Gå til sidens indhold

Ledigheden stiger lidt i marts

Arbejdsløsheden (md.) marts 2017

I marts steg bruttoledigheden med 800 fuldtidspersoner fra 115.500 til 116.300, men ledighedsprocenten lå uændret på 4,3 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det kan bemærkes, at en del af denne måneds stigende bruttoledighed kan forklares med, at stadig flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som jobparate. Ledighedstal omtalt i teksten er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Fortsat stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere

Siden juni 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på integrationsydelse, der visiteres som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden, med mindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. I november, december og januar steg det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal af bruttoledige på integrationsydelse således med ca. 2.000 personer pr. måned. Denne stigning er mindsket til ca. 1.000 personer i februar og yderligere ca. 400 i marts.

AKU-ledigheden ligger på 185.000

I marts var der 185.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal for AKU-ledigheden kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskellen på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse, og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens fra sommeren 2012 til sommeren 2016. Herefter er nedgangen i bruttoledigheden ændret til mindre stigninger, hvilket delvist skyldes de ovennævnte stigninger i antallet af integrationsydelsesmodtagere, der visiteres som jobparate.

AKU-ledigheden har været mere svingende. Fra marts til september 2016 steg AKU-ledigheden med 18.000 personer, hvorefter den faldt med 11.000 personer fra september til december 2016. I marts 2017 var AKU-ledigheden stort set på samme niveau som i december 2016.  

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

Mar.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

113,5

114,0

115,5

116,3

4,2

4,2

4,3

4,3

121,7

125,8

4,5

4,7

Nettoledige

90,7

89,4

90,5

91,3

3,4

3,3

3,4

3,4

99,0

98,5

3,7

3,7

Dagpengemodtagere

68,6

67,4

68,5

69,2

74,3

75,3

Kontanthjælpsmodtagere

22,1

22,0

22,1

22,0

24,6

23,3

Aktiverede

22,8

24,5

24,9

25,0

22,8

27,2

Dagpengemodtagere

10,8

10,8

10,9

10,9

13,1

12,1

Kontanthjælpsmodtagere

12,0

13,7

14,0

14,2

9,7

15,1

Mænd

56,2

56,6

57,3

57,8

4,0

4,1

4,1

4,1

61,5

65,0

4,4

4,7

Kvinder

57,3

57,3

58,2

58,5

4,4

4,4

4,5

4,5

60,2

60,8

4,6

4,7

16-24 år

10,4

10,7

10,9

11,0

2,7

2,8

2,9

2,9

11,0

12,0

2,9

3,2

25-29 år

21,0

21,2

21,5

21,8

8,0

8,1

8,2

8,3

19,5

23,0

7,4

8,8

30-39 år

30,2

30,5

30,9

31,0

5,4

5,5

5,5

5,6

31,3

33,2

5,6

6,0

40-49 år

23,3

22,9

23,2

23,3

3,4

3,4

3,4

3,4

26,8

25,5

3,9

3,7

50-59 år

22,0

22,1

22,3

22,4

3,5

3,5

3,6

3,6

26,1

24,8

4,2

4,0

60-64 år

6,5

6,6

6,6

6,8

3,5

3,5

3,5

3,6

7,0

7,3

3,8

3,9

Byen København

20,2

20,3

20,3

20,2

5,0

5,0

5,0

5,0

20,7

20,6

5,1

5,1

Københavns omegn

10,9

10,9

11,1

11,1

4,3

4,3

4,3

4,3

11,9

11,5

4,7

4,5

Nordsjælland

7,2

7,2

7,4

7,5

3,4

3,4

3,5

3,5

6,9

7,9

3,2

3,7

Bornholm

0,7

0,8

0,8

0,8

4,5

4,7

5,0

4,8

1,0

1,0

5,9

5,9

Østsjælland

4,1

4,1

4,2

4,2

3,5

3,5

3,5

3,6

4,4

4,4

3,7

3,8

Vest- og Sydsjælland

11,7

11,7

11,8

12,0

4,5

4,5

4,6

4,7

12,7

13,4

4,9

5,2

Fyn

11,3

11,3

11,5

11,7

5,2

5,2

5,2

5,4

12,1

12,7

5,5

5,8

Sydjylland

12,2

12,4

12,6

12,7

3,7

3,7

3,8

3,8

13,8

14,2

4,2

4,3

Østjylland

16,1

16,1

16,4

16,5

3,9

3,9

4,0

4,0

17,1

17,8

4,2

4,3

Vestjylland

6,5

6,6

6,7

6,7

3,3

3,3

3,3

3,4

7,2

7,6

3,6

3,8

Nordjylland

12,4

12,6

12,8

12,9

4,6

4,7

4,7

4,8

13,9

14,5

5,2

5,4

AKU-ledige

186,0

185,0

6,2

6,2

188,0

189,0

6,3

6,3

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende siden juni 2016.

Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU har medført stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt. notatet 'Databrud i AKU fra 2016' på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for marts 2016 som de endelige faktiske tal og for marts 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Flere nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra februar til marts steg nettoledigheden med 800 personer til 91.300, mens antallet af aktiverede ledige kun steg med 100 personer til 25.000.

Lille bruttoledighedsstigning for begge køn

Fra februar til marts steg bruttoledigheden for mænd med 500, mens kvindernes bruttoledighed steg med 300. Dette medfører uændrede ledighedsprocenter for begge køn på 4,1 pct. for mændene og 4,5 pct. for kvinderne.

Stigende ledighedsprocent for de 25-39-årige og for de 60-64-årige

Fra februar til marts steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige, de 30-39-årige og for de 60-64-årige, mens den var uændret for de øvrige aldersgrupper. Med 2,9 pct. er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige stadig har den højeste ledighedsprocent - nu med 8,3 pct.

Stigende ledighed på Fyn

Fra februar til marts steg ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Fyn. I Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Vestjylland og Nordjylland steg den med 0,1 procentpoint. Derimod faldt ledighedsprocenten med 0,2 procentpoint på Bornholm, mens den var uændret for de øvrige landsdele. Herefter havde Vestjylland fortsat landets laveste ledighedsprocent - nu med 3,4 pct., mens man i den anden ende af skalaen fortsat finder Fyn - nu med 5,4 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2017 - Nr. 180

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Den månedlige opgørelse af ledigheden på baggrund af arbejdskraftundersøgelsen (AKU-ledigheden), jf. statistikbanktabellerne aku100m og aku101m, opdateres fra og med offentliggørelsen af ledigheden for januar 2022 og ikke før en ny og forbedret metode til beregning af AKU-ledigheden foreligger. Den nye metode til opgørelse af den månedlige AKU-ledigheden forventes færdigudviklet ifm. offentliggørelsen af ledigheden for august 2022. Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation