Gå til sidens indhold

2017 sluttede med solid vækst

Kvartalsvist nationalregnskab 4. kvt. 2017 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,9 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser den reviderede beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for fjerde kvartal. BNP-væksten er dermed nedjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse, mens den samlede BNP-vækst for 2017 opjusteres med 0,1 procentpoint til 2,2 pct. Kvartalsvæksten er særligt drevet af vækst i udenrigshandlen og privatforbruget. For hele 2017 gælder det, at fremgangen især holdes oppe af eksporten, der er påvirket af en større enkeltstående betaling fra udlandet, som er henført til første kvartal. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Privatforbruget kommer igen

Det private forbrug voksede med 1,2 pct. i fjerde kvartal ovenpå et tilbagefald på 1,2 pct. i tredje kvartal. Væksten var drevet af en markant fremgang i salg af køretøjer, der primært er importerede, men påvirker den danske aktivitet gennem højere produktskatter og serviceydelser, der knytter sig til bilsalget. Fratrukket køb af køretøjer var der ingen vækst at spore i privatforbruget. For hele 2017 landede væksten i privatforbruget på 1,5 pct. på baggrund af en bredt funderet vækst i varer og tjenester. Det offentlige forbrug steg med 1,0 pct. i fjerde kvartal. For hele året var væksten 1,2 pct.

Øget udenrigshandel i 2017

Det stigende privatforbrug af biler blev også afspejlet i importen, der steg 2,2 pct. i fjerde kvartal og 4,1 pct. i 2017. Eksporten steg med 1,2 pct. i fjerde kvartal og 4,4 pct. i 2017. De årlige vækstrater for importen og eksporten har således ikke været højere siden 2011.

Stadig stigende beskæftigelse

Beskæftigelsen steg med 12.700 personer i fjerde kvartal, hvilket svarer til 0,4 pct. og dermed fortsætter beskæftigelsen sin fremgang. Beskæftigelsen er steget med 45.800 personer i 2017. Det svarer til 1,6 pct. De præsterede timer steg med 0,4 pct. i fjerde kvartal. For året 2017 samlet set steg de præsterede timer med 1,2 pct.

Særlig eksportindtægt har stor effekt på BNP i 2017

I første kvartal 2017 blev der foretaget en større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af et danskejet patent. Denne betaling løfter både den danske produktion og eksport og har dermed en positiv effekt på bruttonationalproduktet. Uden denne betaling ville væksten i bruttonationalproduktet for året 2017 være 0,4 procentpoint lavere end den faktiske vækst. Ligeledes ville væksten i første kvartal 2017 have været 1,8 procentpoint lavere og væksten i andet kvartal 2017 tilsvarende 1,8 procentpoint højere, uden omtalte betaling.

Danmarks nationalregnskab

 

2017

 

4. kvt.

4. kvt.

1.-4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

 

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

Bruttonationalprodukt (BNP)

549,4

1,3

2,2

2,4

-1,1

-0,9

0,9

Import af varer og tjenester

265,5

1,9

4,1

-0,8

0,6

0,0

2,2

Import af varer

166,1

1,0

5,3

-2,2

1,9

0,8

0,5

Import af tjenester

99,4

3,4

2,1

1,4

-1,4

-1,5

5,0

Forsyning i alt

814,9

1,5

2,8

1,3

-0,6

-0,6

1,3

Eksport af varer og tjenester

297,7

-0,4

4,4

1,2

-2,2

-0,5

1,2

Eksport af varer

189,0

0,3

5,7

-0,8

0,8

0,5

-0,2

Eksport af tjenester

108,7

-1,7

2,0

4,6

-7,3

-2,4

3,9

Privatforbrug

262,4

0,7

1,5

0,3

0,4

-1,2

1,2

Husholdningernes forbrugsudgifter

254,6

0,7

1,5

0,3

0,4

-1,2

1,2

Køb af køretøjer

9,8

15,0

3,9

5,0

3,1

-23,1

38,1

Andre varer

107,1

0,6

1,4

-0,7

0,9

0,2

0,2

Tjenester i alt inkl. turisme

137,7

-0,2

1,4

0,6

-0,1

-0,7

-0,1

Tjenester i alt

139,0

-0,1

1,4

0,5

0,1

-0,6

0,0

Turistindtægter (-)

-10,8

1,4

1,5

1,9

-3,4

-1,1

1,2

Turistudgifter (+)

9,5

0,0

1,9

-0,3

1,7

1,0

-2,4

NPISH forbrugsudgifter2

7,8

1,6

1,8

0,9

0,1

0,2

0,4

Offentlige forbrugsudgifter

138,8

2,4

1,2

1,0

0,3

0,1

1,0

Bruttoinvesteringer

116,0

8,4

3,9

3,1

2,0

-1,7

4,8

Faste bruttoinvesteringer

116,8

3,8

3,7

-1,0

2,2

1,8

0,8

Boliger

24,9

7,4

6,2

5,6

1,3

0,1

0,3

Andet byggeri og anlæg

25,8

0,9

3,9

2,0

1,9

0,2

-3,1

Maskiner, transportmidler mv.

33,6

2,5

4,5

-6,2

6,4

2,1

0,7

Intellektuelle rettigheder

32,5

5,1

0,7

-2,9

-1,2

4,3

4,9

Lagerforøgelser mv.3

-0,8

0,8

0,1

0,8

0,0

-0,7

0,8

Lagerforøgelser3

-1,6

0,9

0,1

0,8

0,0

-0,7

0,9

Nettoansk. af værdigenstande3

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

517,2

2,9

2,0

1,1

0,7

-1,0

2,0

Endelig anvendelse i alt4

814,9

1,6

2,8

1,1

-0,4

-0,8

1,7

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1048

1,5

1,2

0,4

0,1

0,5

0,4

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2946

1,6

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Ny dokumentation af det kvartalsvise nationalregnskab

Som led i EU-samarbejdet er der udarbejdet en ny dokumentation af det kvartalsvise nationalregnskab på engelsk. Dokumentationen er gældende for september 2017 og tilgængelig i notatet Danish Quarterly National Accounts.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2017

Med indeværende offentliggørelse revideres nationalregnskabet for hele året 2017. I forhold til den seneste offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab er BNP-væksten i fjerde kvartal revideret ned med 0,1 procentpoint, mens den i tredje kvartal er revideret ned med 0,1 procentpoint. Første kvartal er revideret op med 0,1 procentpoint og andet kvartal er revideret op med 0,1 procentpoint. Revisionerne skyldes nye oplysninger for 2017 vedrørende betalingsbalance og udenrigshandel, offentlig forvaltning og service, serviceproduktion, byggeriet og de finansielle brancher. De nye tal kan give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2015. Derudover er der blevet fortaget insignifikante korrektioner i perioden 1. kvt. 2014 - 4. kvt. 2016 i de ikke sæsonkorrigerede tal. Den seneste offentliggørelse af Kvartalsvist nationalregnskab var i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:71 fra 28. februar. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Læs mere om nationalregnskabets marts-version 2017 i Arbejdspapir vedr. marts-version 2017.

Beskæftigelse, præsterede timer og aflønning af ansatte

I forbindelse med udarbejdelsen af nationalregnskabet i november 2017, var det nødvendigt at udsætte den planmæssige opdatering af løn, beskæftigelse og timer for perioden 2014-2016. Tal for disse år er nu indarbejdet i denne beregning. Tabeller og afledte variabler, hvor der indgår løn, beskæftigelse og timer, er derfor endelige for 2014.

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er revideret for 2017 og er baseret på kvartalsvækstrater i Arbejdstidsregnskabet 4. kvt. 2017, der blev offentliggjort 15. marts 2018 i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:104. Opgørelsen af de præsterede timer fordeles over året med forholdet mellem betalte og præsterede timer. Da denne fordeling ikke er tilgængelig for 2017 endnu, benyttes fordelingen fra de år, hvor påskens placering ligner det aktuelle år mest.

Ny metode for køb af køretøjer

Frem til offentliggørelsen 22. december 2017 har metoden til beregning af køb af køretøjer primært taget udgangspunkt i antallet af nyregistrerede køretøjer. Som følge af nedsættelsen af registreringsafgiften er der imidlertid observeret betydelige skift i forbrugsmønstret fra minibiler til større og dyrere biler. For bedre at afspejle denne udvikling er der i forbindelse med offentliggørelsen 28. februar 2018 indarbejdet en metodeforbedring med virkning fra første kvartal 2017, der tager højde for sammensætningen af de enkelte bilsegmenter i det private forbrug. Dokumentation af metoden er stadig under udarbejdelse.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på tallene i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:126, der blev offentliggjort 23. marts 2018. For kvartalerne i 2017 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Byggeri

Statistikken over byggeaktiviteten, som blev offentliggjort 16. februar i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:57, er indarbejdet i nationalregnskabet for 2017. Statistikken er præget af mange forsinkede indberetninger, hvorfor der kan forventes en større usikkerhed i de seneste kvartaler.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 12. marts i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:96. Helt ekstraordinært vil betalingsbalancen afvige fra nationalregnskabet indtil offentliggørelsen af betalingsbalancen for februar 2018, der offentliggøres 9. april. Afvigelsen vedrører den føromtalte patentbetaling, der er klassificeret som tjenesteeksport. Klassificeringen af den enkeltstående betaling som tjenesteeksport - og ikke fx erstatning, garanti, salg af aktiv eller andet - er afgørende for, at den indregnes i BNP. Transaktionen giver også anledning til betaling af formueindkomst til udlandet, og derfor er BNI samlet set ikke forøget så meget som BNP i 2017. Hvor BNP skønnes at være 0,4 pct. højere, skønnes BNI at være 0,2 pct. højere på grund af denne effekt. Klassificeringen af betalingen er baseret på de begrænsede foreliggende oplysninger. Der er endnu ikke tilstrækkelig information til endeligt at afgøre, hvordan transaktionen skal periodiseres. Principielt skal en transaktion i nationalregnskabet tilknyttes den periode, hvori den underliggende aktivitet foregår - det vil i dette tilfælde sige den periode, hvor der betales for anvendelse af patentet. Da denne periode endnu ikke er endeligt bestemt, er det valgt foreløbigt at placere aktiviteten i den periode, hvor betalingen er gennemført - dvs. februar 2017. Det kan derfor på et senere tidspunkt vise sig, at den nuværende periodisering bør revideres.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. april 2018 - Nr. 133

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Nationalregnskab