Gå til sidens indhold

Godstransport med lastbiler

Formålet med statistikken over godstransport med danske lastbiler er at belyse godstransport med danske lastbiler i form af kørte km, fragtet gods og transportarbejde ved både national og international kørsel.

Statistik over godstransport med lastbil er blevet opgjort siden 1979. Før 4. kvartal 2009 blev statistikken opgjort adskilt i en national del og en international del, hvorefter statistikken blev lagt sammen til en fælles statistik, som dækker både national og international transport.

Indhold

Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af kørsel med danske lastbiler og det fragtede gods.

De vigtigste variable er: køretøjsdata, trafikarbejde (kørte km), på- og aflæsningssted (landsdel), pålæsset godsmængde, vareart, transportafstand, transportarbejde og tomkørsel.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data indsamles som en stikprøve af lastvogne udtrukket fra det digitale motorregister (DMR). Der indsamles årligt data fra ca. 8.000 lastvogne.

De indberettede data kontrolleres for korrekt udfyldt skema, korrekte koder og konsistens i data.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken anvendes bredt af fx branchens organisationer, nyhedsmedier, konsulent- og analysefirmaer og ministerier.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Der er en betydelig usikkerhed forbundet med statistikken. I særdeleshed ved opdelinger på undergrupper og i den internationale transport er der stor usikkerhed på tallene. Desuden kan der være en undervurdering af resultaterne som følge af falske indberetninger af, at køretøjet har stået stille i tællingsugen.

Statistikken revideres ikke nævneværdigt over tid.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres typisk 78 dage efter referencekvartalets udløb uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Eurostat offentliggør EU- og EFTA-landenes opgørelser af godstransport med lastbil. Statistikkerne i EU- og EFTA-landene er udarbejdet efter fælles EU-lovgivning og guidelines, hvilket betyder, at de er fuldt sammenlignelige.

Den nuværende tidsserie har været udarbejdet i sin nuværende form siden 4. kvartal 2009. Før da blev national og international godstransport indsamlet og udarbejdet som to adskilte statistikker. National og international transport har dog altid været sammenlignelig.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres kvartalsvis i serien Nyt fra Danmarks Statistik og data kan findes i Statistikbanken.

Der publiceres også udvalgte serier i den tværgående publikation, Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed