Gå til sidens indhold

Ledigheden faldt lidt i april

Arbejdsløsheden (md.) april 2017

I april faldt bruttoledigheden med 500 fuldtidspersoner fra 115.400 til 114.900, mens ledighedsprocenten lå uændret på 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det skal bemærkes, at bruttoledigheden for marts med dagens offentliggørelse, er blevet nedjusteret med 900 i forhold til sidste måneds første offentliggørelse af bruttoledigheden for marts. Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Fortsat stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere

Siden juni 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på integrationsydelse, der visiteres som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden, medmindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. I november, december og januar steg det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal af bruttoledige på integrationsydelse således med ca. 2.000 fuldtidspersoner pr. måned. Denne stigning er mindsket til ca. 1.000 i februar, ca. 500 i marts og yderligere ca. 500 i april.

AKU-ledigheden ligger på 168.000

I april var der 168.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 5,7 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskellen på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse, og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet udviste bruttoledigheden en jævnt nedadgående tendens fra sommeren 2012 til sommeren 2016. Herefter blev nedgangen i bruttoledigheden ændret til mindre stigninger til og med marts 2017, hvilket delvist skyldes de ovennævnte stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate. Fra marts til april 2017 er bruttoledigheden atter faldet en anelse.

AKU-ledigheden har været mere svingende. Fra marts til september 2016 steg AKU-ledigheden med 18.000 personer, og fra september 2016 til april 2017 er den faldet med 29.000. Der er en betydelig usikkerhed på opgørelsen af den månedlige AKU-ledighed, og det skal bemærkes, at AKU-ledigheden for marts er nedjusteret kraftigt - med 10.000 personer - siden forrige offentliggørelse.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2017

2017

2016

2017

2016

2017

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Apr.

Apr.

Apr.

Apr.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

113,8

114,9

115,4

114,9

4,2

4,3

4,3

4,3

114,5

116,4

4,2

4,3

Nettoledige

89,2

89,9

90,3

89,4

3,3

3,3

3,3

3,3

92,9

89,6

3,4

3,3

Dagpengemodtagere

67,2

68,0

68,4

67,7

68,7

67,0

Kontanthjælpsmodtagere

22,0

22,0

21,9

21,7

24,2

22,6

Aktiverede

24,6

25,0

25,1

25,4

21,6

26,8

Dagpengemodtagere

10,8

10,9

10,9

10,7

11,9

11,0

Kontanthjælpsmodtagere

13,8

14,1

14,3

14,7

9,7

15,7

Mænd

56,6

57,1

57,4

57,1

4,1

4,1

4,1

4,1

57,4

59,8

4,1

4,3

Kvinder

57,2

57,9

58,1

57,7

4,4

4,4

4,5

4,4

57,1

56,6

4,4

4,3

16-24 år

10,6

10,8

10,8

10,8

2,8

2,8

2,9

2,9

10,5

11,3

2,8

3,0

25-29 år

21,1

21,3

21,5

21,4

8,0

8,1

8,2

8,2

18,6

21,5

7,1

8,2

30-39 år

30,5

30,9

31,0

31,0

5,5

5,5

5,6

5,6

29,8

31,5

5,4

5,6

40-49 år

22,9

23,1

23,2

22,9

3,4

3,4

3,4

3,4

25,0

23,2

3,7

3,4

50-59 år

22,1

22,2

22,2

22,0

3,5

3,5

3,5

3,5

24,0

22,2

3,8

3,5

60-64 år

6,6

6,6

6,7

6,7

3,5

3,5

3,6

3,6

6,6

6,8

3,5

3,6

Byen København

20,2

20,2

20,0

19,8

5,0

5,0

5,0

4,9

20,0

19,5

4,9

4,8

Københavns omegn

10,9

11,0

11,0

10,9

4,3

4,3

4,3

4,3

11,5

11,0

4,5

4,3

Nordsjælland

7,2

7,4

7,4

7,4

3,4

3,5

3,5

3,5

6,6

7,4

3,1

3,5

Bornholm

0,8

0,8

0,8

0,8

4,7

5,0

4,7

4,7

0,8

0,8

4,9

4,8

Østsjælland

4,1

4,1

4,1

4,1

3,5

3,5

3,5

3,5

4,2

4,2

3,6

3,5

Vest- og Sydsjælland

11,7

11,8

11,9

11,9

4,5

4,6

4,6

4,6

11,9

12,4

4,6

4,8

Fyn

11,2

11,4

11,6

11,5

5,1

5,2

5,3

5,3

11,2

11,6

5,1

5,3

Sydjylland

12,3

12,5

12,5

12,5

3,7

3,8

3,8

3,8

12,7

12,7

3,8

3,8

Østjylland

16,1

16,3

16,4

16,2

3,9

4,0

4,0

3,9

16,2

16,3

3,9

4,0

Vestjylland

6,6

6,7

6,7

6,8

3,3

3,3

3,4

3,4

6,6

7,0

3,3

3,5

Nordjylland

12,6

12,7

12,9

13,1

4,7

4,7

4,8

4,9

12,6

13,3

4,7

5,0

AKU-ledige

181,0

168,0

6,1

5,7

185,0

169,0

6,1

5,7

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende siden juni 2016.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for april 2016 som de endelige faktiske tal og for april 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra marts til april faldt nettoledigheden med 900 personer til 89.400, mens antallet af aktiverede ledige steg med 300 personer til 25.400.

Lille bruttoledighedsfald for begge køn

Fra marts til april faldt bruttoledigheden for såvel mænd som kvinder, hvilket har medført en uændret ledighedsprocent for mændene 4,1 pct. samt et fald på 0,1 procentpoint til 4,4 pct. for kvinderne.

Uændret ledighedsprocent for samtlige aldersgrupper

Fra marts til april var bruttoledighedsprocenterne uændrede for samtlige de seks opgjorte aldersgrupper. Med 2,9 pct. er det de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige har den højeste ledighedsprocent med 8,2 pct.

Stigende ledighed i Nordjylland

Fra marts til april steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Nordjylland. I Byen København og i Østjylland faldt den modsat med 0,1 procentpoint. I landets øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra marts til april. Herefter havde Vestjylland fortsat landets laveste ledighedsprocent med 3,4 pct., mens man i den anden ende af skalaen fortsat finder Fyn med 5,3 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

2. juni 2017 - Nr. 231

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2017

Kontakt

Kilder og metode

Den månedlige opgørelse af ledigheden på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledigheden), jf. statistikbanktabellerne aku100m og aku101m, opdateres fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2022 og ikke før en ny og forbedret metode til beregning af AKU-ledigheden foreligger. Den nye metode til opgørelse af den månedlige AKU-ledigheden forventes færdigudviklet ifm. offentliggørelsen af ledigheden for august 2022. Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation