over lønningerne i den høje ende af skalaen.

Personer i indkomstintervaller opdelt efter køn og indkomsttype før skat. 2016

Store formueindkomster og mange selvstændige i toppen

Personer med indkomster over 2 mio. kr. har markant større formueindkomster end den gennemsnitlige dansker. Således udgør formueindkomst for denne gruppe 33 pct. af indkomsten før skat, mens gennemsnittet for hele befolkningen blot er 4 pct. Det er også i gruppen af personer med indkomster over 2 mio. kr., at man finder den største andel af indkomst fra selvstændig virksomhed. I denne gruppe er tæt ved halvdelen af erhvervsindkomsten overskud af egen virksomhed. Dette overskud kan også delvist tilskrives formueafkast.

Unge med lav indkomst

I gruppen af personer med en indkomst mellem 200.000 og 300.000 kr. var 40 pct. af indkomsten erhvervsindkomst, 47 pct. var offentlige overførsler og 11 pct. var private pensionsudbetalinger. Gruppen er sammensat af lavtlønsgrupper på arbejdsmarkedet, herunder en del, som arbejder på nedsat tid og pensionister, hvilket også er en medvirkende forklaring på, at kvinder udgør 59 pct. i gruppen. Personer med indkomster under 125.000 kr. er primært hjemmeboende unge og studerende. Gruppen tjente 27 pct. af indkomsten på arbejdsmarkedet, mens 47 pct. var offentlige overførsler, hvoraf næsten halvdelen var SU.

Statistikken udkommer tidligere

Statistikken er i år baseret på tidligere udtræk fra SKAT's databaser. Det betyder, at vi kan producere statistikken tre måneder hurtigere. I denne offentliggørelse opgøres Indkomst i alt før skat. Den består af Erhvervsindkomst, Offentlige overførsler, Private pensionsudbetalinger (rate- og livrentepensioner), Formueindkomst brutto samt nogle få ikke-klassificerbare indkomster. I personopgørelser inkluderes kun indkomsten for personer over 14 år, som har haft bopæl i Danmark hele året. I opgørelser af familieindkomster og indkomstfordeling indgår alle, der er i familie med en, som opfylder førnævnte betingelser på samme adresse.

Størst stigning i erhvervsindkomst

Indkomsten før skat for personer over 14 år var i 2016 gennemsnitligt på 312.600 kr. for hele året. Korrigeret for prisudviklingen er den vokset med 5.300 kr. i forhold til året før. Årsagen til denne stigning er primært, at erhvervsindkomsten er vokset med 5.500 kr. samt fortsatte stigninger i udbetalinger af arbejdsmarkeds- og private pensioner. Herudover har der været en lille stigning i offentlige overførsler. For formueindkomsten var 2015 et ekstraordinært godt år. Formueindkomsten i 2016 var en smule lavere, men den er fortsat høj i historisk sammenhæng.

Udvikling i indkomsten for personer over 14 år. 2016-priser

 

2014

2015

2016

Årsændring

 

 

 

 

2014-2015

2015-2016

 

1.000kr.

Indkomst i alt, før skatter mv.

296,7

307,3

312,6

10,7

5,3

Erhvervsindkomst

204,1

209,7

215,2

5,6

5,5

Offentlige overførsler

61,0

61,2

61,5

0,2

0,3

Private pensionsudbetalinger

19,6

20,5

21,3

0,8

0,8

Formueindkomst, brutto

10,4

13,5

12,8

3,1

-0,7

Anden personlig indkomst

1,6

2,4

1,9

0,8

-0,6

Renteudgifter

13,6

12,5

11,9

-1,1

-0,6

Arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskatter

94,1

99,0

101,5

4,9

2,5

 

1.000 personer

Indkomst før skat (1.000 kr.)

 

 

 

 

 

2.000 og derover

14,0

16,2

16,9

2,3

0,7

1.000-1.999

55,0

59,7

63,1

4,7

3,4

500-999

453,9

481,4

513,2

27,5

31,8

300-499

1391,1

1402,8

1423,4

11,7

20,6

200-299

1054,7

1051,4

1045,0

-3,3

-6,4

125-199

847,5

850,2

845,8

2,7

-4,4

Under 125

808,0

801,9

799,1

-6,1

-2,8

Flere med indkomster over 1 mio. kr.

Målt i 2016-priser er antallet af personer med en indkomst over 1 mio. kr. før skat vokset til i alt 80.100 personer. Da den økonomiske krise var hårdest i 2009, var antallet nede på 52.000 efter at være nået op på 64.300 personer to år tidligere.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2017 - Nr. 353

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Indkomstulighed,  herunder lavindkomst og relativ fattigdom beregnes på ækvivaleret disponibel indkomst. Den beregnes med udgangspunkt i familiens samlede indkomst efter skat og korrigeres for de stordriftsfordele, som der er ved at bo flere sammen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Befolkningstal

Anden information

Seneste nyt om Indkomst og løn