Gå til sidens indhold

Dansk økonomi i bakgear

Kvartalsvist nationalregnskab 3. kvt. 2017

Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 0,6 pct. i tredje kvartal, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonbevægelser. Den samlede vækst for årets tre første kvartaler i forhold til samme periode i 2016 var 2,1 pct. Det viser første beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for tredje kvartal. Afmatningen af økonomien i tredje kvartal er præget af fald i husholdningernes forbrug, hvor især anskaffelse af køretøjer faldt. Der ses også tilbagegang i industriproduktion og eksport. Beskæftigelsen fortsatte sin fremgang med 0,4 pct. Kvartalsvæksten i BNP ligger 0,3 procentpoint lavere end BNP-indikatorens bud. Baseret på hidtidige erfaringer kan usikkerheden på BNP-væksten generelt vurderes til ± 0,5 procentpoint.

BNP i Danmark, EU og USA, kædede værdier, sæsonkorrigeret

Dansk vækst bagud i forhold til EU og USA

I tredje kvartal voksede BNP med 0,6 pct. og 0,7 pct. i hhv. EU og USA, hvorimod BNP faldt med 0,6 pct. i Danmark. Udviklingen i dansk økonomi viser dermed en opbremsning i modsætning til udviklingen i EU og USA i tredje kvartal. Vurderes væksten for de første tre kvartaler 2017 i forhold til de første tre kvartaler 2016, var den danske BNP-vækst på 2,1 pct. I samme periode var væksten i EU og USA på hhv. 2,3 pct. og 2,2 pct.

Tilbagegang i privatforbruget

I tredje kvartal faldt privatforbruget med 0,6 pct. i forhold til andet kvartal. Tilbagegangen skyldes primært et kraftigt fald i anskaffelsen af køretøjer. Til trods for at køretøjer overvejende er importerede, påvirker faldet den danske aktivitet gennem fald i produktskatter og de serviceydelser der knytter sig til salg af køretøjer. Forbruget af tjenester var uændret i tredje kvartal. Det offentlige forbrug faldt med 0,1 pct. i tredje kvartal. I årets første tre kvartaler steg privatforbruget med 2,0 pct. i forhold til tilsvarende periode i 2016, mens det offentlige forbrug steg med 0,8 pct.

Stigning i investeringsaktiviteter

De faste bruttoinvesteringer steg med 1,6 pct. i tredje kvartal, som især holdes oppe af store skibsinvesteringer i kvartalet. Ses der bort fra skibsinvesteringer, var der et fald i faste bruttoinvesteringer i tredje kvartal på 1,1 pct. For årets første tre kvartaler steg investeringer med 1,6 pct. i forhold til samme periode sidste år.

Faldende import og eksport

Importen og eksporten faldt med hhv. 0,9 pct. og 1,0 pct. i tredje kvartal. Det var især handelen med tjenester der bidrog til den negative import og eksportudvikling. Ligesom investeringerne, påvirkes importen også af handlen med skibe i tredje kvartal. Ses der bort fra importen af skibe, faldt importen således med 1,9 pct. Sammenlignes udviklingen i årets første tre kvartaler med samme periode året før, steg importen med 3,8 pct., mens eksporten steg med 5,0 pct.

Danmarks nationalregnskab

 

2017

 

3. kvt.

3. kvt.

1.-3. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

Løbende
priser

Sæsonkorrigeret realvækst

 

 

Årlig vækst1

Kvartalsvis vækst

 

mia. kr.

pct.

Bruttonationalprodukt (BNP)

529,0

1,3

2,1

0,7

0,6

-0,6

Import af varer og tjenester

253,4

1,4

3,8

-0,9

-0,1

-0,9

Import af varer

156,8

4,5

6,3

-1,6

1,1

0,2

Import af tjenester

96,6

-3,6

-0,1

0,3

-2,1

-2,8

Forsyning i alt

782,4

1,3

2,6

0,1

0,3

-0,7

Eksport af varer og tjenester

294,0

3,9

5,0

-0,9

-0,2

-1,0

Eksport af varer

183,0

8,6

7,4

0,0

0,0

-0,2

Eksport af tjenester

111,0

-3,4

1,1

-2,4

-0,5

-2,6

Privatforbrug

245,2

1,4

2,0

0,9

-0,4

-0,6

Husholdningernes forbrugsudgifter

237,8

1,3

2,0

0,9

-0,4

-0,6

Køb af køretøjer

7,3

-11,8

-0,8

2,9

-3,3

-12,9

Andre varer

91,0

1,5

1,6

1,0

-0,6

-0,4

Tjenester i alt inkl. turisme

139,5

2,1

2,4

0,7

0,0

0,1

Tjenester i alt

144,7

1,4

2,2

0,6

0,1

-0,1

Turistindtægter (-)

17,9

-2,3

1,2

1,2

-3,2

-0,2

Turistudgifter (+)

12,7

4,9

3,3

-0,1

1,8

2,9

NPISH forbrugsudgifter2

7,4

2,8

1,9

0,9

0,2

0,3

Offentlige forbrugsudgifter

133,9

0,5

0,8

1,0

0,4

-0,1

Bruttoinvesteringer

109,3

-4,5

-0,1

0,2

2,3

-2,1

Faste bruttoinvesteringer

107,6

3,1

1,6

-2,9

2,7

1,6

Boliger

24,4

4,9

2,3

4,0

0,7

0,9

Andet byggeri og anlæg

25,2

1,9

0,9

-0,7

1,8

0,0

Maskiner, transportmidler mv.

31,2

5,2

3,1

-9,2

7,6

2,8

Intellektuelle rettigheder

26,8

0,4

-0,3

-3,0

-0,1

2,0

Lagerforøgelser mv.3

1,7

-1,6

-0,3

0,6

-0,1

-0,8

Lagerforøgelser3

1,0

-1,6

-0,3

0,6

-0,1

-0,8

Nettoansk. af værdigenstande3

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Endelig indenlandsk anvendelse

488,4

-0,2

1,2

0,8

0,4

-0,8

Endelig anvendelse i alt4

782,4

1,3

2,6

0,1

0,2

-0,9

Samlede præsterede timer i alt (mio.)

1039

1,4

0,8

0,2

0,1

0,7

Beskæftigelse5 i alt (1.000 personer)

2945

1,6

1,6

0,4

0,4

0,4

1 Vækst i forhold til tilsvarende periode året før.
2 Nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.
3 Bidrag til BNP-væksten.
4 Sæsonkorrigeret realvækst i endelig anvendelse i alt kan afvige fra forsyning i alt pga. indirekte sæsonkorrektion - se mere om metode og resultater i notatet Det sæsonkorrigerede BNP.
5 Beskæftigelse i nationalregnskabet inkluderer personer, som er midlertidigt fraværende fra arbejde pga. fx orlov, strejke mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/nkn1.

Fremgangen i beskæftigelsen har bidt sig fast

Beskæftigelsen steg med 11.200 personer i tredje kvartal. Det svarer til 0,4 pct., og dermed fortsætter beskæftigelsen sin fremgang. De præsterede timer steg med 0,7 pct. i tredje kvartal. I årets første tre kvartaler voksede beskæftigelsen med 1,6 pct. i forhold til samme periode sidste år, mens antallet af præsterede timer steg 0,8 pct. i tilsvarende periode.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Første offentliggørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal 2017

Dette er den første offentliggørelse af nationalregnskabet for tredje kvartal 2017. I denne udgave af det kvartalsvise nationalregnskab er alle serier tilbage til første kvartal 2014 revideret i overensstemmelse med det årlige nationalregnskab, som blev offentliggjort 7. november 2017 i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 427. Der er i denne udgave ikke foretaget den sædvanlige opdatering af lønsummer, beskæftigelse og timer. Opdateringen vil i stedet blive gennemført til marts 2018. Tabeller og afledte variabler, hvor der indgår løn, beskæftigelse og timer, er derfor stadigt foreløbige for 2014. Der er i denne offentliggørelse ekstraordinært revideret i konto for udland i perioden 1966-2004. Se notatet Revision af konto for udland for en dybdegående beskrivelse af årsagerne til omfanget af revisionen. Den seneste offentliggørelse af Kvartalsvist nationalregnskab var i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 382 fra 29. september 2017. Læs mere om revisioner i BNP-væksten i notatet Revisioner af det kvartalsvise nationalregnskab.

Beskæftigelse, præsterede timer og løn

Opgørelsen af beskæftigelse, præsterede timer og løn er baseret på en foreløbig, intern version af Arbejdstidsregnskabet. Opgørelsen af de præsterede timer fordeles over året med forholdet mellem betalte og præsterede timer. Da denne fordeling hverken er tilgængelig for 2016 eller 2017, benyttes fordelingen fra de år, hvor påskens placering ligner beregningsåret mest. For både 2008 og 2013, hvor påsken ligger i første kvartal som i 2016, gælder det dog, at begge år har været ramt af arbejdsmarkedskonflikter i det offentlige, hvorfor de præsterede timers kvartalsfordeling er behæftet med særlig usikkerhed for offentlig forvaltning og service.

Offentligt forbrug

Oplysninger om det offentlige forbrug er baseret på foreløbige regnskabsoplysning-er fra stat, regioner og kommuner. For kvartalerne i 2017 er realvæksten i det offentlige forbrug baseret på udviklingen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling.

Byggeri

Statistikken over byggeaktiviteten, som er den væsentligste kilde til opgørelsen af aktiviteten i byggeriet, er fortsat præget af mange forsinkede indberetninger. Derudover er der manglende information på antallet af kvadratmeter siden andet kvartal. Der må derfor påregnes nogen usikkerhed i opgørelsen af byggeaktiviteten.

Udenrigshandel og betalingsbalance

Der er indarbejdet nye tal for udenrigshandel og betalingsbalance på grundlag af opgørelsen af betalingsbalancen - offentliggjort 9. november i Betalingsbalancen over for udlandet september 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2017 - Nr. 464

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. december 2017

Kontakt

Kilder og metode

Det kvartalsvise nationalregnskab udarbejdes på grundlag af stort set al konjunkturstatistik, der beskriver delområder inden for økonomi og beskæftigelse. Ved at kombinere disse statistikker med nationalregnskabssystemets begrebsapparat bliver det muligt at afstemme de forskellige oplysninger til et samlet billede.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation