Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Morten Skovrider Kollerup
39 17 32 49

msl@dst.dk

Hent som PDF

Industriens køb af varer og tjenester

Statistikken har en rimelig kvalitet med hensyn til beskrivelsen af køb for de dækkede virksomheder, dvs. dem med over 50 ansatte. Det kan dog betragtes som en væsentlig mangel, at statistikken ikke giver nogen beskrivelse af de mindre virksomheders køb, da deres køb må antages at være anderledes.

Samlet præcision

Der findes ingen kvantitative mål for usikkerheden og pålideligheden. Den væsentligste usikkerhed er den detaljerede fordeling på varekoder for købet, da dette ikke altid kan hentes i virksomhedernes regnskabssystemer. Indberetningerne baserer sig derfor i mange tilfælde på skønsmæssige fordelinger på de vigtigste varetyper.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Den væsentligste usikkerhed er den detaljerede fordeling på varekoder for købet, da dette ikke altid kan hentes i virksomhedernes regnskabssystemer. Indberetningerne baserer sig derfor i mange tilfælde på skønsmæssige fordelinger på de vigtigste varetyper.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Statistikken har en rimelig kvalitet fsva. beskrivelsen af køb for de dækkede virksomheder, dvs. dem med over 50 ansatte. Det kan dog betragtes som en væsentlig mangel, at statistikken ikke giver nogen beskrivelse af de mindre virksomheders køb, da deres køb må antages at være anderledes.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Data er endelige ved første offentliggørelse.