Gå til sidens indhold

12,8 mio. svin i Danmark

Svinebestanden 1. oktober 2014

Den samlede bestand af svin i Danmark var 1. oktober 1 pct. højere end ved tællingen 1. juli, når der korrigeres for sæsonudsving. Den faktiske bestand af svin var på 12,8 mio., hvilket er 4 pct. flere end samme tidspunkt sidste år. Stigningen skyldtes flere smågrise (fravænnede svin under 50 kg) og slagtesvin, mens sobestanden var stort set uændret.

Svinebestanden

Uændret antal søer

I faktiske tal var der 1.028.000 søer 1. oktober, hvilket er uændret i forhold til samme tidspunkt sidste år. Der var 189.000 gylte (søer, som er drægtige første gang), 593.000 andre drægtige og 210.000 diegivende søer. Bestanden af sopolte (kommende søer) steg 7 pct. til 207.000.

Der var 2.601.000 pattegrise, hvilket betyder, at en diegivende so i gennemsnit havde 12,4 pattegrise.

Flere smågrise og slagtesvin

Der var 5.721.000 smågrise og 3.232.000 slagtesvin, hvilket er en stigning på hhv. 7 pct. og 4 pct.  

Fortsat stor eksport af smågrise

Sammensætningen af svinebestanden er påvirket af den store eksport af levende svin til udlandet. Det er overvejende smågrise (ca. 32 kg), som bliver eksporteret. Smågrisene bliver opfedet til slagtesvin i modtagerlandene. I de første otte måneder af 2014 blev der eksporteret 7,3 mio. levende svin, hvoraf ca. 96 pct. var smågrise. Se flere tal i statistikbanken, www.statistikbanken.dk/ANI51. Eksporten går primært til Tyskland.

Svinebestanden

 

2013

2014

Ændring
1. okt. 2013

 

1. okt.

1. jan.

1. april.

1. juli.

1. okt.

- 1. okt. 2014

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

12260

12402

12257

12469

12807

547

4,5

Avlsorner

11

11

12

12

12

1

9,1

Søer i alt:

1029

1037

1026

1043

1028

-1

-0,1

Gylte

191

199

193

195

189

-2

-1,0

Andre drægtige

591

592

589

600

593

2

0,3

Diegivende

209

210

207

211

210

1

0,5

Golde

38

36

37

37

36

-2

-5,3

Udsættersøer og orner til slagtning

6

7

5

6

6

0

0,0

Sopolte

194

221

195

199

207

13

6,7

Pattegrise ved søerne

2552

2569

2551

2595

2601

49

1,9

Fravænnede svin under 50 kg

5362

5313

5349

5519

5721

359

6,7

Slagtesvin, 50 kg og derover

3106

3244

3119

3095

3232

126

4,1

Svin i alt, sæsonkorrigerede tal

12220

12312

12498

12441

12511

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2014 - Nr. 569

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. februar 2015

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation