Gå til sidens indhold

Arbejdsløsheden faldt i november

Arbejdsløsheden (md.) november 2017

I november var bruttoledigheden 2.200 fuldtidspersoner lavere end i oktober, idet bruttoledigheden faldt fra 116.700 til 114.500. Ledighedsprocenten lå dog uændret på 4,3 pct. Faldet i den sæsonkorrigerede bruttoledighed, kan bl.a. tilskrives udviklingen i antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere. Denne gruppe faldt nemlig lidt fra oktober til november i år, mod en kraftig stigning på samme tid sidste år. Det bør bemærkes, at der fortsat kan forventes en lettere øget usikkerhed i opgørelsen af bruttoledigheden fra og med juli 2017, da datakilderne vedrørende dagpengemodtagerne blev ændret- se sidste afsnit.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden ligger på 167.000

I november var der 167.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,6 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage, men det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed, som relaterer sig til metoden til estimering af denne månedlige AKU-ledighedsindikator.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af en mindre stigning frem mod sommeren 2017. Stigningen fra efteråret 2016 til foråret 2017 skal dog ses i sammenhæng med den samtidige stigning i antallet af integrations-ydelsesmodtagere, der visiteredes som jobparate. Den markante stigning i brutto-ledigheden fra juni til juli, efterfulgt af kontinuerlige fald fra juli til november skal tages med forbehold på grund af ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden, men de store udsving i 2016 skal dog tages med et vist forbehold pga. den lavere svarprocent i undersøgelsen i dette år. Fra januar til april 2017 faldt AKU-ledigheden med 13.000 personer, og fra april 2017 frem til juli 2017 steg AKU-ledigheden med 7.000 personer, hvorefter den igen er faldet med 8.000 personer mellem juli 2017 og november 2017.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

119,0

117,3

116,7

114,5

4,4

4,4

4,3

4,3

112,0

113,2

4,2

4,2

Nettoledige

93,4

92,2

92,3

91,0

3,5

3,4

3,4

3,4

86,9

87,2

3,2

3,2

Dagpengemodtagere

72,4

71,5

72,0

71,0

65,7

68,1

Kontanthjælpsmodtagere

21,0

20,7

20,4

20,0

21,2

19,2

Aktiverede

25,6

25,1

24,3

23,5

25,1

26,0

Dagpengemodtagere

10,2

10,3

10,2

10,1

12,8

11,8

Kontanthjælpsmodtagere

15,3

14,7

14,2

13,4

12,4

14,1

Mænd

59,4

58,6

58,0

56,6

4,3

4,2

4,2

4,1

54,9

55,4

3,9

4,0

Kvinder

59,5

58,7

58,7

57,9

4,6

4,5

4,5

4,5

57,2

57,8

4,4

4,4

16-24 år

11,2

10,9

10,5

10,1

3,0

2,9

2,8

2,7

9,9

9,7

2,6

2,6

25-29 år

22,7

22,6

22,5

22,0

8,6

8,6

8,6

8,4

19,9

21,2

7,6

8,1

30-39 år

32,2

31,7

31,5

30,9

5,8

5,7

5,7

5,5

29,8

30,5

5,4

5,5

40-49 år

23,4

23,0

23,0

22,7

3,4

3,4

3,4

3,3

23,3

22,6

3,4

3,3

50-59 år

22,2

21,8

21,9

21,6

3,5

3,5

3,5

3,4

22,5

21,8

3,6

3,5

60-64 år

7,3

7,2

7,3

7,3

3,9

3,9

3,9

3,9

6,5

7,4

3,5

3,9

Byen København

20,2

20,1

20,1

19,8

5,0

5,0

5,0

4,9

19,8

19,4

4,9

4,8

Københavns omegn

11,3

11,1

11,1

11,0

4,4

4,3

4,3

4,3

11,0

11,0

4,3

4,3

Nordsjælland

7,6

7,5

7,4

7,2

3,6

3,5

3,5

3,4

7,1

7,2

3,3

3,4

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,7

4,7

4,6

4,6

4,6

0,8

0,9

5,0

5,2

Østsjælland

4,3

4,2

4,2

4,0

3,6

3,6

3,5

3,4

4,1

4,0

3,5

3,4

Vest- og Sydsjælland

12,4

12,2

12,0

11,9

4,8

4,7

4,7

4,6

11,6

11,8

4,5

4,6

Fyn

11,5

11,1

10,9

10,6

5,2

5,1

5,0

4,8

11,2

10,5

5,1

4,8

Sydjylland

12,8

12,6

12,6

12,3

3,9

3,8

3,8

3,7

12,2

12,3

3,7

3,7

Østjylland

17,4

17,3

17,2

17,0

4,2

4,2

4,2

4,1

15,6

16,5

3,8

4,0

Vestjylland

7,2

7,0

7,0

6,7

3,6

3,5

3,5

3,4

6,4

6,6

3,2

3,3

Nordjylland

13,4

13,3

13,4

13,2

5,0

4,9

5,0

4,9

12,2

13,0

4,5

4,8

AKU-ledige

174,0

167,0

5,8

5,6

185,0

160,0

6,1

5,3

Anm.: Fra og med juli-offentliggørelsen opgøres den registerbaserede bruttoledighed på kalendermåneder mod tidligere på de såkaldte dagpengemåneder, der var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til maj 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været svagt faldende.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for november 2016 som de endelige faktiske tal og for november 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra oktober til november faldt nettoledigheden med 1.300 fuldtidspersoner til 91.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 800 fuldtidspersoner til 23.500.

Størst fald i bruttoledigheden for mændene

Fra oktober til november faldt bruttoledigheden med 1.400 fuldtidspersoner for mændene og med 800 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for mændene faldt med 0,1 procentpoint til 4,1 pct., mens kvindernes ledighedsprocent forblev uændret på 4,5 pct.

Det seneste ledighedsfald er ikke kommet de ældste til gode

Fra oktober til november faldt bruttoledighedsprocenten med 0,2 procentpoint for de 25-29-årige og de 30-39-årige, med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige, de 40-49-årige og de 50-59-årige, mens den var uændret for de 60-64-årige. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, nu med 2,7 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, nu med 8,4 pct.

Størst ledighedsfald på Fyn

Fra oktober til november faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Fyn, mens den var uændret i Københavns omegn og på Bornholm. I samtlige øvrige landsdele faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint fra oktober til november. Herefter deler Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland fortsat landets laveste ledighedsprocent, denne gang med 3,4 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Byen København og Nordjylland, begge med 4,9 pct. af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder.

I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes, at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opregning af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli til oktober har Danmarks Statistik valgt at opregne den faktisk indberettede dagpengeledighed for november med 3,0 pct. inden sæsonkorrektion.

Derudover kan man formentlig også mere permanent vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2018 - Nr. 2

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation