Gå til sidens indhold

Udenrigshandel med tjenester

Beskrivelse

Formålet med dataserien er at belyse den danske samhandel af tjenester med udlandet opgjort efter land, import og eksport samt ydelsesart. I dette datasæt indgår desuden merchanting og processing, der ikke indgår i statistikken Udenrigshandel med tjenester. Datasættet dækker perioden 2016 til 2020. Opgørelse af danske virksomheders og andre residenters samhandel af tjenesteydelser med andre lande i perioden 2016-2020. Desuden indgår merchanting og processing, der ikke indgår i statistikken Udenrigshandel med tjenester.

BESKRIVELSE: Dataserien viser danske virksomheders og andre residenters tjenestehandel med udlandet samt merchanting og processing for perioden 2016-2020. Virksomhedernes indberetninger er aggregeret til årlig handel samt opgjort efter landekode og tjenestekode i DKK 1.000.

I dataserien indgår følgende handler. 1) Tjenestehandel, der dækker over køb og salg af alt, der ikke er fysiske varer; transport, telekommunikation, royalties og licenser mv. 2) Merchanting, der dækker over danske residenters handel af varer med udenlandske residenter uden varen krydser den danske grænse og 3) processing, der dækker over varer til forarbejdning i udlandet som fortsat ejes af danske residenter. Fællesnævneren for statistikken udenrigshandel med tjenester, merchanting samt processing er, at de tager udgangspunkt i ejerskifteprincippet, der ikke tager hensyn til om tjenesten krydser den danske grænse. Hvorimod statistikken udenrigshandel med varer tager udgangspunkt i grænsepassageprincippet, der afspejler værdien af den fysiske strøm af varer, der krydser den danske grænse.

Manglende indberetninger erstattes med indberetningerne fra tidligere perioder, ellers vil der blive opregnet for de manglede indberetninger. Det skal dog understreges, at da tabellen viser virksomheders data summeret til det årlige niveau, så udgør imputeringer ikke en stor del ift. månedlig data, da virksomheder kan nå at indberette deres manglende indberetninger for tidligere måneder. Det skal også nævnes, at flere tjenestekoder indeholder beregninger fx forsikringer og bygge- og anlæg. De transaktioner, der ikke kan indberettes på cvr numre f.eks. privates køb af tjenester samt opregninger osv. er summeret under det ugyldige cvr nummer ”999999”. De indsamlede oplysninger kvalitetssikres ved at sammenligne virksomhedernes tidligere indberettede oplysning med fokus på totalniveau samt konsistenstjek med andre statistikker. Der kontrolleres for store udsving i koderne, kodeskift mv. hvor Danmarks Statistik vurdere løbende pålideligheden af de indberettede oplysninger og tager kontakt til virksomheder når fejl formodes. De indberettede data anvendes til at opgøre udenrigshandelsstatistikken, hvor der via opregninger og/eller imputering tages højde for den ikke indberettede handel.

Ligeledes er det af afgørende for kvaliteten af data, at der skelnes mellem hvad der hører til Danmark og udlandet, da betalingsbalancens heraf udenrigshandel med tjenester formål er at registrere alle økonomiske transaktioner mellem Danmark og udlandet. I statistikken skelnes der mellem residenter (danske) og ikke-residenter(udenlandske) enheder, hvor samhandel, import og eksport defineres som residenters køb og salg af tjenester fra/til ikke-residenter. Se UHT statistikdokumentation for yderligere information.

Således dækker dataserien for udenrigshandel med tjenester, merchanting og processing i perioden 2016 til 2020, og kan ligeledes findes på en mindre detaljeret grad i statistikbanken.

Der findes mange kilder til opgørelsen af udenrigshandel med tjenester, hvor den mest centrale kilde er tællingen Udenrigshandel med tjenester. Oplysningerne indhentes fra en stikprøve af virksomheder med tjenestehandel, der indsamles i to adskilte forløb: En månedlig indberetning fra Danmarks ca. 400 største tjenestehandelsvirksomheder, der skønsmæssigt dækker ca. 80 pct. af tællingens handel samt en årlig eller kvartalsvis indberetning fra ca. 1.300 virksomheder, der repræsenterer ca. 45.000 mindre og mellemstore virksomheder, og som dækker de resterende ca. 20 pct. af tællingens handel, dog med variation mellem de forskellige tjenestegrupper.

Virksomhederne er udtaget på baggrund af indberetninger til den løbende undersøgelse i perioden 2014-2018 samt en screeningundersøgelse, der blev gennemført i 2018. Her blev ca. 4.200 virksomheder bedt om at oplyse deres årlige samlede import og eksport af tjenesteydelser.

Hertil kommer supplerende oplysninger fra andre statistikker, navnlig vedrørende rejseposten. Til rejsepostens indtægtsside bruges tal fra overnatningsstatistikken. Desuden foretager VisitDenmark - bl.a. baseret på interviews - en opgørelse over udenlandske rejsendes forbrug i Danmark fordelt på lande. Oplysninger om offentlige tjenester modtages fra statistikken over offentlige finanser.

Privatpersoners køb af elektroniske ydelser fra udlandet er baseret på oplysninger fra One Stop Moms. Dette suppleres med et estimat for gambling tjenester baseret på en opgørelse over indtægter fra spillemyndigheder. Øvrige kilder er estimater for illegal handel over af grænsen. For yderligere informationer se afsnit 3 i UHT statistikdokumentation.

I tabellens perioder indgår der to stikprøvetællinger, hvor stikprøven er blevet opdateret og opregningsmetoden justeret i 2014 og 2019. En ny stikprøve indebærer, at nye virksomheder tilføjes til tællingen mens andre udfases. Der er ikke tale om databrud i den sædvanlige opfattelse, men et mindre databrud er forekommet på de lavere aggregeringsniveauer.

Læs mere i den tilhørende statistikdokumentation.

Der findes ingen delopgaver under Udenrigshandel med tjenester

Variable