Gå til sidens indhold

Husholdningerne købte energi for 75,6 mia. kr.

Energiregnskab for Danmark 2015, revideret

I 2015 brugte husholdningerne 75,6 mia.kr. på energi. Heraf udgjorde betaling til staten i form af energiafgifter og moms 38,9 mia. kr. Energiudgiften udgjorde 8 pct. af det samlede privatforbrug. Erhvervenes samlede energiudgifter var 105,6 mia. kr., hvilket svarede til 6 pct. af erhvervenes samlede udgifter til varer og tjenester.

Udgifter til energi. 2015

Stor forskel i sammensætningen af energiudgiften

Da erhvervene i modsætning til husholdningerne i en række tilfælde får tilbageført energiafgifterne, er der stor forskel på sammensætningen af erhvervenes og husholdningernes energiudgift. Således vægter betaling til staten 51 pct. af husholdningernes energiudgift, mens den overordnet set kun udgør 17 pct. af virksomhedernes udgift.

Stor variation mellem erhvervene

Dette tal dækker dog over store variationer mellem erhvervene. Tjenesteerhverv havde udgifter på 3 pct. af deres forbrug i produktionen, industrien mv. havde 6 pct., mens både landbrug, skovbrug og fiskeri samt handel og transport også lå på 7 pct. Topscoreren var forsyningsvirksomheder med 29 pct. af deres samlede udgifter til indkøb af varer og tjenester.

Hver husstand brugte i gennemsnit 28.700 kr. på energi

I 2015 betalte hver husstand i gennemsnit 28.700 kr. på opvarmning, el, benzin og diesel mv. Udgiften til energi fordelte sig med 10.400 kr. til opvarmning, 10.000 kr. til benzin og diesel mv. og 8.200 kr. til elektricitet. I 2015 gik 8 pct. af husholdningernes samlede forbrug til køb af energi. I 2014 udgjorde det 9 pct.

Sammensætning af husstandenes udgift til energi

Stigning i energiforbruget

Dansk økonomis samlede energiforbrug steg med 1,7 pct. fra 1.139 PJ i 2014 til 1.158 PJ i 2015. Denne vækst var på niveau med udviklingen i BNP. Fraregnes de internationale transportaktiviteter var bruttoenergiforbruget på 719 PJ, og stigningen fra 2014 til 2015 på 0,8 pct.

Husholdningernes bruttoenergiforbrug steg med 1,1 pct. fra 2014 til 2015, mens stigningen i erhvervenes energiforbrug var på 1,9 pct. Stigningen i erhvervenes energiforbrug var en smule større end stigningen på 1,6 pct. i BNP (efter korrektion for prisudviklingen).

Energiforbruget var på sit højdepunkt i 2007, hvor det udgjorde 1.423 PJ. Siden da er det samlede energiforbrug faldet med 19 pct. Husholdningernes energiforbrug er faldet med 10 pct. siden 2007, mens erhvervenes energiforbrug inkl. bunkringen i udlandet er faldet med 21 pct.

Energiforbruget fordelt på brancher og husholdninger

 

2007

2013

2014*

2015*

Ændring
2007 til 2015

Ændring
2014 til 2015

 

PJ

pct.

I alt

1423

1183

1139

1158

-18,6

1,7

Husholdninger

343

329

306

309

-9,8

1,1

Alle brancher

1080

854

833

849

-21,4

1,9

Landbrug, skovbrug og fiskeri

45

40

39

39

-13,7

0,5

Råstofindvinding

38

30

29

31

-17,4

7,4

Industri

157

120

123

123

-21,9

-0,4

Forsyningsvirksomhed

11

12

11

11

-1,7

-5,0

Bygge og anlæg

26

18

19

21

-20,3

6,5

Handel og transport mv.

717

557

540

554

-22,8

2,5

Information og kommunikation

8

7

8

7

-12,6

-10,9

Finansiering og forsikring

4

3

3

3

-35,1

2,1

Ejendomshandel, udlejning af erhv. ejend.

3

3

2

2

-29,8

-0,4

Boliger

1

1

1

1

-12,6

1,0

Erhvervsservice

17

14

13

13

-24,0

3,4

Offentlig adm., undervisn., sundhed

43

41

38

37

-13,6

-1,0

Kultur, fritid og anden service

9

8

7

7

-18,6

2,6

Heraf bunkring i udlandet

587

438

426

439

-25,2

3,1

Memo: Energiforbrug i alt ekskl. bunkring

836

744

713

719

-14,0

0,8

* Foreløbige tal
Anm.: De dansk opererede skibe, fly og køretøjers bunkring af fuelolie, JP1 og diesel indgår i handel og transport mv.

Produktion af vedvarende energi er fortsat stigende

I modsætning til produktion af råolie og naturgas, har produktionen af vedvarende energi været stigende i hele perioden. Produktionen af vedvarende energi er mere end fordoblet siden 2000 og steg med 9 pct. fra 2014 til 2015, hvor den udgjorde 165 PJ. Produktionen af vedvarende energi udgjorde dermed 25 pct. af den samlede produktion af primær energi. I 2000 var andelen 7 pct. I 2015 blev der anvendt 212 PJ vedvarende energi i Danmark.

Danmarks produktion af primær energi

 

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014*

2015*

 

PJ

Produktion i alt

37

208

422

659

1165

1309

974

677

673

Råolie

12

121

256

392

765

796

525

350

331

Naturgas

3

51

120

203

320

400

312

177

177

Vedvarende energi mv.

23

35

46

65

80

113

136

151

165

* Foreløbige tal.

Revision af energiregnskabet

I forbindelse med datarevisionen af nationalregnskabet, jf. arbejdspapir vedrørende nationalregnskabets datarevision, er energiregnskabet også blevet revideret for perioden 2002-2012. Revisionen påvirker ikke energiforbruget, men alene import, eksport og lagerforøgelser for energivarerne jetpetroleum, fyringsgasolie, fuelolie samt naturgas 2.

Som en del af den normale revisionsrytme er årene 2013 - 2015 endvidere blevet revideret. Sammenlignet med det foreløbige bud på 2015, se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:282, Energiregnskab for Danmark 2015, der er baseret på et andet kildegrundlag, er energiforbruget blevet revideret op med 1,2 pct. Denne revision skyldes hovedsagelig en revision af bunkring i udlandet som følge af opdaterede tal i betalingsbalancen, samt at der nu er opdaterede tal til rådighed vedrørende vedvarende energi.

Grønt nationalregnskab

Energiregnskabet er en del af det grønne nationalregnskab, der er under opbygning i disse år. Læs mere på www.dst.dk/groentnr.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. februar 2017 - Nr. 73

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Det foreløbige energiregnskab er baseret på Energistyrelsens foreløbige energistatistik samt tal fra varestatistikken, udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Fordelingen på brancher er baseret på Energiregnskab for Danmark året før, hvor energiforbruget relevante steder er fremskrevet med indikatorer. Fx er energiforbruget relateret til opvarmning graddagekorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation