Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden stiger lidt

Arbejdsløsheden (md.) januar 2017

Ændret 07. marts 2017 kl. 14:10

Der er desværre konstateret fejl i figuren og tabellen for AKU-ledige. Ledighedsprocenten for januar 2017 var angivet til 6,4 pct. og skulle have været 6,3 pct. Tallene er rettet og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I januar steg bruttoledigheden med 400 fuldtidspersoner fra 113.600 til 114.000, svarende til en uændret ledighedsprocent på 4,2 pct. i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. Det bemærkes dog, at ledigheden for december 2016 med dagens offentliggørelse er blevet nedjusteret fra 114.600 til 113.600. Det bør ligeledes fortsat bemærkes, at den stigende bruttoledighed hænger nøje sammen med, at flere og flere personer på integrationsydelse bliver visiteret som jobparate. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Markant stigning i antallet af ledige integrationsydelsesmodtagere

I andet halvår af 2016 har der været en væsentlig stigning i antallet af personer på integrationsydelse, der visiteres som jobparate og dermed indgår i bruttoledigheden, med mindre de er midlertidigt fritaget for deres rådighedsforpligtelse. Siden oktober har der således været en samlet stigning i det faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) antal af bruttoledige på integrationsydelse på 6.100 personer.

AKU-ledigheden ligger på 184.000

I januar var der 184.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket svarer til 6,2 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Forskellen på AKU- og bruttoledighed

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. AKU-ledigheden inkluderer bl.a. (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og i en række andre lande.

Udviklingen i bruttoledigheden og AKU-ledigheden

Overordnet set har bruttoledigheden udvist en jævnt nedadgående tendens fra sommeren 2012 til sommeren 2016. Herefter er nedgangen i bruttoledigheden brudt - i høj grad som følge af ovennævnte stigning i antallet af integrationsydelses-modtagere, der visiteres som jobparate.

AKU-ledigheden har historisk set været mere svingende. I modsætning til brutto-ledigheden steg AKU-ledigheden fra foråret 2016 frem til september og er faldet siden da. På årsbasis kan AKU-ledigheden opdeles på undergrupper, og fra 2015 til 2016 viste denne opdeling, at udviklingen i antal AKU-ledige, der samtidig er bruttoledige, fulgte udviklingen i bruttoledigheden. Den forskellige udvikling i den samlede AKU-ledighed og i bruttoledigheden skyldtes en betydelig stigning i antallet af AKU-ledige, der samtidig er studerende. Se Nyt fra Danmarks Statistik 2017:74. Det er ikke muligt at foretage en tilsvarende opdeling på baggrund af månedstallene i AKU.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele samt AKU-ledige

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

111,7

112,8

113,6

114,0

4,1

4,2

4,2

4,2

126,4

124,1

4,7

4,6

Nettoledige

90,9

90,9

90,7

89,5

3,4

3,4

3,4

3,3

108,2

102,0

4,0

3,8

Dagpengemodtagere

69,1

69,0

68,5

67,3

82,2

78,5

Kontanthjælpsmodtagere

21,8

21,9

22,2

22,2

26,1

23,5

Aktiverede

20,9

21,9

22,9

24,5

18,2

22,1

Dagpengemodtagere

11,1

11,0

10,8

10,8

9,5

9,1

Kontanthjælpsmodtagere

9,8

10,9

12,1

13,6

8,7

13,0

Mænd

54,9

55,7

56,2

56,7

3,9

4,0

4,0

4,1

63,7

63,3

4,6

4,5

Kvinder

56,8

57,1

57,4

57,3

4,4

4,4

4,4

4,4

62,7

60,8

4,8

4,7

16-24 år

9,9

10,1

10,3

10,6

2,6

2,7

2,7

2,8

10,8

11,1

2,8

2,9

25-29 år

20,2

20,6

21,0

21,2

7,7

7,9

8,0

8,1

19,0

21,8

7,2

8,3

30-39 år

29,6

30,0

30,4

30,5

5,3

5,4

5,5

5,5

32,6

32,8

5,8

5,9

40-49 år

23,2

23,3

23,3

22,9

3,4

3,4

3,4

3,4

28,7

25,8

4,2

3,8

50-59 år

22,3

22,2

22,1

22,2

3,6

3,5

3,5

3,5

28,2

25,3

4,5

4,0

60-64 år

6,5

6,5

6,5

6,6

3,5

3,5

3,5

3,5

7,3

7,3

3,9

3,9

Byen København

20,2

20,2

20,2

20,2

5,0

5,0

5,0

5,0

20,7

20,4

5,1

5,1

Københavns omegn

11,0

10,9

11,0

11,0

4,3

4,3

4,3

4,3

12,1

11,5

4,7

4,5

Nordsjælland

6,8

7,0

7,1

7,2

3,2

3,3

3,4

3,4

7,3

7,7

3,5

3,6

Bornholm

0,7

0,7

0,8

0,8

4,3

4,4

4,6

4,7

1,1

1,0

6,9

6,3

Østsjælland

4,1

4,1

4,1

4,1

3,5

3,5

3,5

3,5

4,4

4,4

3,8

3,7

Vest- og Sydsjælland

11,4

11,7

11,7

11,7

4,4

4,5

4,5

4,5

13,3

13,0

5,1

5,0

Fyn

11,2

11,3

11,3

11,3

5,1

5,2

5,2

5,2

12,5

12,5

5,7

5,7

Sydjylland

11,8

12,0

12,3

12,4

3,6

3,6

3,7

3,7

14,7

14,2

4,4

4,3

Østjylland

15,9

16,0

16,0

16,1

3,8

3,9

3,9

3,9

17,5

17,3

4,2

4,2

Vestjylland

6,3

6,5

6,6

6,6

3,2

3,3

3,3

3,3

7,7

7,6

3,9

3,8

Nordjylland

12,4

12,4

12,4

12,6

4,6

4,6

4,6

4,7

14,9

14,4

5,5

5,4

AKU-ledige

197,0

184,0

6,5

6,2

185,0

189,0

6,2

6,3

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 gør det samme sig gældende for personer på kontantydelse. Personer på integrationsydelse, der er visiteret som jobparate, indgår ligeledes som ledige kontanthjælpsmodtagere. Denne sidste kategori af bruttoledige har været kraftigt stigende siden juni 2016.

Tabellen indeholder kun et samlet tal for AKU-ledige, fordi problemer med dataindsamlingen til AKU medfører stor usikkerhed på mere detaljeret niveau, se evt. notatet 'Databrud i AKU fra 2016' på www.dst.dk/ext/arbe/akudatabrud.

1 De ikke-sæsonkorrigerede tal for bruttoledigheden opgøres for januar 2016 som de endelige faktiske tal og for januar 2017 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 For bruttoledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige, der senest er opgjort med reference til ultimo november 2015. For AKU-ledighedens vedkommende udregnes ledighedsprocenterne i forhold til den løbende opgørelse af arbejdsstyrken ifølge selvsamme AKU-undersøgelse.

Færre nettoledige

Bruttoledigheden består af de nettoledige og de ledige, der er i aktivering. Fra december til januar faldt nettoledigheden med 1.200 fuldtidspersoner til 89.500, mens antallet af aktiverede ledige steg med 1.600 fuldtidspersoner til 24.500. Det faktum, at aktiveringsgraden blandt de bruttoledige har været stigende siden september, hænger nøje sammen med stigningen i antallet af bruttoledige personer på integrationsydelse, da disse har en langt højere aktiveringsgrad end landets øvrige bruttoledige. 

Lidt flere bruttoledige mænd

Fra december til januar steg bruttoledigheden for mænd med 500 fuldtidspersoner, mens kvindernes bruttoledighed faldt med 100. Dette medfører en stigning på 0,1 procentpoint i mændenes ledighedsprocent og en uændret ledighedsprocent for kvinderne. Herefter ligger mændenes ledighedsprocent på 4,1 pct. mod 4,4 pct. for kvinderne.

Stigende ledighed for de yngre aldersgrupper

Fra december til januar steg bruttoledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige samt for de 25-29-årige. De øvrige aldersgrupper havde uændrede ledighedsprocenter fra december til januar. Med 2,8 pct. er det fortsat de 16-24-årige, der har den laveste ledighedsprocent, mens de 25-29-årige stadig har den højeste ledighedsprocent - nu med 8,1 pct.

Stigende ledighed på Bornholm og i Nordjylland

Fra december til januar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint på Bornholm og i Nordjylland. I de øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret fra december til januar. Hermed havde Vestjylland landets laveste ledighedsprocent med 3,3 pct. I den anden ende af skalaen finder man Fyn med 5,2 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

3. marts 2017 - Nr. 89

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. marts 2017

Kontakt

Kilder og metode

Den løbende udvikling på ledighedsområdet kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Ar­bejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uan­set om disse personer modtager ydelser eller ej og - i modsætning til bruttoledighedsstatistikken - ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret. Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator 10-12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken for samme måned vil vise ca. tre uger senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation