Gå til sidens indhold

BRUHON

Langt navn

Bruttohonorar til læge mv.

Generel Beskrivelse

BRUHON (Bruttohonorar) angiver det honorar, som lægen mv. har fået for de enkelte ydelser, dvs. overordnet set sygesikringens tilskud. For 1990-2004 er enheden ører. Fra 2005 er enheden hele kroner.

For de fleste ydelser fra de almene læger og speciallæger vil der til gruppe-1-sikrede normalt ikke være tale om nogen egenbetaling. For gruppe-2-sikrede og for de øvrige specialer (fx tandlæger), vil der derimod normalt være tale om en delvis egenbetaling, som supplerer sygesikringens tilskud. Egenbetaling indgår ikke i BRUHON.

Fra og med 2005 er beregning af bruttohonorar ændret. Denne ændring gælder ikke BRUHON men BRUHONAGG. Ud over det honorar, der direkte er knyttet til en ydelse, har Danmarks Statistik foretaget en særlig beregning for almene læger, som er lagt til. Formålet er at skabe en bedre sammenlignelighed mellem udgifterne til almene læger og speciallæger mv.

De almene læger modtager et basishonorar pr. tilknyttet gruppe 1-sikret uafhængigt af, om den pågældende faktisk har benyttet lægen. Herudover modtager den almene læge et praksisomkostningshonorar. Disse to honorarer er beregningsteknisk fordelt ud på alle gruppe 1-sikrede modtagere af ydelser fra almene læger. Fordelingen er sket proportionalt med de registrerede bruttohonorarer for de almindelige ydelser.

Detaljeret beskrivelse

BRUHON - ingen tilføjelser til detaljeret beskrivelse (161214)

Fra 1990-2004 er BRUHONAGG (aggregeret bruttohonorar) uden de almene lægers basishonorar og praksisomkostningshonorar. Det betyder, at niveauet for bruttohonoraret er øget fra 2005 og frem, og at der er databrud indenfor variablen. Niveauet for det gennemsnitlige bruttohonorar er øget ca. 10 pct. For 1990-2004 er enheden ører og fra 2005 er enheden hele kroner.

Fra 2005 er summen af basis- og praksishonorar fordelt ud på de personer, som har modtaget ydelser fra almene læger (dog ikke personer med manglende cpr-nummer, barnemarkering eller udlændinge).

Det er ikke muligt at danne konsistent tidsserie for BRUHONAGG ved blot at rense data før 2005 ved at slette records, hvor BRUHON (bruttohonorar) er lig med nul. Årsagen er, at BRUHONAGG fra 2005 og frem for de almene læger er inklusive basishonorar og praksisomkostningshonorar.

Basishonoraret ydes til lægen efter antallet af tilmeldte gruppe-1 patienter uanset om de faktisk modtager ydelser fra lægen. Ved beregningen er det dog ikke fundet hensigtsmæssigt således at tildele en udgift til alle uanset brugen af lægen. Det samlede basis- og praksisomkostningshonorar er derfor beregningsmæssigt fordelt ud på de faktiske modtagere af ydelser fra almene læger proportionalt med honoraret ved de faktiske ydelser.

Basishonorarets størrelse fremgår af Overenskomsten og takstmappe på specifikke tidspunkter. Basishonorar ydes pr. kvartal pr. selvstændigt gruppe 1-sikret og pr. ikke-selvstændigt gruppe 1-sikret under 16 år.

Beregningseksempel vedr. 2011: Der er for basishonoraret (i kr. pr. gruppe 1-sikret person i 2011) anvendt følgende værdier i 2011: År Jan Apr Juli Okt 2011 90,97 95,24 95,24 95,89

Praksisomkostningshonoraret pr. læge beregnes som illustreret nedenfor:

I 2011 udgør Praksisomkostningshonoraret pr. læge (før regulering) kr. 14.664,64 årligt iflg. Overenskomst om almen praksis (af 03-06-1991, senest ændret ved aftale af 21-12-2010), §55, s. 67.

Honoraret reguleres iflg. §68, s. 78, med 0,832 procentpoint for hvert udsving i nettoprisindekset (juli 2000 =100) udover 120,2. Ved udsving mindre end et procentpoint i nettoprisindekset reguleres med forholdsmæssig andel af 0,832 procentpoint.

Efter regulering udgør Praksisomkostningshonoraret i 2011 kr. 15.632,51. Da NPI2011 (juli) = 128,1. Ændring i NPI udover 120,2, dvs. 128,1-120,2=7,9 Reguleringsprocent: 7,90,832=6,5728 ~6,6. Praksisomkostningshonorar 2011: 14.664,641,066=15.632,51

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel