Gå til sidens indhold

Industriens køb af varer og tjenester

Formålet med Industriens køb af varer og tjenester er at give detaljerede oplysninger om strukturen af industriens køb. Statistikken beskriver de enkelte industribranchers vare-, emballage- og tjenestekøb fordelt på detaljerede kategorier.

Statistikken udgør en del af det grundlæggende materiale, som bruges i forbindelse med udarbejdelse af Nationalregnskabet.

Indhold

Oplysningerne omfatter køb af råvarer, komponenter, hjælpestoffer, emballage og tjenester, uanset om de er importeret eller købt på hjemmemarkedet.

Statistikken offentliggøres fordelt på branchegrupper i industrien, samt på detaljerede kategorier af varer, emballage og tjenester.

Indsamling af data til statistikken for 2020 har delvis været påvirket af COVID-19 situationen. Det vurderes dog, at det samlede billede ikke har påvirket indsamlingen i noget stort omfang.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

De indberettede data fejlsøges og summeres, derudover imputeres der for manglende besvarelser. Imputering indebærer at manglende data bliver erstattet af nogle sandsynlige værdier beregnet på baggrund af anden tilgængelig information. I denne statistik imputeres med en kopi af sidste års indberetning fra samme virksomhed. Der er ingen opregning og de offentliggjorte tal dækker derfor kun de omfattede virksomheder (mindst 50 ansatte eller årsomsætning på 100 mio. kr.).

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Den væsentligste bruger af statistikken er Nationalregnskabet, men den bruges også af forskere og til analyseformål.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken har en rimelig kvalitet med hensyn til beskrivelsen af køb for de dækkede virksomheder, dvs. dem med over 50 ansatte. Det kan dog betragtes som en væsentlig mangel, at statistikken ikke giver nogen beskrivelse af de mindre virksomheders køb, da deres køb må antages at være anderledes.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres i midten af marts. Referenceperioden slutter 30. april, offentliggørelsen sker altså 10,5 måned efter referenceperiodens slutning. Statistikken offentliggøres med høj punktlighed.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er umiddelbart sammenlignelig tilbage til 2002, da der ikke er sket væsentlige ændringer siden da.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i statistikbanken.

Læs mere om tilgængelighed