Gå til sidens indhold

Industriproduktionen var stabil i december

Industriens produktion og omsætning december 2016

Industriproduktionen går stabilt frem. I december 2016 steg den samlede produktion med 0,9 pct., hvilket er tredje måned i træk med fremgang. I november gik produktionen frem med 5,1 pct. og i oktober med 9,8 pct. efter et stort fald i september. Produktionen var i fjerde kvartal 7,7 pct. højere end i tredje kvartal. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling. I faktiske tal gik den samlede produktion frem med 10,4 pct. fra december 2015 til samme måned i 2016.

Produktionsindeks, Industri, sæsonkorrigeret

Produktionsstigning i de fleste branchegrupper i december

Den lille fremgang i den samlede industriproduktion er påvirket af tre branchegrupper, som havde en stigning på over 6 pct. i december; transportmiddelindustri med 12,6 pct., elektronikindustri med 10,9 pct. samt maskinindustri med 6,2 pct. I modsat retning trak fald i produktionen i de tre branchegrupper tekstil- og læderindustri med 12,9 pct., i møbel og anden industri mv. med 10,4 pct. og i kemisk industri og olieraffinaderier mv. med 8,1 pct.

Opgjort på kvartaler er det branchegruppen medicinalindustri, der trak den samlede produktionsstigning, med en fremgang på hele 32,7 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Denne fremgang er dog hovedsageligt forårsaget af en tilbagevenden til niveau efter septembers ekstraordinært lave indeksniveau (se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:515). Ses der bort fra branchegruppen medicinalindustri, var den samlede industriproduktion 3,8 pct. højere i fjerde kvartal end i tredje kvartal.

Omsætningsfremgang i december

Den samlede omsætning steg med 8,5 pct. i december og 6,0 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Både på måneds- og kvartalsbasis var der mest fremgang i eksportomsætningen med 12,9 pct. i december og 7,8 pct. fra tredje til fjerde kvartal. For hovedsektoren investeringsgodeindustri sås en eksportomsætningsfremgang på 42,6 pct. Denne stigning skyldtes primært underbranchegruppen fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, som er en del af branchegruppen maskinindustri. Alle tal er målt i løbende priser og sæsonkorrigeret.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal

Den samlede industriproduktion steg med 9,8 pct. i oktober og med 5,1 pct. i november. I forhold til sidste offentliggørelse er udviklingen i produktionen opjusteret med 4,1 pct. point i oktober og nedjusteret med 1,5 pct. point i november. Opjusteringen i oktober skyldes især nyindkommen viden i branchegruppen maskinindustri.

Industriens produktion og omsætning, sæsonkorrigeret. December 2016

 


 

Investerings-
godeindustri
 

Mellemprodukt-
industri
 

Fremstilling
af varige
forbrugsgoder

Fremstilling
af ikke-varige
forbrugsgoder

Industri

 

 

 

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

Okt.
- dec.

Dec.

 

 

procentvis ændring i forhold til foregående tre måneder/måned

Produktionsindeks1

I alt

5,6

6,0

5,8

-0,2

4,0

5,3

12,4

-2,3

7,7

0,9

Omsætning2

I alt

1,9

32,6

5,3

-1,9

1,9

3,8

10,7

-2,5

6,0

8,5

 

Eksport

5,8

42,6

0,8

0,4

-1,2

3,1

14,1

-3,7

7,8

12,9

 

Hjemme

-8,0

6,7

9,7

-3,7

4,9

4,6

2,7

0,9

3,1

0,5

 

 

vægte produktionsindeks

Vægte3

 

 

30,3

 

29,0

 

3,7

 

36,5

 

100,0

1 I faste priser.
2 I løbende priser.

3 Vægtene er et udtryk for de enkelte sektorers relative andel af værditilvæksten i den samlede industri i 2010.

Industriens produktion, sæsonkorrigeret

 

2016

Branche

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

Dec.
 

Juli-sept./
okt.- dec.

Nov./
dec.

 

indeks 2010 = 100

ændring i pct.

Industri

121,7

119,4

110,9

121,8

128,0

129,2

7,7

0,9

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

99,2

98,7

99,5

100,7

101,0

102,5

2,3

1,5

Tekstil- og læderindustri

94,0

81,7

83,8

82,8

89,8

78,2

-3,4

-12,9

Træ- og papirindustri, trykkerier

88,9

82,3

90,6

84,4

89,0

86,7

-0,6

-2,6

Kemisk industri og olieraffinaderier mv.

134,2

122,2

134,6

129,8

162,5

149,4

13,0

-8,1

Medicinalindustri

154,4

160,7

43,4

155,3

158,9

161,7

32,7

1,8

Plast-, glas- og betonindustri

103,5

95,0

100,5

99,6

103,4

107,0

3,7

3,5

Metalindustri

111,0

105,8

117,7

106,8

116,6

122,1

3,3

4,7

Elektronikindustri

113,2

110,8

121,0

112,4

112,4

124,7

1,3

10,9

Fremstilling af elektrisk udstyr

117,0

112,3

116,7

107,6

112,2

115,4

-3,1

2,9

Maskinindustri

127,5

133,0

149,6

131,7

144,5

153,4

4,8

6,2

Transportmiddelindustri

109,3

95,9

96,1

97,2

95,2

107,2

-0,6

12,6

Møbler og anden industri mv.

155,4

146,7

150,2

165,0

163,0

146,1

4,8

-10,4

Investeringsgodeindustri

124,0

123,3

135,8

128,2

134,1

142,2

5,6

6,0

Mellemproduktindustri

116,6

108,6

117,2

113,6

124,4

124,1

5,8

-0,2

Fremstilling af varige forbrugsgoder

92,9

85,3

89,8

90,1

91,9

96,8

4,0

5,3

Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder

128,1

129,6

89,2

129,1

131,9

128,9

12,4

-2,3

Industri ekskl. medicinalindustri

116,8

113,2

121,1

116,8

123,4

124,3

3,8

0,7

Industri ekskl. fremst. af motorer, vindmøller og pumper

122,0

117,2

105,8

120,4

125,2

126,1

7,7

0,7

Nyt fra Danmarks Statistik

7. februar 2017 - Nr. 47

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2017

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i figuren er beregnet ved et centreret nimåneders glidende gennemsnit af faktiske observationer. Det glidende gennemsnit er i enden af tidsserien beregnet på færre observationer, idet gennemsnittet ikke anvender forecastede observationer. Brancherne i industrien er grupperet i fire sektorer. Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital fx maskiner. Mellemprodukter er materialer, som andre erhverv videreforarbejder, fx kemiske produkter. Varige forbrugsgoder er fx møbler. Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer, tøj og medicin. EUROSTAT udsender desuden hver måned en pressemeddelse, som kan findes på Eurostats hjemmeside. Pressemeddelelsen udsendes ca. midt på måneden efter alle EU-lande har indsendt deres data. Det skal bemærkes, at EUROSTAT i sin pressemeddelse kommenterer på udviklingen i industrien inkl. råstofudvinding og energiforsyning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation