Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Reklamevirksomhed

Statistikken belyser omsætning og eksport for reklamevirksomheder ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætning og eksport for reklamevirksomheder ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken for reklamevirksomhed omfatter følgende brancher (Dansk Branchekode 2007 (DB07)) :

 • Reklamebureauvirksomhed (DB07) 73.11.10
 • Anden reklamevirksomhed (DB07) 73.11.90
 • Salg af reklameplads i medier (DB07) 73.12.00

En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Statistikken for reklamevirksomhed fra før undersøgelseåret 2007 er udgivet på Dansk Branchekode 2003 (DB03) og omfatter brancherne:

 • Reklamebureauvirksomhed (DB03) 74.40.10
 • Anden reklamevirksomhed og reklameformidling (DB03) 74.40.90

I den nationale publicering anvendes følgende serviceydelser og kundegrupper:

Serviceydelser:

 • Salg af reklameplads i trykte medier på honorar- eller kontraktbasis
 • Salg af reklameplads eller -tid i radio og fjernsyn på honorar- eller kontraktbasis
 • Salg af reklameplads eller -tid på Internettet på honorar- eller kontraktbasis
 • Salg af reklame i forbindelse med events
 • Andet salg af reklameplads eller -tid på honorar- eller kontraktbasis
 • Totalrådgivning vedr. reklame
 • Direct marketing og direct mailing
 • Reklamedesign og konceptudvikling
 • Anden reklamevirksomhed
 • Andre produkter og serviceydelser.

Kundegrupper:

 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner
 • Virksomheder inkl. offentligt ejede virksomheder

Der indsamles oplysninger for "salg-eller udlejning af reklameplads/tid med og uden kommission" fordelt på 8 medier:

 • Aviser, magasiner og tidsskrifter
 • Postomdelte reklamer
 • Radio
 • TV
 • Biografer
 • Internet
 • Udendørs reklamer, herunder på transportmidler
 • Andre medier

Indtil 2008 indgik oplysninger om, hvorvidt virksomheden er ejet af en anden virksomhed og i givet fald, om ejervirksomhedens hjemland er Danmark, et EU-land eller et land uden for EU.

I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

Kundens hjemmested:

 • lande inden for EU
 • lande uden for EU

Sektordækning

Statistikken dækker enheder, som er juridisk registreret i Danmark og som har hovedaktivet inden for Reklamevirksomhed.

Begreber og definitioner

Kundegrupper: I den nationale publicering anvendes følgende kundegrupper:

 • Virksomheder -inkl. offentligt ejede virksomheder
 • Den offentlige sektor
 • Organisationer og privatpersoner

Kundens hjemmested: I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

 • Resident
 • Ikke-resident, intra-EU
 • Ikke-resident, extra-EU

Medier: Der indsamles oplysninger for "salg af reklameplads eller -tid på honorar eller kontraktbasis" fordelt på 8 medier:

 • Aviser, magasiner og tidsskrifter
 • Postomdelte reklamer
 • Radio
 • TV
 • Biografer
 • Internet
 • Udendørs reklamer, herunder på transportmidler
 • Andre medier

Serviceydelser: Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA 2008, dog med en tilpasning til danske forhold. I skemaet anmodes virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

 • Salg af reklameplads i trykte medier på honorar- eller kontraktbasis
 • Salg af reklameplads eller -tid i radio og fjernsyn på honorar- eller kontraktbasis
 • Salg af reklameplads eller -tid på Internettet på honorar- eller kontraktbasis
 • Salg af reklame i forbindelse med events
 • Andet salg af reklameplads eller -tid på honorar- eller kontraktbasis
 • Totalrådgivning vedr. reklame
 • Direct marketing og direct mailing
 • Reklamedesign og konceptudvikling
 • Anden reklamevirksiomhed
 • Andre produkter og serviceydelser.

Fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelserne skal angives i 1.000 kr. uden moms.

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Udvalgspopulation/Rammepopulation beskriver populationen, hvorfra stikprøven til reklamevirksomhed er udtrukket. Udvalgspopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på udtrækstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. (En virksomhed vurderes til at være reel aktiv, hvis den har løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på eIndkomstRegistret) svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse.)

Målpopulation beskriver den population som respondenterne (de udvalgte reklamevirksomheder) skal opregnes til. Målpopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på opregningstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. Der kan forekomme situationer, hvor nogle virksomheder findes i udvalgspopulationen men ikke i målpopulationen. Dette skyldes virksomheders lukning eller brancheskift mellem dannelsen af udvalgs- og målpopulationen. Ligeledes kan det også forekomme, at der findes flere virksomheder i målpopulationen end i udvalgspopulationen, idet data i målpopulationen er opdateret med nyere oplysninger og dermed kan der evt. kommer flere nye enheder i populationen.

Udvalgspopulation 2022 for reklamevirksomhed er opgjort til ca. 3488 virksomheder. Udvalgspopulationen er yderligere afgrænset således at virksomheder, som har under 5 fuldtidsansatte, er sorteret fra. Det samlede antal i udvalgspopulation 2022 er opgjort til ca. 322 virksomheder. Målpopulation 2022 for reklamevirksomhed er opgjort til 3488 virksomheder.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2007 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er 1.000 kr. Der offentliggøres de absolutte fordelinger af omsætning på serviceydelser. Før undersøgelsesåret 2012 var måleenheden procent.

Referencetid

Referencetiden for statistikkens årlige tal er hele det angivne år. Virksomhederne indberetter således hele årets omsætning, som svarer til deres regnskabsår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter på det seneste regnskabsår.

Hyppighed

Statistikken udkommer en gang om året.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 i Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. Maj 2018.

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Der er ikke opgjort respondentbyrde for statistikken for 2022. For yderligere information vedrørende respondentbyrden henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik juni 2004 (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik)

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside .