Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Christina Just Brandstrup
39 17 36 33

cjb@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab

Nationalregnskabet er relevant som talgrundlag for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold, rækkende fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet i planlægnings-, analyse-, prognose- og modeløjemed over brancheorganisationer og andre interesseorganisationers lignende anvendelser, til den almene interesse i viden om økonomiens struktur og udvikling. Nationalregnskabet evaluerer løbende feedback fra brugere.

Brugerbehov

De kvartalsvise nationalregnskaber benyttes først og fremmest til overvågning og analyse af den løbende konjunkturudvikling. Talgrundlaget fra de kvartalsvise nationalregnskaber tjener desuden som grundlag for udarbejdelse af prognoser for økonomien, for myndighedernes arbejde med finansloven og for økonomisk planlægning i øvrigt.

Årlige og kvartalsvise nationalregnskabstal udgør også en vigtig del af datagrundlaget for analyser af den økonomiske struktur i landet og giver mulighed for at sammenligne økonomien i Danmark med økonomien i andre lande. Nationalregnskabstal har derfor en bred brugergruppe, fra "hr. og fru Danmark" som sporadisk ønsker information om samfundet, til offentlige og private institutioner som aktivt benytter tal fra nationalregnskabet i sine løbende arbejdsopgaver.

Blandt andet bygger Danmarks Statistiks makroøkonomiske model, ADAM, på nationalregnskabsstatistik. Andre centrale brugere er Finansministeriet, Nationalbanken, forskningsinstitutioner og finansanalytikere. Derudover benytter internationale organisationer som IMF, OECD, Verdensbanken, FN og Eurostat nationalregnskabsdata i sine statistikker og analyser.

Brugertilfredshed

Der foretages ikke egentlige brugertilfredshedsundersøgelser for nationalregnskabet, men Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af nationalregnskabet og tilgrænsende statistikker har mulighed for at deltage, fx.:

Brugerudvalg for økonomisk statistik

Brugerudvalget for økonomisk statistik har følgende overordnende opgaver:

  • drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik
  • drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik
  • drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Læs mere på siden om Brugerudvalget for økonomisk statistik, hvor kommissoriet samt referater og bilag fra tidligere møder er tilgængeligt.

Infomøder om det kvartalsvise nationalregnskab

I forbindelse med udgivelsen af det kvartalsvise nationalregnskab afholdes infomøder, hvor medlemmer af brugerudvalget for økonomisk statistik har mulighed for at stille spørgsmål og få uddybende forklaringer på de nyeste tal.

Fuldstændighed af data

Nationalregnskabet lever op til følgende forordninger:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 549/2013 af 21.maj 2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union (ESA2010) (EUT L 174 26.06.2013, s. 1).

Kommissionens beslutning af 17. december 2002 om yderligere præcisering af Bilag A til Rådets forordning (EF) Nr. 2223/96 for så vidt angår principperne for måling af priser og mængder i nationalregnskabet.