Gå til sidens indhold

2017 sluttede med solid vækst

Kvartalsvist nationalregnskab 4. kvt. 2017

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 1,0 pct. i fjerde kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser første beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for fjerde kvartal. Kvartalsvæksten i BNP ligger 0,1 procentpoint over BNP-indikatorens bud. Den samlede vækst for 2017 blev dermed 2,1 pct. Væksten i 2017 holdes især oppe af eksporten, der er påvirket af en større enkeltstående betaling fra udlandet, som er henført til første kvartal. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

BNP, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Høj vækst i fjerde kvartal båret af forbrug

I fjerde kvartal bidrog især bilsalget til fremgangen i privatforbruget på 1,3 pct. Fraregnes anskaffelse af køretøjer, steg privatforbruget således kun med 0,1 pct. Til trods for at biler overvejende er importerede, påvirker de den danske aktivitet gennem stigning i produktskatter og de serviceydelser der knytter sig til salg af køretøjer. Det offentlige forbrug steg med 1,0 pct. i fjerde kvartal. Efter tilbagegang i tredje kvartal er der igen vækst at spore i udenrigshandlen, hvor importen steg med 2,5 pct. og eksporten steg med 1,3 pct. Bruttoinvesteringerne steg med 5,1 pct. i fjerde kvartal, især drevet af investeringer i boliger og lagre. Bruttoinvesteringerne er dog meget usikre og skal tolkes med forsigtighed.

Særlig eksportindtægt har stor effekt på BNP i 2017

I første kvartal 2017 blev der foretaget en større enkeltstående betaling fra udlandet for brug af danskejet patent. Denne betaling løfter både den danske produktion og eksport og har dermed en positiv effekt på bruttonationalproduktet. Da der er tale om et markant beløb, vises bruttonationalproduktet i figuren herover både med og uden denne særlige eksportindtægt. Væksten i bruttonationalproduktet for året 2017 ville uden denne betaling være 0,4 procentpoint lavere end den faktiske vækst. Parallelt ville væksten i første kvartal 2017 have været 1,8 procentpoint lavere og væksten i andet kvartal 2017 tilsvarende 1,8 procentpoint højere, uden omtalte betaling.

Globalisering giver et mere uroligt billede af væksten i 2017

Klassificeringen af den enkeltstående betaling som tjenesteeksport - og ikke fx erstatning, garanti, salg af aktiv eller andet - er afgørende for, at den indregnes i BNP. Denne klassificering er baseret på de begrænsede foreliggende oplysninger. Der er endnu ikke tilstrækkelig information til endeligt at afgøre, hvordan transaktionen skal periodiseres. Principielt skal en transaktion i nationalregnskabet tilknyttes den periode, hvori den underliggende aktivitet foregår - det vil i dette tilfælde sige den periode, hvor der betales for anvendelse af patentet. Da denne periode endnu ikke er endeligt bestemt, er det valgt foreløbigt at placere aktiviteten i den periode, hvor betalingen er gennemført - dvs. februar 2017. Det kan derfor på et senere tidspunkt vise sig, at den nuværende periodisering bør revideres.

Danmarks nationalregnskab

 

2017

 

4. kvt.

4. kvt.

1.-4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

 

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

Bruttonationalprodukt (BNP)

548,2

1,2

2,1

2,3

-1,2

-0,8

1,0

Import af varer og tjenester

265,6

2,1

4,1

-0,8

0,7

-0,3

2,5

Import af varer

166,2

1,1

5,3

-2,2

1,9

0,8

0,6

Import af tjenester

99,4

3,7

2,2

1,5

-1,3

-2,1

5,7

Forsyning i alt

813,7

1,5

2,8

1,3

-0,6

-0,7

1,5

Eksport af varer og tjenester

297,5

-0,3

4,6

1,6

-2,3

-0,7

1,3

Eksport af varer

189,2

0,3

6,4

0,2

0,4

0,4

-0,6

Eksport af tjenester

108,3

-1,5

1,3

3,8

-7,1

-2,8

5,0

Privatforbrug

262,4

0,8

1,5

0,3

0,4

-1,1

1,3

Husholdningernes forbrugsudgifter

254,5

0,8

1,5

0,2

0,4

-1,2

1,3

Køb af køretøjer

9,8

15,0

3,9

5,0

3,1

-23,1

38,1

Andre varer

107,4

1,1

1,5

-0,7

0,9

0,3

0,6

Tjenester i alt inkl. turisme

137,3

-0,4

1,3

0,6

-0,2

-0,6

-0,2

Tjenester i alt

138,6

-0,3

1,3

0,5

0,0

-0,7

-0,1

Turistindtægter (-)

-10,8

1,1

1,4

2,0

-3,4

-1,1

1,3

Turistudgifter (+)

9,5

-0,1

1,8

-0,5

1,6

1,6

-2,6

NPISH forbrugsudgifter2

7,9

1,7

1,8

0,9

0,1

0,2

0,4

Offentlige forbrugsudgifter

138,5

2,3

1,1

1,0

0,3

0,1

1,0

Bruttoinvesteringer

115,3

8,2

3,0

1,9

3,0

-1,8

5,1

Faste bruttoinvesteringer

116,6

3,3

2,5

-2,4

3,2

1,4

1,0

Boliger

26,4

12,2

4,8

4,3

0,9

1,4

5,1

Andet byggeri og anlæg

26,0

1,1

1,0

-0,6

1,9

0,1

-0,3

Maskiner, transportmidler mv.

33,3

1,5

4,6

-7,9

9,4

2,1

-1,3

Intellektuelle rettigheder

30,9

0,0

-0,2

-2,9

-0,1

1,8

1,2

Lagerforøgelser mv.3

-1,4

0,9

0,1

0,9

0,0

-0,7

0,9

Lagerforøgelser3

-2,1

0,9

0,1

0,9

0,0

-0,7

0,9

Nettoansk. af værdigenstande3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

516,2

2,8

1,7

0,8

0,9

-1,0

2,1

Endelig anvendelse i alt4

813,7

1,6

2,8

1,0

-0,3

-0,9

1,8

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1045

1,5

1,0

0,3

0,2

0,6

0,4

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2950

1,6

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

BNP i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Dansk vækst højere end i EU og USA i fjerde kvartal, lavere i 2017

Den danske BNP-vækst var 1,0 pct. i fjerde kvartal. Dermed er den danske vækst højere end væksten i EU og USA, der i begge tilfælde lå på 0,6 pct. Det omvendte gør sig gældende for væksten i hele 2017, hvor Danmark med en vækst på 2,1 pct. ligger under USA og EU på henholdsvis 2,3 pct. og 2,5 pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2017

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for fjerde kvartal 2017. I forhold til den seneste offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab er BNP-væksten i tredje kvartal 2017 revideret ned med 0,3 procentpoint, mens den er revideret op i første kvartal med 1,6 procentpoint og ned i andet kvartal med 1,8 procentpoint. De to sidstnævnte revisioner skyldes i altoverskyggende grad den førnævnte enkeltstående overførsel, der løfter produktionen og eksporten i første kvartal. Derudover skyldes revisionerne nye oplysninger for 2017 vedrørende udenrigshandlen, offentlig forvaltning og service, transport og den finansielle sektor. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2017. De nye tal kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt føre til mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2015. Den seneste offentliggørelse af Kvartalsvist nationalregnskab var i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:509 fra 22. december. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Ny metode for anskaffelse af køretøjer

Indtil indeværende offentliggørelse har metoden til beregning af anskaffelse af køretøjer primært taget udgangspunkt i antallet af nyregistrerede køretøjer. Som følge af nedsættelsen af registreringsafgiften er der imidlertid observeret betydelige skift i forbrugsmønstret fra minibiler til større og dyrere biler. For bedre at afspejle denne udvikling er der i denne beregning indarbejdet en metodeforbedring fra første kvartal 2017, der tager højde for sammensætningen af de enkelte bilsegmenter i det private forbrug. Da der er tale om en fremrykkelse af en planlagt metodeændring, er dokumentation af metoden stadig under udarbejdelse.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på en foreløbig, intern version af Arbejdstidsregnskabet. Opgørelsen af de præsterede timer fordeles over året med forholdet mellem betalte og præsterede timer. Da denne fordeling ikke er tilgængelig for 2017, benyttes fordelingen fra det år, hvor påskens placering ligner beregningsåret mest. For både 2008 og 2013, hvor påsken ligger i første kvartal som i 2017, gælder det dog, at begge år har været ramt af arbejdsmarkedskonflikter i det offentlige, hvorfor de præsterede timers kvartalsfordeling er behæftet med særlig usikkerhed for offentlig forvaltning og service.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysning-er fra stat, regioner og kommuner. For kvartalerne i 2017 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Byggeri

Statistikken over byggeaktiviteten, som blev offentliggjort 16. februar i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:57, er endnu ikke indarbejdet i nationalregnskabet for 2017. Den vil blive indarbejdet i det reviderede nationalregnskab og må forventes at forårsage revisioner for byggeaktiviteten for 2017. Derudover er statistikken fortsat præget af mange forsinkede indberetninger.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 8. februar i Betalingsbalancen over for udlandet december 2017. Helt ekstraordinært vil betalingsbalancen, grundet den føromtalte patentbetaling, afvige fra nationalregnskabets udenrigshandel indtil offentliggørelsen af betalingsbalancen for februar 2018, der offentliggøres 9. april.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2018 - Nr. 71

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation