Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden falder

Arbejdsløsheden (md.) juni 2018

Fra maj til juni faldt bruttoledigheden med 1.400 fuldtidspersoner fra 108.700 til 107.300. Ledighedsprocenten var på 3,9 pct. af arbejdsstyrken, og var dermed 0,1 procentpoint lavere end måneden før. Bruttoledigheden er dermed på det laveste niveau siden februar 2009 - dette gælder både ledighedsprocenten og antallet af fuldtidspersoner. De tal, der omtales i denne offentliggørelse, er sæsonkorrigerede med mindre andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

152.000 AKU-ledige

I juni var der 152.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,0 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU.

Opgørelsen af AKU- og bruttoledigheden

Danmarks Statistik opgør arbejdsløshed ifølge to forskellige ledighedsbegreber: Den stikprøvebaserede AKU-ledighed og den registerbaserede bruttoledighed. AKU-ledigheden måler antallet af 15-74-årige personer, der på baggrund af en interviewundersøgelse selv har oplyst, at de ikke har et arbejde, men søger og kan påbegynde et arbejde. Bruttoledigheden er en registerbaseret opgørelse af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har modtaget dagpenge, kontanthjælp, uddannelses-hjælp eller integrationsydelse, og som samtidig vurderes at være jobparate.

Anvendelsen af AKU- og bruttoledigheden

Du kan anvende AKU til internationale sammenligninger, fordi undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande. AKU kan ikke belyse udviklingen fra måned til måned, fordi den er baseret på et glidende gennemsnit over tre måneder. Bruttoledigheden er særligt velegnet til at belyse udviklingen fra måned til måned og til at belyse udviklingen på kommuneniveau.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af stigninger frem mod juli 2017. Siden juli 2017 har bruttoledigheden igen haft en faldende tendens, og således ligger juni-ledigheden på det laveste niveau siden februar 2009. AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. AKU-ledigheden har generelt vist en faldende tendens i det seneste halvandet år, men AKU-ledigheden for juni ligger dog 4.000 personer over tallet for marts.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2018

2018

2017

2018

2017

2018

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juni

Juni

Juni

Juni

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

111,2

109,7

108,7

107,3

4,1

4,0

4,0

3,9

112,1

102,6

4,1

3,8

Nettoledige

89,4

88,3

87,5

86,2

3,3

3,2

3,2

3,2

86,5

80,6

3,2

2,9

Dagpengemodtagere

70,9

70,1

69,4

68,6

65,1

63,2

Kontanthjælpsmodtagere

18,6

18,2

18,0

17,6

21,4

17,4

Aktiverede

21,7

21,4

21,3

21,1

25,6

22,0

Dagpengemodtagere

10,0

9,9

10,1

10,0

10,2

10,3

Kontanthjælpsmodtagere

11,7

11,5

11,2

11,1

15,4

11,7

Mænd

55,1

53,9

53,2

52,4

3,9

3,8

3,8

3,7

54,7

48,6

3,9

3,4

Kvinder

56,1

55,9

55,5

55,0

4,3

4,2

4,2

4,2

57,4

53,9

4,4

4,1

16-24 år

9,2

9,0

8,8

8,5

2,4

2,3

2,3

2,2

10,8

8,3

2,8

2,1

25-29 år

21,2

21,0

20,9

20,8

7,7

7,7

7,6

7,6

21,0

19,7

7,7

7,2

30-39 år

30,0

29,8

29,5

29,2

5,4

5,3

5,3

5,2

30,6

28,3

5,5

5,1

40-49 år

22,1

21,8

21,6

21,3

3,3

3,3

3,2

3,2

22,0

20,2

3,3

3,0

50-59 år

21,1

20,8

20,6

20,3

3,3

3,2

3,2

3,2

20,8

19,0

3,2

3,0

60-64 år

7,6

7,3

7,3

7,3

3,8

3,7

3,7

3,7

6,9

7,1

3,5

3,6

Byen København

19,2

19,0

18,9

18,7

4,6

4,6

4,6

4,5

19,7

18,4

4,8

4,4

Københavns omegn

10,9

10,8

10,7

10,5

4,2

4,2

4,1

4,1

11,0

10,3

4,2

4,0

Nordsjælland

7,0

6,9

6,8

6,6

3,3

3,2

3,2

3,1

7,4

6,5

3,4

3,0

Bornholm

0,7

0,7

0,7

0,7

4,4

4,4

4,2

4,0

0,6

0,5

3,4

3,0

Østsjælland

3,8

3,8

3,7

3,7

3,2

3,2

3,1

3,1

4,1

3,6

3,5

3,0

Vest- og Sydsjælland

11,8

11,5

11,4

11,2

4,5

4,4

4,4

4,3

11,7

10,6

4,5

4,1

Fyn

10,2

10,1

9,9

9,9

4,6

4,6

4,5

4,5

10,8

9,4

4,9

4,2

Sydjylland

11,8

11,8

11,8

11,6

3,5

3,5

3,5

3,4

11,7

10,7

3,5

3,2

Østjylland

16,4

16,3

16,1

16,0

3,9

3,9

3,8

3,8

16,3

15,4

3,9

3,7

Vestjylland

6,5

6,4

6,3

6,3

3,2

3,2

3,1

3,1

6,4

5,8

3,2

2,9

Nordjylland

12,7

12,5

12,4

12,3

4,7

4,6

4,5

4,5

12,4

11,3

4,6

4,2

AKU-ledige

148,0

152,0

4,9

5,0

169,0

150,0

5,6

5,0

Anm.: Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til juni 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.
1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for juni 2017 som de endelige faktiske tal og for juni 2018 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.

2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2016. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra maj til juni faldt nettoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner til 86.200, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 200 til 21.100 fuldtidspersoner.

Faldende bruttoledighed for begge køn

Fra maj til juni faldt bruttoledigheden med 800 fuldtidspersoner for mændene, mens den faldt med 600 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene faldt med 0,1 procentpoint til 3,7 pct., mens den var uændret på 4,2 pct. for kvinderne.

Faldende ledighedsprocent for de 16-24-årige og 30-39-årige

Fra maj til juni faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 30-39-årige. For de resterende fire aldersgrupper forblev ledigheds-procenten uændret. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent med 2,2 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 7,6 pct. i juni.

Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland har lavest ledighedsprocent

Med 3,1 pct. af arbejdsstyrken var ledighedsprocenten lavest i landsdelene Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland. I den modsatte ende af skalaen var Byen København, Fyn og Nordjylland med en ledighedsprocent på 4,5 pct. Ledighedsprocenten faldt mest på Bornholm med o,2 procentpoint. Den faldt med 0,1 procentpoint i landsdelene Byen København, Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland og Sydjylland. Samtidig var den uændret i de resterende seks landsdele.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden nu opgøres for kalendermåneder mod tidligere for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket bl.a. skyldes, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opjustering af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli 2017 til maj 2018 har Danmarks Statistik valgt at opjustere den faktisk indberettede dagpengeledighed for juni 2018 med 3,5 pct. inden sæson-korrektion.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. juli 2018 - Nr. 294

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation