Gå til sidens indhold

Arbejdsløsheden faldt lidt i oktober

Arbejdsløsheden (md.) oktober 2017

I oktober var bruttoledigheden 700 fuldtidspersoner lavere end i september, idet bruttoledigheden faldt fra 117.100 til 116.400. Hermed lå ledighedsprocenten uændret på 4,3 pct. I årets første seks måneder lå ledighedsprocenten ligeledes på 4,3 pct. af den registerbaserede arbejdsstyrke, hvorefter den i juli steg til 4,5 pct. Herefter er ledigheden faldet tre måneder i træk. Det bør bemærkes, at der er større usikkerhed end normalt i opgørelsen af bruttoledigheden, idet kilderne til opgørelsen af dagpengemodtagernes bruttoledighed er blevet ændret fra og med offentliggørelse af juli-ledigheden - se sidste afsnit.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

AKU-ledigheden ligger på 169.000

I oktober var der 169.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,6 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskel på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter de 15-74-årige. AKU-ledigheden har de senere år ligget på et højere niveau end den registerbaserede bruttoledighed. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i hele EU og en række andre lande.

AKU-ledigheden har været mere svingende end bruttoledigheden

Indtil sommeren 2016 var bruttoledigheden svagt faldende, efterfulgt af en mindre stigning frem mod sommeren 2017. Stigningen fra efteråret 2016 til foråret 2017 skal dog ses i sammenhæng med den samtidige stigning i antallet af integrations-ydelsesmodtagere, der visiteredes som jobparate. Den markante stigning i brutto-ledigheden fra juni til juli, efterfulgt af mindre fald fra juli til oktober skal tages med forbehold på grund af ændringerne i datakilderne fra og med 1. juli 2017.

AKU-ledigheden har været meget mere svingende end bruttoledigheden. Fra januar til september 2016 steg AKU-ledigheden med 20.000 personer, hvorefter den faldt med 28.000 fra september 2016 til april 2017. Fra april 2017 frem til juli 2017 steg AKU-ledigheden med 5.000 personer, hvorefter den faldt mellem juli 2017 og oktober 2017 med 5.000 personer. Det skal dog bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed i opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Okt.

Okt.

Okt.

Okt.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

121,0

118,7

117,1

116,4

4,5

4,4

4,3

4,3

108,5

112,2

4,0

4,2

Nettoledige

95,5

93,4

92,2

92,0

3,5

3,5

3,4

3,4

86,7

87,9

3,2

3,3

Dagpengemodtagere

74,1

72,4

71,4

71,6

66,0

68,7

Kontanthjælpsmodtagere

21,4

21,0

20,8

20,4

20,6

19,1

Aktiverede

25,5

25,3

24,9

24,5

21,8

24,4

Dagpengemodtagere

10,0

10,2

10,3

10,2

11,7

10,8

Kontanthjælpsmodtagere

15,5

15,1

14,6

14,3

10,1

13,6

Mænd

60,2

59,3

58,5

57,9

4,3

4,3

4,2

4,2

51,9

54,2

3,7

3,9

Kvinder

60,8

59,5

58,6

58,5

4,7

4,6

4,5

4,5

56,7

58,0

4,4

4,5

16-24 år

11,5

11,2

10,9

10,5

3,0

2,9

2,9

2,8

9,4

9,7

2,5

2,6

25-29 år

23,1

22,7

22,6

22,6

8,8

8,6

8,6

8,6

19,6

21,7

7,5

8,3

30-39 år

33,0

32,1

31,6

31,3

5,9

5,8

5,7

5,6

28,8

30,3

5,2

5,4

40-49 år

23,6

23,3

22,9

22,9

3,5

3,4

3,4

3,4

22,6

22,1

3,3

3,2

50-59 år

22,5

22,2

21,8

21,9

3,6

3,5

3,5

3,5

21,8

21,2

3,5

3,4

60-64 år

7,2

7,3

7,2

7,3

3,8

3,9

3,9

3,9

6,4

7,1

3,4

3,8

Byen København

20,5

20,2

20,0

19,9

5,1

5,0

5,0

4,9

20,0

19,6

4,9

4,9

Københavns omegn

11,4

11,3

11,1

11,0

4,4

4,4

4,3

4,3

10,9

10,9

4,2

4,3

Nordsjælland

7,6

7,6

7,5

7,4

3,6

3,6

3,5

3,5

6,8

7,2

3,2

3,4

Bornholm

0,7

0,8

0,8

0,8

4,5

4,6

4,6

4,6

0,7

0,7

4,2

4,4

Østsjælland

4,3

4,3

4,2

4,1

3,6

3,6

3,6

3,5

4,0

4,0

3,4

3,4

Vest- og Sydsjælland

12,5

12,3

12,1

12,0

4,8

4,8

4,7

4,7

11,0

11,5

4,3

4,4

Fyn

11,9

11,5

11,1

10,9

5,5

5,2

5,1

5,0

10,9

10,5

5,0

4,8

Sydjylland

12,8

12,8

12,7

12,7

3,9

3,9

3,8

3,8

11,2

11,9

3,4

3,6

Østjylland

18,2

17,4

17,3

17,2

4,4

4,2

4,2

4,2

15,3

16,5

3,7

4,0

Vestjylland

7,3

7,2

7,0

7,0

3,7

3,6

3,5

3,5

6,1

6,6

3,0

3,3

Nordjylland

13,7

13,4

13,3

13,4

5,1

5,0

4,9

5,0

11,7

12,6

4,3

4,7

AKU-ledige

174,0

169,0

5,8

5,6

191,0

164,0

6,3

5,5

Anm.: Fra og med juli-offentliggørelsen opgøres den registerbaserede bruttoledighed på kalendermåneder mod tidligere på de såkaldte dagpengemåneder, der var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalendermåneder. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår i bruttoledighedsstatistikken som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne kategori af bruttoledige var kraftigt stigende fra juni 2016 til maj 2017, hvorefter antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse har været faldende.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for oktober 2016 som de endelige faktiske tal og for oktober 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på den forventede mangelprocent, dvs. hvor mange ledige, der forventes at blive registreret for sent til at kunne blive indberettet til den faktiske ledighedsopgørelse for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige og færre aktiverede ledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra september til oktober faldt nettoledigheden med 200 fuldtidspersoner til 92.000, mens antallet af aktiverede ledige faldt med 400 fuldtidspersoner til 24.500.

Fald i bruttoledigheden for både mænd og kvinder

Fra september til oktober faldt bruttoledigheden med 600 fuldtidspersoner for mændene og med 100 for kvinderne. Dette medførte, at ledighedsprocenten for såvel mænd som kvinder forblev uændrede på hhv. 4,2 og 4,5 pct.

Det seneste ledighedsfald er kommet de yngre aldersgrupper til gode

Fra september til oktober faldt bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 30-39-årige, mens den var uændret for de resterende aldersgrupper. Herefter var det fortsat de 16-24-årige, der havde den laveste ledighedsprocent, med 2,8 pct., mens de 25-29-årige fortsat havde den højeste ledighedsprocent, med 8,6 pct.

Ledighedsstigning i Nordjylland

Fra september til oktober steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Nordjylland, mens den modsat faldt med 0,1 procentpoint i Byen København, Østsjælland og på Fyn. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra september til oktober. Herefter deler Nordsjælland, Østsjælland og Vestjylland landets laveste ledighedsprocent alle med 3,5 pct., mens man i den modsatte ende af skalaen finder Fyn og Nordjylland, begge med 5,0 pct. af arbejdsstyrken.

Ændring i opgørelsen af brutto- og nettoledigheden

Pr. 1. juli 2017 er opgørelsen af den registerbaserede brutto- og nettoledighed ændret, som følge af Dagpengereformen fra oktober 2015. Ændringerne skyldes nye datakilder til opgørelsen af de ledige dagpengemodtagere. Det medfører bl.a., at ledigheden pr. 1. juli og frem opgøres for kalendermåneder mod hidtil for dagpengemåneder, som var forskudt 1-2 uger i forhold til de tilsvarende kalender-måneder.

I forbindelse med overgangen til de nye ledighedsopgørelser er der en øget usikkerhed i tallene, hvilket dels skyldes, at a-kasserne skal vænne sig til at indberette data for deres dagpengemodtagere på en ny måde og dels, at Danmarks Statistik ikke længere kan anvende det hidtidige erfaringsgrundlag til opregning af den faktiske dagpengeledighed for den seneste måned som følge af for sent indkomne dagpengekort. På baggrund af erfaringerne fra juli, august og september har Danmarks Statistik valgt at opregne den faktisk indberettede dagpengeledighed for oktober med 2,0 pct. inden sæsonkorrektion.

Derudover kan man formentlig også mere permanent vente større fremtidige revisioner af ledighedsopgørelserne end hidtil. De enkelte dagpengemodtagere skal nemlig fremover indberette deres 'forventede ledighed' for de sidste op til 14 dage af kalendermåneden ved indsendelsen af deres månedlige dagpengekort, og denne forventning kan så efterfølgende blive revideret til den faktisk opgjorte ledighed for de selvsamme personer. Se mere i notatet Ændringer i den månedlige registerbaserede ledighedsstatistik pr. 1. juli 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2017 - Nr. 463

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed og arbejdskraftundersøgelsen på www.dst.dk/akuledighed.
Informationer om revisioner i den månedlige arbejdskraftundersøgelse kan ses i statistikdokumentationen. Øvrige oplysninger findes på www.dst.dk/aku-maaned.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Arbejdsløse