Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Juridisk bistand

Statistikken belyser omsætning og eksport for virksomheder indenfor Juridisk bistand ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken belyser omsætning og eksport for virksomheder indenfor Juridisk bistand ved deres fordeling på serviceydelser. Herudover indsamles information om omsætningens fordeling på kundegrupper og om eksportens fordeling på lande inden for EU og til lande uden for EU.

Grupperinger og klassifikationer

Statistik for Juridisk bistand omfatter følgende branche (Dansk Branchekode 2007 (DB07)):

 • Juridisk bistand (DB07) 69.10.00

En fuldstændig beskrivelse af brancherne findes i Dansk Branchekode 2007.

Statistikken fra før undersøgelsesåret 2008 er udgivet på Dansk Branchekode 2003 (DB03) og omfattede branchen:

 • Advokatvirksomhed (DB03) 74.11.00

Serviceydelser:

 • Civile retssager
 • Voldgiftssager og mægling
 • Konkurs
 • Strafferet
 • Virksomhedsrådgivning, herunder: selvskabsret, immaterialret, virksomhedsoverdragelse, udbuds- og konurrenceret og finansielrådgivning herunder kapitalmarkedsret
 • Privatrådgivning, herunder: ægteskabsret, arveret og dødsbobehandling og erstatningssager
 • Revisions- og bogføringsvirksomhed samt skatterådgivning
 • Rådgivning vedr. fast ejendom
 • Inkasso
 • Arbejds og ansættelseret
 • Energi- og miljøret
 • Rådgivning vedr. patenter og ophavsret
 • Juridisk bistand i forbindelse med auktioner
 • Notar tjenester
 • Anden juridisk rådgivning og information
 • Andre produkter og serviceydelser

Kundegrupper:

 • Den offentlige sektor, herunder kommuner regioner staten
 • Organisationer og privatpersoner
 • Virksomheder inkl. offentligt ejede virksomheder

I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper.

Kundens hjemmested:

 • Lande inden for EU
 • Lande unden for EU

Sektordækning

Statistikken dækker enheder, som er juridisk registreret i Danmark og som har hoved aktivet inden for Juridisk bistand.

Begreber og definitioner

Kundegrupper: I den nationale publicering anvendes følgende kundegrupper:

 • Den offentlige sektor, herunder kommuner, regioner, staten
 • Organisationer og privatpersoner
 • Virksomheder inkl. offentligt ejede virksomheder

Kundens hjemmested: I EU publicering anvendes kundens hjemmested i stedet for kundegrupper

 • Resident
 • Ikke-resident, intra-EU
 • Ikke-resident, extra-EU

Serviceydelser: Generelt bygger spørgsmålene i skemaet på den europæiske statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation CPA2008, dog med en tilpasning til danske forhold. I skemaet anmodes virksomhederne om at oplyse deres omsætning og eksport, hvilke skal fordeles på følgende serviceydelser:

 • Civile retssager
 • Voldgiftssager og mægling
 • Konkurs
 • Strafferet
 • Virksomhedsrådgivning, herunder: selvskabsret, immaterialret, virksomhedsoverdragelse, udbuds- og konurrenceret, finansielrådgivning herunder kapitalmarkedsret
 • Privatrådgivning, herunder ægteskabsret, arveret og dødsbobehandling, erstatningssager
 • Revisions- og bogføringsvirksomhed samt skatterådgivning
 • Rådgivning vedr. fast ejendom
 • Inkasso
 • Arbejds og ansættelseret -Energi- og miljøret
 • Rådgivning vedr. patenter og ophavsret
 • Juridisk bistand i forbindelse med auktioner
 • Notar tjenester
 • Anden juridisk rådgivning og information
 • Andre produkter og serviceydelser

Fordelingen af omsætningen og eksporten på serviceydelserne skal angives i 1.000 kr. uden moms.

Enheder

Enhederne i statistikken er virksomheder, hvor hver virksomhed er bestemt ved den juridiske enhed. I Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Udvalgspopulation beskriver populationen, hvorfra stikprøven til Juridisk bistand er udtrukket. Udvalgspopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på udtrækstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. (En virksomhed vurderes til at være reel aktiv, hvis den har løntimer for ansatte lønmodtagere (baseret på eIndkomstRegistret) svarende til mindst 0,5 årsværk og/eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse.)

Målpopulation beskriver den population som respondenterne (de udvalgte virksomheder) skal opregnes til. Målpopulation udgøres af virksomheder, som er reelle aktive på opregningstidspunktet, registreret i Det Erhvervsstatistiske Registersystem. Der kan forekomme situationer, hvor nogle virksomheder findes i udvalgspopulationen men ikke i målpopulationen. Dette skyldes virksomheders lukning eller brancheskift mellem dannelsen af udvalgs- og målpopulationen. Ligeledes kan det også forekomme, at der findes flere virksomheder i målpopulationen end i udvalgspopulationen, idet data i målpopulationen er opdateret med nyere oplysninger og dermed kan der evt. kommer flere nye enheder i populationen.

Udvalgspopulation 2022 for Juridisk bistand er opgjort til ca. 1919 virksomheder. Udvalgspopulationen er yderligere afgrænset således at virksomheder, som har under 5 fuldtidsansatte, er sorteret fra. Det samlede antal i udvalgspopulation 2022 er opgjort til 261 virksomheder.

Målpopulation 2022 for Juridisk bistand er opgjort til ca. 1919 virksomheder.

Geografisk dækning

Danmark

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 2004 og frem. Ældre tidsserier beskrives under punktet Sammenlignelighed over tid.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Måleenheden er 1.000 kr. Der offentliggøres de absolutte fordelinger af omsætning på serviceydelser. Før undersøgelsesåret 2012 var måleenheden procent.

Referencetid

Referencetiden for statistikkens årlige tal er hele det angivne år. Virksomhederne indberetter således hele årets omsætning, som svarer til deres regnskabsår. Virksomheder med forskudt regnskabsår indberetter på det seneste regnskabsår.

Hyppighed

Statistikken udkommer en gang om året.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lovhjemmel til dataindsamling findes i § 8 i Lov om Danmarks Statistik, jf. Lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. Maj 2018.

Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr.295/2008 af marts 2008 om statistik over erhvervsstrukturer (bilag 8).

Indberetningsbyrde

Der er ikke opgjort respondentbyrde for statistikken for 2022.

Øvrige oplysninger

Statistikken har en emneside.