Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Reklamevirksomhed

Samlet set vurderes usikkerheden på niveauet for den totale omsætning at være under 1 pct. Usikkerheden varierer mellem serviceydelserne. I et par serviceydelser er usikkerheden betydelig højere end usikkerheden for den totale omsætning.

Samlet præcision

For referenceåret 2022 er der 282 enheder i stikprøven, som dækker ca. 97 pct. af reklameirksomhedernes samlede omsætning i udvalgspoulationen. 257 har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er 91 pct. De brugbare skemaer udgjorde 257 virksomheder. Der er et bortfald på 9 pct., bortfaldet skyldes forkert brancheplacering, virksomhedslukning og manglende svar.

De brugbare data opregnes til totalniveau (målpopulationen) for de 6-cifrede brancher inden for reklamevirksomhed ved hjælp af den samlede foreløbige momspligtige omsætning for det pågældende år fra Det Erhvervsstatistiske Register. I opregningen er hver virksomhed tildelt en vægt. Denne modsvarer forholdet population og besvarelser i en given størrelsesgruppe og branche. Opregningen er foretaget ved ratio-estimation.

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, kan opregnede tal være forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_REKLAME.

I den nationale udgivelse offentliggøres kun foreløbige tal. Til levering til EU er data genberegnet/revideret baseret på data fra Regnskabsstatistik.

Stikprøveusikkerhed

For referenceåret 2022 er der 282 enheder i stikprøven, som dækker ca. 97 pct. af reklameirksomhedernes samlede omsætning i udvalgspoulationen. 257 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er 91 pct. De brugbare skemaer udgjorde 257 virksomheder. Der er et bortfald på 9 pct., bortfaldet skyldes forkert brancheplacering, virksomhedslukning og manglende svar.

Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95% konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_REKLAME.

Anden usikkerhed

Under anden usikkerhed hører bl.a. dækningsfejl, målefejl og bortfald.

Dækningsfejl:

Populationen afgrænses ved hjælp af den branche, virksomhederne er registreret med i det Erhvervsstatistiske register, hvilket svarer til den branche, de er registreret med i CVR. Det er som udgangspunkt virksomhederne selv, der registrerer denne branche, og fejlklassifikationer må påregnes. Det betyder, at der kan være virksomheder i populationen, som reelt ikke bør klassificeres som Reklamevirksomheder, men også at virksomheder indenfor Reklamevirksomheder kan være klassificeret med en forkert reklamebranche.

I forbindelse med fejlsøgning og almindelig kvalitetssikring af statistikken, bliver en række af disse fejl løbende opdaget og rettet. Virksomheder, der fejlagtigt er klassificeret som reklamevirksomheder, giver anledning til overdækning, mens fejlklassificeringer indenfor reklame-servicevirksomhed giver anledning til overdækning i én branche men underdækning i en anden. Disse dækningsfejl opdages primært for virksomheder i stikprøven, men også i nogle tilfælde for virksomheder uden for stikprøven.

Underdækning i form af virksomheder, der er brancheklassificeret helt uden for Reklamevirksomheder, selvom de rettelig burde være klassificeret som Reklamevirksomheder, er svær at opdage.

Det samlede antal virksomheder i udvalgspopulationen er opgjort til ca. 282, og blandt disse er udvalgt den stikprøve, der ligger til grund for de beregnede tal. Den samlede udtrukne stikprøve for referencesåret 2022 var på 257 virksomheder og udgør dermed ca. 88 pct. af udvalgspopulationen. På grund af den stratificerede udvælgelse, hvor store virksomheder har større sandsynlighed for udvælgelse end de mindre, udgør stikprøven ca. 97 pct. af omsætningen i hele udvalgspopulationen.

Målefejl:

Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved gennemgribende kontrol af de indberettede tal.

Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. Det kan være en usikkerhed ved fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelser, da fordelingen af serviceydelserne ikke helt svarer til virksomhedernes fordeling.

Bortfald:

Der var 282 enheder i stikprøven. De brugbare skemaer udgjorde 257 virksomheder, dvs. der er et bortfald på 9 pct.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Der kan være problemer med at sammenligne tallene over længere tid. Fra 2005 til 2006 er der databrud pga. ændringer i spørgeskemaet. I forbindelse med fordelingen af omsætning på fra salg i medier er der databrud i forhold til 2005, da der er introduceret en ny opdeling. Fra 2006 til 2007 er der databrud, pga. introduktion af nye branchekoder (DB07) og ændringer i stikprøven. Fra og med undersøgelsesåret 2007 er stikprøven ændret fra at omfatte samtlige virksomheder med 10 eller flere ansatte, til at omfatte alle virksomheder med mindst 20 ansatte med, et udsnit af virksomheder med 5-19 fuldtidsansatte og ingen virksomheder med under fem fuldtidsansatte

For referenceåret 2022 er der 282 enheder i stikprøven, som dækker ca. 97 pct. af reklameirksomhedernes samlede omsætning i udvalgspoulationen. 257 har besvaret spørgeskemaet, dvs. svarprocenten er 91 pct. De brugbare skemaer udgjorde 257 virksomheder. Der er et bortfald på 9 pct., bortfaldet skyldes forkert brancheplacering, virksomhedslukning og manglende svar.

De brugbare data opregnes til totalniveau (målpopulationen) for de 6-cifrede brancher inden for reklamevirksomhed ved hjælp af den samlede foreløbige momspligtige omsætning for det pågældende år fra Det Erhvervsstatistiske Register. I opregningen er hver virksomhed tildelt en vægt. Denne modsvarer forholdet population og besvarelser i en given størrelsesgruppe og branche. Opregningen er foretaget ved ratio-estimation.

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, kan opregnede tal være forbundet med en vis statistisk usikkerhed i form af tilfældig variation. Stikprøveusikkerheden er beregnet for alle serviceydelserne i form af varians, 95 pct. konfidensinterval og varianskoefficienten. Usikkerhedsestimaterne kan ses ved det vedhæftede dokument usikkerhedsestimater_REKLAME.

I den nationale udgivelse offentliggøres kun foreløbige tal. Til levering til EU er data genberegnet/revideret baseret på data fra Regnskabsstatistik.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

De offentliggjorte fordelinger revideres ikke, da statistikken kun offentliggøres en gang om året.