Gå til sidens indhold

Færre på arbejdsmarkeds- eller kontantydelse

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 3. kvt. 2016

I september faldt det samlede antal modtagere af arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse med 8.600 i forhold til september sidste år. Det svarer til et fald på 79 pct. i det samlede antal personer. De to ydelser gives til personer, der har opbrugt retten til arbejdsløshedsdagpenge og har fået afslag på kontanthjælp. Faldet i antallet af modtagere af disse to ydelser svarer til faldet i det samlede antal modtagere af kontanthjælpsydelser mv. i perioden.

Arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse. Antal modtagere pr. måned i 2015 og 2016

Kontanthjælpsmodtagere overgik til integrationsydelse

10.300 flere personer modtog integrationsydelse i september end i samme måned sidste år. Det svarer til en stigning på 63,9 pct. I den samme periode er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med 6.900, svarende til et fald på 7,4 pct. Disse udviklinger hænger sammen med, at målgruppen for integrationsydelse den 1. juli i år blev udvidet til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst syv ud af de seneste otte år. Før 1. juli var målgruppen for integrationsydelse kun nytilkomne personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse i landet efter 1. september 2015. Antallet af personer, der modtog integrationsydelse steg med 5.900 fra juni til juli, mens antallet af personer, der modtog kontanthjælp, faldt med 5.800 i samme periode.

Færre får uddannelseshjælp

Uddannelseshjælp er en ydelse rettet mod personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. I september faldt antallet af personer, der modtog uddannelseshjælp, med 4.000 personer i forhold til samme måned sidste år. Det svarer til et fald på 9,9 pct. Der er et tydeligt sæsonmønster i antallet af modtagere af uddannelseshjælp med et markant fald fra juni til september hvert år. I år var faldet fra juni til september på 7.600, mens det var på 5.000 sidste år og på 6.400 i 2014.

Uddannelseshjælp. Antal personer pr. måned 2014-2016

Modtagere af kontanthjælpsydelser mv. fordelt efter visitationskategori og ydelsestype

 

2015

2016

 

Sept.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

 

antal

Visitationskategori i alt

171844

177657

176878

175495

170157

165903

163198

Jobparat1 

37598

36834

35679

34280

33820

32479

31926

Aktivitetsparat

105876

108306

108275

107845

106156

104739

103002

Åbenlys uddannelsesparat1 

3003

2990

3096

3167

2628

2274

2294

Uddannelsesparat

14517

17499

17916

18191

15179

13752

13452

Uoplyst2 

10850

12028

11912

12012

12374

12659

12524

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydelsestype i alt

171844

177657

176878

175495

170157

165903

163198

Kontanthjælp

93109

95662

95140

94061

88214

87288

86206

Uddannelseshjælp

40914

43751

44208

44506

39614

37299

36878

Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælp

357

514

501

498

573

551

506

Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering

1105

961

929

941

877

925

882

Integrationsydelse mv.3

16068

20130

20244

20616

26518

26613

26338

Revalideringsydelse

6628

6041

5957

5886

5427

5761

5805

Kontantydelse

.

545

726

768

869

1009

1093

Arbejdsmarkedsydelse

10906

6595

5562

4339

3917

2374

1192

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne. Dette skyldes, at særlig støtte ikke vises selvstændigt, men indgår i totalen kontanthjælpsydelser i alt. Modsat kan en person optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned, mens han eller hun kun optræder én gang i totalen Ydelsestype i alt.

1 De personer, der visiteres som værende jobparate eller åbenlys uddannelsesparate, er samtidig de personer der, alt andet lige, indgår som ledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
2 I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, der ikke skal visiteres.
3 Integrationsydelse blev indført 1. september 2015 og efter denne dato tildeles ydelsen 'kontanthjælp til udlændinge' ikke til nytilkomne. De to ydelser vises sammen i kategorien integrationsydelse mv. Den 1. juli i år blev målgruppen for integrationsydelse udvidet til at omfatte alle personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. december 2016 - Nr. 519

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. marts 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation