Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Økonomisk tilbagegang i tredje kvartal

Kvartalsvist nationalregnskab 3. kvt. 2017 revideret

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,5 pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Det viser den reviderede beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for tredje kvartal. BNP-væksten er dermed opjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til den seneste offentliggørelse. Den samlede vækst for årets tre første kvartaler i forhold til samme periode sidste år var 2,2 pct. Den økonomiske afmatning i tredje kvartal skyldes især tilbagegang i husholdningernes forbrug, hvor anskaffelse af køretøjer faldt markant. Der ses også tilbagegang i industriens produktion og udenrigshandlen. Beskæftigelsen fortsatte sin fremgang med 0,4 pct. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

Nationalregnskabets hovedstørrelser, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Bilsalget trækker privatforbruget ned

Privatforbruget faldt med 0,7 pct. i tredje kvartal i forhold til andet kvartal. Udviklingen skal ses i lyset af et kraftigt fald i anskaffelsen af køretøjer. Til trods for at køretøjer overvejende er importerede, påvirker faldet den danske aktivitet gennem fald i produktskatter og de serviceydelser, der knytter sig til salg af køretøjer. Det offentlige forbrug faldt med 0,1 pct. i tredje kvartal. I årets første tre kvartaler steg privatforbruget med 1,8 pct. i forhold til tilsvarende periode i 2016, mens det offentlige forbrug steg med 0,7 pct.

Stigende investeringsaktivitet skyldes skibsimport

De faste bruttoinvesteringer steg med 1,6 pct. i tredje kvartal, som følge af store skibsinvesteringer i kvartalet. Fratrukket skibe faldt de faste bruttoinvesteringer med 1,1 pct. i tredje kvartal. For årets første tre kvartaler steg investeringerne med 1,6 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Faldende import og eksport

Både importen og eksporten faldt med 0,5 pct. i tredje kvartal, hvilket primært skyldes et negativt bidrag fra handelen med tjenester. Ligesom investeringerne, påvirkes importen også af handlen med skibe i tredje kvartal. Importen fratrukket importen af skibe faldt med 1,5 pct. i tredje kvartal. Sammenlignes udviklingen i årets første tre kvartaler med samme periode året før, steg importen med 3,7 pct., mens eksporten steg med 5,1 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2017

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

529,6

1,5

2,2

0,7

0,6

-0,5

Import af varer og tjenester

254,7

1,8

3,7

-1,3

0,1

-0,5

Import af varer

157,9

5,1

6,1

-2,3

1,4

0,9

Import af tjenester

96,8

-3,4

0,0

0,3

-2,0

-2,7

Forsyning i alt

784,3

1,6

2,7

0,0

0,4

-0,5

Eksport af varer og tjenester

295,9

4,6

5,1

-1,1

0,0

-0,5

Eksport af varer

184,8

9,6

7,4

-0,5

0,3

0,7

Eksport af tjenester

111,1

-3,4

1,1

-2,3

-0,5

-2,6

Privatforbrug

243,9

1,1

1,8

0,9

-0,4

-0,7

Husholdningernes forbrugsudgifter

236,5

1,0

1,8

0,9

-0,4

-0,7

Køb af køretøjer

7,3

-11,8

-0,8

2,9

-3,3

-12,9

Andre varer

91,2

2,0

1,8

1,1

-0,6

0,1

Tjenester i alt inkl. turisme

138,1

1,1

2,0

0,7

-0,1

-0,5

Tjenester i alt

143,6

0,7

1,9

0,6

0,0

-0,6

Turistindtægter (-)

18,2

-0,6

1,9

1,2

-3,4

-1,3

Turistudgifter (+)

12,7

4,7

3,2

-0,1

1,9

2,6

NPISH forbrugsudgifter2

7,4

2,8

1,9

0,9

0,1

0,3

Offentlige forbrugsudgifter

133,9

0,4

0,7

1,0

0,2

-0,1

Bruttoinvesteringer

110,6

-3,5

0,4

0,3

2,4

-1,4

Faste bruttoinvesteringer

107,6

3,1

1,5

-2,9

2,7

1,6

Boliger

24,4

4,9

2,3

4,0

0,7

0,9

Andet byggeri og anlæg

25,2

1,9

0,9

-0,7

1,8

0,0

Maskiner, transportmidler mv.

31,2

5,2

3,1

-9,2

7,6

2,8

Intellektuelle rettigheder

26,8

0,4

-0,3

-3,0

-0,1

2,0

Lagerforøgelser mv.3

3,0

-1,3

-0,2

0,6

0,0

-0,6

Lagerforøgelser3

2,3

-1,3

-0,2

0,7

0,0

-0,6

Nettoansk. af værdigenstande3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

488,4

-0,2

1,2

0,8

0,4

-0,7

Endelig anvendelse i alt4

784,3

1,6

2,6

0,0

0,2

-0,6

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1039

1,4

0,8

0,2

0,1

0,7

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2945

1,6

1,6

0,4

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Stadig stigende beskæftigelse

Beskæftigelsen steg med 11.200 personer i tredje kvartal. Det svarer til 0,4 pct., og dermed fortsætter beskæftigelsen sin fremgang. De præsterede timer steg med 0,7 pct. i tredje kvartal. I årets første tre kvartaler voksede beskæftigelsen med 1,6 pct. i forhold til samme periode sidste år, mens antallet af præsterede timer steg 0,8 pct.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revideret opgørelse af første til tredje kvartal

Med denne offentliggørelse revideres nationalregnskabet for første til tredje kvartal 2017. Disse revisioner har medført, at BNP-væksten er revideret op med 0,1 procentpoint i tredje kvartal, mens den er uændret i første og andet kvartal. Baggrunden for revisionerne er primært nye oplysninger vedrørende betalingsbalance og udenrigshandel, aktiviteten i offentlig forvaltning og service, og de finansielle brancher. Der er ikke foretaget revisioner i de ikke-sæsonkorrigerede tal før 2017. De nye tal kan dog give ny information til vurderingen af sæsonmønstret og vil normalt medføre mindre revisioner i de sæsonkorrigerede tal, som revideres tilbage til 2014. Den seneste offentliggørelse af Kvartalsvist nationalregnskab var i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:464 fra 30. november. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på kvartalsvækstrater i Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2017, der blev offentliggjort 15. december 2017 i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:495. Opgørelsen af de præsterede timer fordeles over året med forholdet mellem betalte og præsterede timer. Da denne fordeling hverken er tilgængelig for 2016 eller 2017, benyttes fordelingen fra de år, hvor påskens placering ligner beregningsåret mest. For både 2008 og 2013, hvor påsken ligger i første kvartal som i 2016, gælder det dog, at begge år har været ramt af arbejdsmarkedskonflikter i det offentlige, hvorfor de præsterede timers kvartalsfordeling er behæftet med særlig usikkerhed for offentlig forvaltning og service.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på tallene i Offentligt kvartalsregnskab 3. kvt. 2017, der blev offentliggjort 20. december 2017. For kvartalerne i 2017 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Byggeri

Det har siden første kvartal ikke været muligt at indhente data for antallet af nyopførte kvadratmeter, som er en hovedkilde til opgørelsen af aktiviteten i Byggevirksomheden. Manglende kvadratmeteroplysninger er i vidt omfang erstattet af estimater baseret på byggebeskæftigelsen, hvilket øger usikkerheden på beregningen. Derfor skal disse resultater tolkes med forsigtighed, indtil der på ny foreligger kilder på området. Disse forventes at blive indarbejdet i marts 2018.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 11. december i Betalingsbalancen over for udlandet oktober 2017

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2017 - Nr. 509

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation