Gå til sidens indhold

Svagt faldende ledighed

Arbejdsløsheden (md.) november 2014

Bruttoledigheden faldt svagt fra oktober til november. Der var 131.300 fuldtidsledige i november, hvilket er 800 lavere end måneden før. Ledighedsprocenten var uændret på 5,0 pct. for fjerde måned i træk. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den seneste registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledighed, nettoledighed og AKU-ledighed, sæsonkorrigeret

Lille fald i nettoledighed

Nettoledigheden består af de bruttoledige fratrukket de personer, der er i aktivering, og som er parate til at tage et job. I november var der 103.900 nettoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Nettoledigheden er den seneste måned faldet med 800, svarende til 0,1 procentpoint, mens antallet af aktiverede er uændret.

Svagt faldende AKU-ledighed og bruttoledighed siden august

Korrigeret for sæsonudsving var der 188.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i november, hvilket svarer til 6,4 pct. af arbejdstyrken iflg. AKU. AKU står for arbejdskraftundersøgelsen. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, hvorfor AKU ikke kan belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage. AKU-ledigheden har i det seneste halve år fluktueret omkring et nogenlunde stabilt niveau, men er siden august faldet med 4.000 personer. Den registerbaserede bruttoledighed har i det seneste halve år haft en svagt faldende tendens, og siden august er bruttoledigheden faldet med 1.700.

Større fald i bruttoledigheden end i AKU-ledigheden i løbet af det seneste år

I ikke-sæsonkorrigerede tal er AKU-ledigheden det seneste år faldet med 7.000 personer, og AKU-ledighedsprocenten er faldet med 0,4 procentpoint. Bruttoledigheden er i ikke-sæsonkorrigerede tal faldet med 18.200, mens bruttoledighedsprocenten er faldet med 0,6 procentpoint. Faldet i bruttoledigheden hænger bl.a. sammen med de regelændringer, der er gennemført på dagpenge- og kontanthjælpsområdet.

15-74-årige i arbejdsstyrken

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal

 

Nov.
2014

Aug. 2014
- nov. 2014

Nov.
2014

Usikkerhed
nov. 2014

Nov. 2013
- nov. 2014

 

1.000 personer

Arbejdsstyrken

2928

5

2918

±24

47

Beskæftigede

2740

9

2740

±23

55

AKU-ledige 15-74 år

188

-4

179

±13

-7

Mænd

101

0

95

±10

7

Kvinder

87

-4

84

±9

-14

 

pct.

AKU-ledighedsprocent

6,4

-0,21

6,1

-0,41

Mænd

6,5

0,01

6,2

0,41

Kvinder

6,3

-0,31

6,1

-1,11

Anm.: Alle månedstal er afrundede, hvilket kan føre til små forskelle i summeringen.
Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
1 Ved ændring i AKU-ledighedsprocenten er der tale om procentpoint.

Fald i bruttoledighedsprocenten for aldersgrupperne mellem 25 og 49 år

Ledighedsprocenten er faldet med 0,1 procentpoint for aldersgrupperne mellem 25 og 49 år. Ledighedsprocenten er fortsat højest for de 25-29-årige med 7,9 pct. og lavest for de 16-24-årige med 3,3 pct.

Uændret bruttoledighedsprocent for både kvinder og mænd

Ledighedsprocenten er uændret for både mænd og kvinder. Ledighedsprocenten er dermed fortsat højest for kvinderne på 5,2 pct., imens den for mændene er på 4,8 pct.

Størst bruttoledighedsprocent på Bornholm

Ledighedsprocenten er faldet med 0,2 procentpoint til 6,1 pct. i Byen København. Modsat er ledighedsprocenten steget på Bornholm med 0,3 procentpoint til 6,3 pct. Udviklingen i de to landsdele har betydet, at Bornholm nu er den landsdel med højest ledighedsprocent. Ledighedsprocenten er lavest i Nordsjælland og Vestjylland begge med en ledighedsprocent på 3,8 pct.

Stadig flere ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere

Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der ikke er jobklare og dermed ikke indgår i bruttoledigheden, er den seneste måned steget med 1.300 og er nu på 119.300. Hvor bruttoledigheden er faldet med 18.200 det seneste år, er antallet af ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere i samme periode steget med 5.600 - se flere tal i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/aus05. Faldet i bruttoledigheden og stigningen i de ikke-ledige kontanthjælpsmodtagere over det seneste år hænger bl.a. sammen med de regelændringer, der er gennemført på dagpenge- og kontanthjælpsområdet.

Ledighedsbegreberne

Både bruttoledigheden og nettoledigheden er omregnet til fuld tid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de nævnte registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder, bl.a. ved at AKU inkluderer studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i en lang række lande, bl.a. samtlige lande i EU.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2014

2014

2013

2014

2013

2014

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

133,0

132,5

132,1

131,3

5,0

5,0

5,0

5,0

146,8

128,6

5,5

4,9

Nettoledige

105,3

104,9

104,7

103,9

4,0

4,0

4,0

3,9

109,5

98,6

4,1

3,7

Dagpengemodtagere

78,2

77,4

77,2

76,3

77,7

72,4

Kontanthjælpsmodtagere

27,1

27,5

27,6

27,6

31,8

26,2

Aktiverede

27,7

27,6

27,4

27,4

37,3

29,9

Dagpengemodtagere

16,5

16,3

15,9

15,9

20,4

17,7

Kontanthjælpsmodtagere

11,2

11,4

11,5

11,5

16,9

12,2

Mænd

66,5

66,0

65,7

65,3

4,9

4,8

4,8

4,8

73,6

62,6

5,4

4,6

Kvinder

66,5

66,5

66,4

66,0

5,2

5,2

5,2

5,2

73,2

65,9

5,7

5,2

16-24 år

12,1

12,0

12,0

11,9

3,3

3,3

3,3

3,3

17,1

11,3

4,7

3,1

25-29 år

19,0

19,0

19,0

18,8

8,0

8,0

8,0

7,9

21,9

17,9

9,2

7,6

30-39 år

35,5

35,2

35,1

34,8

6,0

6,0

6,0

5,9

37,0

34,0

6,3

5,8

40-49 år

31,5

31,4

31,2

30,9

4,5

4,5

4,5

4,4

34,8

30,4

5,0

4,4

50-59 år

28,3

28,3

28,3

28,3

4,8

4,8

4,8

4,8

30,1

28,3

5,1

4,8

60-64 år

6,5

6,5

6,6

6,7

3,8

3,9

3,9

3,9

5,9

6,6

3,5

3,9

Byen København

23,9

23,9

23,8

23,4

6,3

6,3

6,3

6,1

26,6

23,2

7,0

6,1

Københavns omegn

13,2

13,3

13,3

13,2

5,3

5,4

5,4

5,3

14,9

13,2

6,0

5,3

Nordsjælland

8,0

8,0

8,0

8,0

3,8

3,9

3,9

3,8

9,1

7,9

4,3

3,8

Bornholm

1,1

1,1

1,0

1,1

6,2

6,1

6,0

6,3

1,2

1,1

7,0

6,7

Østsjælland

4,7

4,8

4,8

4,8

4,2

4,2

4,2

4,2

5,2

4,7

4,6

4,2

Vest- og Sydsjælland

13,9

13,9

13,8

13,6

5,4

5,4

5,3

5,2

15,3

13,2

5,9

5,1

Fyn

12,3

12,2

12,2

12,2

5,7

5,6

5,6

5,6

13,6

11,9

6,3

5,5

Sydjylland

14,6

14,6

14,6

14,5

4,4

4,4

4,4

4,4

17,2

14,3

5,2

4,3

Østjylland

18,8

18,4

18,4

18,3

4,7

4,6

4,6

4,5

20,0

17,6

5,0

4,4

Vestjylland

8,0

7,8

7,7

7,6

4,0

3,9

3,8

3,8

9,0

7,3

4,5

3,7

Nordjylland

14,5

14,5

14,5

14,6

5,4

5,4

5,4

5,4

14,6

14,1

5,4

5,2

Anm.: Bruttoledige defineres som summen af nettoledige og de aktiverede, der skønnes jobparate. Fra januar 2013 er personer på særlig uddannelsesydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for november 2013 som de endelige faktiske tal og for november 2014 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned.
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2012.

Nyt fra Danmarks Statistik

6. januar 2015 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. januar 2015

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation