Gå til sidens indhold

BLB

Langt navn

Beløb

Generel Beskrivelse

I pensionstabellerne: Pensionsbeløb i kroner i kalenderåret.

I formue- og gældstabellen: Formuebeløb ultimo året i hele kroner. Som regel vil beløbet altid være positivt, men af sammenhængen (dvs. FOR-MUEART-variablen) fremgår, om der er tale om en formue- eller en gældspost.

BEMÆRK, at for FORMUEART = TOT, Familiefordelt nettoformue i alt, indgår alle personer/familier i populationen - i givet fald med BLB = 0. For øvrige formuearter eksisterer der kun records i de tilfælde, hvor BLB er forskellig fra 0.

I et begrænset antal tilfælde forekommer negative beløb, der sandsynligvis er opstået i forbindelse med foretagne rettelser i allerede indberettede beløb.

Detaljeret beskrivelse

Variabelnavnet BLB anvendes med lidt forskelligt indhold i forskellige statistikker:

I PENSUDBL (løbende pensionsudbetalinger) dækker BLB over summen af variablene PENSBLB2, PENSBLB7 og QTJPENS. Det er udbetalinger fra arbejdsmarkeds- private og tjenestemandspensioner. (Den er eksklusiv udbetalinger fra ATP og LD). Beløbet er før skat.

I PENSINDB (Pensionsindbetalinger): Indbetalt pensionsbeløb i hele kroner i kalenderåret. På pensionsordninger, hvor der betales skat af udbetalingen er beløbet før skat. På aldersopsparinger er der allerede betalt skat af det indbetalte beløb.

I FORMUE_OG_GAELD(FORMGELD): Formuebeløb ultimo året i hele kroner. BLB skal altid bruges sammen med variablen FORMUEART, idet en bestemt værdi af FORMUEART samt det dertilhørende BLB angiver formue- eller gælds-beløbet for den pågældende formue- eller gældsart.

Som regel vil beløbet altid være positivt, men af sammenhængen (dvs. FOR-MUEART-variablen) fremgår, om der er tale om en formue- eller en gældspost.

BEMÆRK, at der for FORMUEART = TOT, Familiefordelt nettoformue i alt, ind-går alle personer/familier i populationen - i givet fald med BLB = 0. For øvrige formuearter eksisterer der kun records i de tilfælde, hvor BLB er forskellig fra 0.

I et begrænset antal tilfælde forekommer negative beløb, der er opstået i for-bindelse med den beregnede fordeling af kreditforeningsgæld på og ejendoms-typer.

BEMÆRK, at for pensionsordninger med livsvarig udbetaling, for ratepensio-ner og for kapitalpensioner og engangsudbetalinger er der tale om, at beløbet beskattes ved udbetalingen. For bedre at kunne sammenligne disse pensions-beløb med værdien af andre formuekomponenter, der normalt ikke beskattes ved udbetalingen (fx hævning af indestående på konti i pengeinstitutter, salg af værdipapirer eller fast ejendom osv.) er beløbet beregningsmæssigt reduceret med 40 pct. ved FORMUEART = C Pensionsformuer i alt. Procentsatsen er naturligvis lidt arbitrært fastsat, da man i sagens natur ikke kender hverken skattesystemets indretning eller personens samlede økonomi på udbetalingstidspunktet. For underposterne C.1 - C.6 indgår det nominelle beløb før fradrag af skat.

BEMÆRK, at der ved beløb vedr. virksomhedsskatteordningen også sker en be-skatning ved udbetalingen, så beløbet er beregningsmæssigt nedsat med 30 pct. Procentsatsen er naturligvis lidt arbitrært fastsat, da man i sagens natur ikke kender hverken skattesystemets indretning eller personens samlede øko-nomi på udbetalingstidspunktet.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel