Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

It-udgifter i virksomheder

Der er anvendt ca. 3.200 besvarelser i opregningen. Resultaterne er opregnede så de svarer til en fuld dækning af de undersøgte brancher og størrelsesgrupper. Hver virksomhed i stikprøven er tildelt en vægt, således at den repræsenterer et antal virksomheder i populationen. Der er foretaget opregning ud fra antal virksomheder og beskæftigelse inden for beskæftigelsesgrupper. For virksomhederne er svarprocenten på ca. 95 pct. i undersøgelsen. Bortfald skyldes konkurser, overtagelser mm. Den høje svarprocent sikrer at statistikken måler virksomhedernes It-udgifter med præcision som i hovedsagen er angivet ved stikprøveusikkerheden. Der foreligger stikprøveusikkerhedsberegninger for udvalgte variable.

Samlet præcision

Da undersøgelsen er stikprøvebaseret, er alle tal forbundet med en vis usikkerhed i form af tilfældig variation. Især resultater opgjort på brancheniveau og virksomhedsstørrelse skal tages med forbehold og udelukkende betragtes som retningsgivende. Det skal understreges, at virksomhederne bliver bedt om at angive et bedste skøn over it-udgifter, da disse ikke altid fremgår af årsregnskabet. Stikprøveusikkerheden for udvalgte variable er beregnet og vist hver gang der offentliggøres nye resultater.

Stikprøveusikkerhed

Den statistiske usikkerhed 2016

De samlede it-udgifter er estimeret til 57,6 mia. kr. ±4,15 mia. kr. Det betyder, at virksomhedernes it-udgifter ligger mellem 61,78 mia. kr. og 53,47mia. kr. Det fremgår af oversigtstabellen, at usikkerheden stiger, når it-udgifter opgøres for undergrupper. Det samme gør sig gældende ved yderligere opsplitning på brancher og størrelsesgrupper.

95% konfidensinterval for it udgifterne og underbrancher angivet:

  • Samlede it-udgifter 57,6 ± 4,15 mia. kr.
  • Hardware 6,4 ± 0,28 mia. kr.
  • Øvrigt it-udstyr 2,8 ± 0,55 mia. kr.
  • Standard-software 9,9 ± 1,03 mia. kr.
  • Kundespecifikt software 8,9 ± 2,84 mia. kr.
  • It-serviceydelser 27 ± 2,35 mia. kr.
  • Leje 2,5 ± 0,17 mia. kr.

Usikkerheden stiger ved opgørelse på branche- og størrelsesgrupper.

Anden usikkerhed

I nogle tilfælde er virksomhederne organiseret med flere CVR-numre: Juridiske enheder, der indgår som underenheder i virksomheden, disse udelukkes fra populationen. Hovedenhederne får en markering og angivelse af det summerede antal beskæftigede i årsværk og den summerede omsætning. Der således dannet nogle flere store virksomheder, da nogle store virksomheder ønsker at indberette samlet, da de har et driftsfællesskab, der omfatter it. Populationen afgrænses mht. brancher, sektor og størrelse målt som antal årsværk. Virksomheder med minimum 10 årsværk indgår i undersøgelsen. Statistikken dækker ca. 21 pct. af alle fuldtidsansatte i de brancher, som er med i undersøgelsen. Det antages at overestimering og under estimering i indberetningerne ophæver hinanden. Der er et bortfald på 5,4 pct. Det antages, at der ikke er bias i bortfald.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Stikprøveusikkerheden har stor betydning for de mest detaljerede dele af opgørelsen, men på det generelle niveau er statistikken retvisende.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.